فروشگاه اینترنتی تجهیزات فروشگاهی و اداری و لوازم جانبیhttps://tajhizat.coفروشگاه اینترنتی تجهیزات فروشگاهی و اداری و لوازم جانبیfaفروشگاه اینترنتی تجهیزات فروشگاهی و اداری و لوازم جانبیhttps://tajhizat.co/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://tajhizat.co162130فروشگاه اینترنتی تجهیزات فروشگاهی و اداری و لوازم جانبیCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 باسکول 5 تن کرین اسکیل مدل OCS-AX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-5-تن-کرین-اسکیل-مدل-OCS-AX <img src='./Administrator/files/ProductPic/a201703080-092222.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 25, 2023 باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل 2 تنی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کرین-اسکیل-اور-لایت-مدل-2-تنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل 2 تنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 17, 2023 باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل یک تنی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کرین-اسکیل-اور-لایت-مدل-یک-تنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-کرین-اسکیل-اور-لایت-مدل-یک-تنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 28, 2023 باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل 3 تنی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کرین-اسکیل-اور-لایت-مدل-3-تنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل 3 تنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 دستگاه آبمیوه گیری هرمز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبمیوه-گیری-هرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه آب میوه گیری هرمز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 دستگاه آب میوه گیری هرمز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-میوه-گیری-هرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیری هرمز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 ترازوی محک مدل 16000AP پرینتردار 50 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-پرینتردار-50-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 50 کیلو.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول محک 500 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-500-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-محک-500-کیلوگرم-مدل-Mds13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک دیجیتال 1500 کیلویی مدل 13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-محک-1500-کیلویی-مدل-13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتال-محک-1500-کیلویی-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک یک تنی مدل 13000 سینی 120×120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-یک-تنی-محک-مدل-13000-سینی-120×120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول یک تنی محک مدل 13000 سینی 120×120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 200 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-200-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MDS13000_-_200_Kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 300 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-300-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-محک-300-کیلوگرم-مدل-Mds13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک بدون علمک مدل MDS 9800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بدون-علمک-محک-مدل-MDS-9800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک بدون علمک مدل MDS 9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک چرخدار 1000 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-چرخدار-1000-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک چرخدار 1000 کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک چرخ پاترولی مدل 13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-چرخ-پاترولی-مدل-13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-محک-چرخ-پاترولی-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک متحرک 500 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-محک-500-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-متحرک-محک-500-کیلوگرم-MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول رولیک محک مدل 300 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-رولیک-محک-مدل-300-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-غلطکی-متحرک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک دیواری 500 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیواری-محک-500-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیواری-محک-500-کیلوگرم-MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک فروشگاهی مدل پلاس 17000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-مدل-پلاس-17000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-محک-17000-پلاس-70-کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 1.5 تن جدید مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1.5-تن-جدید-محک-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMDS13000_-_1000_Kg1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 1 تنی مدل 13000F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تنی-محک-مدل-13000F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-1-تنی-محک-مدل-13000F.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 1 تن سینی 100×100 گالوانیزه ثابت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تن-محک-سینی-100-100-گالوانیزه-ثابت <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 1 تن محک سینی 100×100 گالوانیزه ثابت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک متحرک 200 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-محک-200-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-متحرک-محک-200-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک متحرک 300 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-محک-300-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-متحرک-محک-300-کیلوگرم-MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسكول محک یک تنی مدل 13000 سینی 120×120 چرخدار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسكول-یک-تنی-محک-مدل-13000-سینی-120×120-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسكول یک تنی محک مدل 13000 سینی 120×120 چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 1 تن سینی 100×100 گالوانیزه دیواری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تن-محک-سینی-100-100-گالوانیزه-دیواری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول 1 تن محک سینی 100×100 گالوانیزه دیواری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک 50 کیلویی جدید مدل 15000plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-جدید-محک-مدل-15000plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک 50 کیلویی جدید مدل 15000plus.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول محک دیواری 300 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیواری-محک-300-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیواری-محک-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول غلطکی محک 500 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-غلطکی-محک-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول غلطکی محک 500 کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک مدل 16000A بدون پرینتر 50 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-بدون-پرینتر-50-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 بدون پرینتر 50 کیلو.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی محک 70 کیلویی جدید مدل 14000plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-70-کیلویی-جدید-محک-مدل-14000plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک 70 کیلویی جدید مدل 14000plus.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی محک مدل 16000AP پرینتردار 35 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-پرینتردار-35-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 35 کیلو.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی محک 50 کیلویی مدل 17000 پلاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-محک-مدل-17000-پلاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 50 کیلویی محک مدل 17000 پلاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی فروشگاهی محک مدل 14000PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-مدل-14000PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی فروشگاهی محک مدل 14000PRO.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی محک فروشگاهی جدید مدل 15000plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-جدید-محک-مدل-15000plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی جدید مدل 15000plus.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک مدل 16000A بدون پرینتر 35 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-بدون-پرینتر-35-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 بدون پرینتر 35 کیلو.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول محک دیواری 200 کیلوگرم مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیواری-محک-200-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیواری-محک-ظرفیت-200-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 چرخ گوشت طرح امگا الکتروکار مدل EC-75 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-طرح-امگا-الکتروکار-مدل-EC-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Meat-Grinder-Electrocar-Omega-design.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 چرخ گوشت امگا 32 ایرانی مدل TE32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-امگا-32-ایرانی-مدل-TE32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TE32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 8, 2023 چرخ گوشت امگا ایرانی سایز 32 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 24, 2023 چرخ گوشت قصابی امگا ایرانی مدل SE32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-امگا-ایرانی-مدل-SE32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-se32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا موسوی مدل TA-12X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-موسوی-مدل-TA-12X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی امگا موسوی مدل TA-12X.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 چرخ گوشت صنعتی امگا ایرانی مدل TE22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-امگا-ایرانی-مدل-TE22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 چرخ گوشت امگا ایرانی سایز 22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-امگا-ایرانی-سایز-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 24, 2023 دستگاه اره استخوان بر امگا ایرانی مدل BS182 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اره-استخوان-بر-امگا-ایرانی-مدل-BS182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBS165, BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 24, 2023 ترازوی صنعتی پند 50 کیلویی مدل PX7000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-پند-50-کیلویی-مدل-PX7000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی پند 50 کیلویی مدل PX7000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 اره گوشت بر AMB ایران مدل BS172 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-گوشت-بر-AMB-ایران-مدل-BS172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره گوشت بر AMB ایران مدل BS172.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره استخوان بر قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS182 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-قصابی-ای-ام-بی-ایرانی-مدل-B1S182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره استخوان بر امگا ایرانی مدل BS155 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-امگا-ایرانی-مدل-BS155 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS155.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS152 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-قصابی-ای-ام-بی-ایرانی-مدل-BS152 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره قصابی ای ام بی ایرانی مدل BS152.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره استخوان بر صنعتی امگا ایرانی مدل BS182 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-صنعتی-امگا-ایرانی-مدل-BS182-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر صنعتی امگا ایرانی مدل BS182 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 استخوان بر امگا ایرانی مدل BS165 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=استخوان-بر-امگا-ایرانی-مدل-BS165 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS165, BS182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازوی صنعتی پند مدل PX3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-پند-مدل-PX3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پند صنعتی مدل PX3000-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 اره استخوان بر الکتروکار تیغه 185 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-الکتروکار-تیغه-185 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر الکتروکار تیغه 185.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره استخوان بر AMB مدل BS182 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-AMB-مدل-BS182-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر AMB مدل BS182 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 دستگاه اره قصابی ای ام بی مدل BS182 PLUS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اره-قصابی-ای-ام-بی-مدل-BS182-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اره قصابی ای ام بی مدل BS182 PLUS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازوی پند 30 کیلویی مدل PX6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-30-کیلویی-مدل-PX6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-30-کیلویی-مدل-PX6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 28, 2023 ترازوی قطعه شمار کیا مدل KIA44 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-کیا-مدل-KIA44 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار کیا مدل KIA44.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 28, 2023 ترازو صنعتی قطعه شمار کیا 66 مدل 30 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-قطعه-شمار-کیا-66-مدل-30-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو صنعتی قطعه شمار کیا 66 مدل 30 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 6, 2023 ترازوی صنعتی پند استیل 70 کیلویی مدل PX7000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-پند-70-کیلویی-مدل-PX7000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-علمکدار-پند-مدل-7000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 ترازوی صنعتی پند بدون علمک مدل PX3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-پند-بدون-علمک-مدل-PX3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی پند بدون علمک مدل PX3000.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 ترازوی صنعتی پند استیل 30 کیلویی مدل PX3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-پند-30-کیلویی-مدل-PX3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی پند 30 کیلویی مدل PX3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 12, 2023 سبزی خردکن 10 کیلویی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خردکن-10-کیلویی-سبزایران <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی-خردکن-10-کیلویی-سبزایران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 آب میوه گیری صنعتی هلال دهانه 5 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-صنعتی-هلال-دهانه-5-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-07-01_14-36-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو چینی کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-چینی-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-چینی-کمری1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 چرخ گوشت رومیزی الکتروکار مدل EC-13 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-الکتروکار-مدل-EC-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-16_12-51-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-گیربکسی-الکتروکار-مدل-EC-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/cef70954-ff25-4bea-922f-7843a4d84242.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 چرخ گوشت ایستاده الکتروکار مدل EC-16 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-الکتروکار-مدل-EC-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-ایستاده-الکتروکار-مدل-EC-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل MDS11000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-11000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل MDS11000.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 چرخ گوشت رومیزی الکتروکار مدل EC-17 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-الکتروکار-مدل-EC-17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-الکتروکار-ec17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 کالباس بر محک مدل MS275A180 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-محک-مدل-MS275A180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/011.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 آب هویج گیر هلال مدل G50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-هویج-گیر-هلال-مدل-G50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2018-06-30_09-10-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 باسکول 100 کیلویی پیام توزین مدل TS100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/27538182017ts100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی مدل 11000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-50-کیلویی-مدل-11000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک 50 کیلویی مدل 11000.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 ترازو دیجیتال گرمی AND مدل EK3000I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-گرمی-AND-مدل-EK3000I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو دیجیتال گرمی AND مدل EK3000I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول 150 کیلویی کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلویی-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2651371(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 سوسیس پر کن برقی الکتروکار مدل EC-29 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-برقی-الکتروکار-مدل-EC-29 <img src='./Administrator/files/ProductPic/embutidora-de-chorizo-elecrica-de-33-lbs-industria-cosina-429901-MCO20442824656_102015-O.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 سوسیس پر کن 10 لیتری دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11-15_14-30-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 21, 2023 باسکول 200 کیلوگرمی آویزدار حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-200-کیلوگرمی-آویزدار-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaHero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 چرخ گوشت تسمه ای الکتروکار مدل EC-15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تسمه-ای-الکتروکار-مدل-EC-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-تسمه-ای-الکتروکار-مدل-EC-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 آسیاب برقی توس شکن خراسان مدل 8300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-توس-شکن-خراسان-مدل-8300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2018-02-15_09-12-23_new.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 27, 2023 دستگاه دوخت سپهر الکترونیک 30 سانتی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-سپهر-الکترونیک-30-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 آب میوه گیری صنعتی دهانه 7 سانتیمتر هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-صنعتی-دهانه-7-سانتیمتر-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-06-30_09-10-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 سبزی خرد کن 5 کیلویی سبزیران مدل 750 مارال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-5-کیلویی-سبزیران-مدل-750-مارال <img src='./Administrator/files/ProductPic/750.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 11, 2020 چرخ گوشت رومیزی براکس مدل BM-12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-براکس-مدل-BM-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10579.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 سبزی خرد کن بشقابی سبزیران دهانه 70 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-بشقابی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خرد کن بشقابی سبزیران دهانه 70.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 7, 2023 چرخ گوشت نیمه صنعتی فیمار مدل 12S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-فیمار-مدل-12S <img src='./Administrator/files/ProductPic/a12S tritacarne.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 چرخ گوشت رومیزی الکتروکار مدل EC-18 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-الکتروکار-مدل-EC-18 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 باسکول 300 کیلویی گارد دار کمری تاشو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-گارد-دار-کمری-تاشو <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-تاشو-300-کیلویی-کمری-گارد-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی فروشگاهی کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-06_14-30-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 6, 2023 آب میوه گیری هلال صنعتی دهانه 6 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-صنعتی-دهانه-6-سانت-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-06-30_09-10-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی وایرلس رادین مدل Plus 6700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-وایرلس-رادین-مدل-Plus-6700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP6700(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 باسکول 300 کیلویی پیام توزین مدل TS 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3874259162017ts300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی بارکد زن مدل BR15000AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-50-کیلویی-بارکد-زن-مدل-BR15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک 50 کیلویی بارکد زن مدل BR15000AP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 5, 2023 ترازوی بارکدزن توزین صدر مدل ویستا P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکدزن-توزین-صدر-مدل-ویستا <img src='./Administrator/files/ProductPic/VistaPlus-NEW-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 کالباس بر محک مدل MS275A180S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-محک-مدل-MS275A180-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/02.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 دستگاه خمیرگیر 5 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیر-5-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 ترازوی محک فروشگاهی 50 کیلویی مدل 15000AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-50-کیلویی-مدل-15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی 50 کیلویی مدل 15000AP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 باسکول حداد ماهر 500 کیلویی آویزدار با وزنه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلویی-آویزدار-با-وزنه <img src='./Administrator/files/ProductPic/501_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول 200 کیلویی پیام توزین مدل TS200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-200-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/123656182017ts200-payam.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 ترازوی دیجیتال گرمی AND مدل EK6100I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-گرمی-AND-مدل-EK6100I <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK6100I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی یک صدم گرم AND مدل SF400D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-صدم-گرم-AND-مدل-SF400D <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-sf400d-دقت-001-گرم-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 31, 2024 مخلوط کن 4 لیتری آلفا میکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-4-لیتری-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-06-14_11-02-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-19 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-الکتروکار-مدل-EC-19 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 آسیاب رومیزی توس شکن خراسان مدل 9500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-رومیزی-توس-شکن-خراسان-مدل-9500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب رومیزی توس شکن خراسان مدل 9500 - تجهیزات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 27, 2023 ترازوی آشپزخانه کمری مدل 4150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-کمری-مدل-4150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Camry-4150-Kitchen-Scale-a75d90.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 سبزی خرد کن 7 کیلویی سبزیران مدل 2500 آریان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-7-کیلویی-سبزیران-مدل-2500-آریان <img src='./Administrator/files/ProductPic/2500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول 100 کیلویی پیام توزین مدل TM100 مارال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TM100-مارال <img src='./Administrator/files/ProductPic/Payam Tozin Bascule TM100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 باسکول 300 کیلویی کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/2651371(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی محک بارکد پرینتر 70 کیلویی مدل BR14000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-پرینتر-محک-70-کیلویی-مدل-BR14000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک بارکد پرینتر 70 کیلویی مدل BR14000.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 4, 2023 آبلیمو گیری صنعتی ذوالفقاری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبلیمو-گیری-صنعتی-ذوالفقاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-02_15-17-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول 150 کیلویی پیام توزین مدل TS150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/949152182017ts150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 دستگاه آسیاب صنعتی توس شکن خراسان مدل 8400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-صنعتی-توس-شکن-خراسان-مدل-8400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب صنعتی توس شکن خراسان مدل 8400 - تجهیزات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 اسلایسر دستی گوجه فرنگی براکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-دستی-گوجه-فرنگی-براکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/1771760_JzTDwt_r_m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 کالباس بر پارس برش مدل 275 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-پارس-برش-مدل-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-پارس-برش-سایز-275.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 اره استخوان بر براکس مدل BM-1650-A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-براکس-مدل-BM-1650-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/www.tozinkala.com-BM1650A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 15, 2023 چرخ گوشت ایستاده الکتروکار مدل EC-09 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-الکتروکار-مدل-EC-09 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaچرخ-گوشت-الکتروکار-ec09.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 کالباس بر بیکرز مدل SXL 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-بیکرز-مدل-SXL-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر بیکرز مدل SXL 300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 سیف باکس پاد پولاد مدل EF20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-پاد-پولاد-مدل-EF20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK610I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK610I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EKI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 آسیاب قهوه فاما مدل CS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-قهوه-Fama-مدل-CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/CS_1_1238x.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 23, 2023 چرخ گوشت الکتروکار 22 مدل EC-76 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-الکتروکار-22-مدل-EC-76 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aelectrocar-meat-grinder-ec75-ec76-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-آسان-توس-شرق-مدل-1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2020-07-14_14-32-34 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 29, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی مدل 15000B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-محک-50-کیلویی-مدل-15000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-50-کیلویی-مدل-15000B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی مدل 15000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-50-کیلویی-مدل-15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-50-کیلویی-مدل-15000BP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 باسکول 100 کیلوگرمی آویزدار حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلوگرمی-آویزدار-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaHero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HT500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HT500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی_آزمایشگاهی_و_کاربردی_and.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 شربت سرد کن 3 مخزن البرز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-3-مخزن-البرز <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11-10_15-34-20-0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 22, 2024 ترازوی محک فروشگاهی 50 کیلوگرم مدل 15000A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-محک-50-کیلو-گرم-مدل-15000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی 50 کیلوگرم مدل 15000A.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 چرخ گوشت رومیزی چگا استیل مدل CT100-32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-چگا-مدل-C100-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMeat-Grinder-Chega-C100-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا مدل TA 32 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-مدل-TA-32-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-مدل-TA-32-A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 8, 2023 چرخ گوشت الکتروکار استیل مدل EC-10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-الکتروکار-مدل-EC-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/acef70954-ff25-4bea-922f-7843a4d84242.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 سیف باکس خانگی پاد پولاد مدل EF56 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-خانگی-پاد-پولاد-مدل-EF56 <img src='./Administrator/files/ProductPic/56.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 خلال کن براکس مدل BM-300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-براکس-مدل-BM-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/خلال کن براکس مدل BM-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 باسکول 500 کیلویی پیام توزین مدل TS 500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/7935129162017ts500-charkh.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 سوسیس پر کن دستی فیمار مدل LT14 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-فیمار-مدل-LT14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Insaccatrice verticale_LT14VE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 سیف باکس هتلی پاد پولاد مدل EF25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-هتلی-پاد-پولاد-مدل-EF25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 9, 2023 باسکول قپان 1 تنی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قپان-1-تنی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/1001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 ترازوی زرگری MH مدل 999 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زرگری-MH-مدل-999 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-جیبی-دیجیتال-600-گرمی-mh-999.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 25, 2022 گاوصندوق هتلی آرکا مدل MS 25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-هتلی-آرکا-مدل-MS-25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/arka-hotel-safes.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 چرخ گوشت استیل الکتروکار مدل EC-13 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-استیل-الکتروکار-مدل-EC-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-06-16_12-51-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 باسکول مکانیکی آویزدار بزرگ حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-مکانیکی-آویزدار-بزرگ-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/002_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 چرخ گوشت رومیزی براکس مدل BM-22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-براکس-مدل-BM-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10579.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 چرخ گوشت تمام استیل چگا مدل CS100-32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-چگا-مدل-C100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت تمام استیل چگا مدل C100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 آسیاب عطاری توس شکن خراسان مدل TS1400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-عطاری-توس-شکن-خراسان-مدل-TS1400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photok_2020-07-14_14-32-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 3, 2021 باسکول 150 کیلویی گارد دار کمری تاشو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلویی-گارد-دار-کمری-تاشو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-تاشو-300-کیلویی-کمری-گارد-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 15, 2023 چرخ گوشت 3 اسب الکتروکار مدل EC-16 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-3-اسب-الکتروکار-مدل-EC-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-3-اسب-الکتروکار-مدل-EC-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 سبزی خردکن بشقابی سبزیران دهانه 60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خردکن-بشقابی-سبز-ایران-دهانه-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی خردکن بشقابی سبز ایران دهانه 60.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی بارکدزن رادین مدل 8800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکدزن-رادین-مدل-8800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکدزن-رادین-مدل-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازوی محک 35 کیلویی مدل BR15000AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-35-کیلویی-مدل-BR15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک 35 کیلویی مدل BR15000AP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 5, 2023 باتری ترازو 4 ولت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باتری-ترازو-4-ولت <img src='./Administrator/files/ProductPic/باتری-ترازو-4-ولت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 چرخ گوشت ایستاده چگا مدل CS100-32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-چگا-مدل-C100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMeat-Grinder-Chega-C100-32-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 میکسر قنادی براکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-قنادی-براکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-20B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 ترازوی دیجیتال کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-علمکدار-کمری .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 6, 2023 ترازوی لیبل زن دیبال مدل TOWER https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-تکین-مدل-TOWER <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-لیبل-زن-تکین-مدل-TOWER.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 چرخ گوشت 10 اسب بخار الکتروکار مدل EC-05 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-10-اسب-بخار-الکتروکار-مدل-EC-05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec05.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 دستگاه روغن گیر خانگی اویل تک مدل Home Pro https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیر-خانگی-اویل-تک-مدل-Home-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن گیر خانگی اویل تک مدل Home Pro.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 28, 2024 ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صدر-لیبل-پرینتر-مدل-LSG <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صدر-لیبل-پرینتر-مدل-LSG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK6000I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK6000I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو_آزمایشگاهی_صنعتی_and_مدل_ek6000i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 دستگاه دوخت کلاغی سیار 40 سانتی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-سیار-40-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Portable Constant Heat Sealer.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 چرخ گوشت الکتروکار مدل EC-16 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-الکتروکار-مدل-EC-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-مدل-EC-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 خمیرگیر 8 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیرگیر-8-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200801_094241_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 چرخ گوشت رومیزی تک فاز امگا مدل TA 32 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-تک-فاز-امگا-مدل-TA-32-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-رومیزی-تک-فاز-امگا-مدل-TA-32-A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 8, 2023 دستگاه شرینک کابینی نادی پک مدل NPS 80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-شرینک-کابینی-نادی-پک-مدل-NPS-80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-01-03_11-51-24.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سیف باکس هتلی آرکا مدل MS 35 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-هتلی-آرکا-مدل-MS-35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیف باکس هتلی آرکا مدل MS 35.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 باسکول پند فروشگاهی 500 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-فروشگاهی-500-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-دیجیتال-پند-150-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 چرخ گوشت چرخدار چگا مدل C130-42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-چرخدار-چگا-مدل-C130-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMeat-Grinder-Chega-C130-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 چرخ گوشت ایستاده الکتروکار مدل EC-12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-الکتروکار-مدل-EC-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-الکتروکار-ec12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازوی فروشگاهی صدر مدل ویستا B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-صدر-مدل-ویستا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-صدر-مدل-ویستا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 آب میوه گیر دستی استیل الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیر-دستی-استیل-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب میوه گیر دستی استیل الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی محک بارکد زن 35 کیلوگرم مدل BR15000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکد-زن-محک-35-کیلو-گرم-مدل-BR15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-بارکد-زن-محک-35-کیلو-گرم-مدل-BR15000BP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 چرخ گوشت قصابی گلویی بلند پولاد غرب مدل پولاد 1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-گلویی-بلند-پولاد-غرب-مدل-پولاد-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت قصابی گلویی بلند پولاد غرب مدل پولاد 1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 سیف باکس پاد پولاد مدل EF30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-پاد-پولاد-مدل-EF30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 چرخ گوشت طرح امگا الکتروکار مدل EC-20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-طرح-امگا-الکتروکار-مدل-EC-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Meat-Grinder-Electrocar-Omega-design-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 سبزی خرد کن سطلی سبزیران مدل 950 فوکو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-سطلی-سبزیران-مدل-950-فوکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/950.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل 15000AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل 15000AP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 باسکول 300 کیلویی پرینتردار پند مدل PX9000P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-پرینتردار-پند-مدل-PX9000P <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2017-10-15_12-29-03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 سیف باکس هتلی آرکا مدل MS 45 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-هتلی-آرکا-مدل-MS-45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled 45-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 چرخ گوشت گیربکسی رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-گیربکسی-رومیزی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 کالباس بر براکس مدل BM-320 Auto https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-براکس-مدل-BM-320-Auto <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-320-A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 اره استخوان بر رومیزی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-رومیزی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-16_12-50-40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 چرخ گوشت 15 اسب بخار چگا استیل مدل C130-42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-15-اسب-بخار-چگا-مدل-C130-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-15-اسب-بخار-چگا-مدل-C130-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 23, 2023 باسکول دیجیتال پند 150 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-پند-150-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتال-پند-150-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول دیجیتالی پیام توزین مدل TS 1500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتالی-پیام-توزین-مدل-TS-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9494753162017ts1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 چرخ گوشت رومیزی فاما مدل TI32 R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-فاما-مدل-TI32-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/TI32R_619x.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 چرخ گوشت پولاد غرب 32 تسمه ای تنه ثابت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-پولاد-غرب-32-تسمه-ای-تنه-ثابت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت پولاد غرب 32 تسمه ای تنه ثابت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 آسیاب برقی صنعتی آسان توس مدل 10000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-صنعتی-آسان-توس-مدل-10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2jk020-07-14_14-32-26.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 سیف باکس دیجیتالی آرکا مدل MS25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیجیتالی-آرکا-مدل-MS25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-03-11_11-21-57.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 آسیاب 3 کیلویی بست مدل 3000A رومیزی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-3-کیلویی-بست-مدل-3000A-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب 3 کیلویی بست مدل 3000A رومیزی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 پول شمار پارا مدل NC-407 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-پارا-مدل-NC-407 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC-06 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-الکتروکار-مدل-EC-06 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 سیف باکس هتلی پاد پولاد مدل EF40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-هتلی-پاد-پولاد-مدل-EF40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 سیف باکس دیجیتالی پاد پولاد مدل EF42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیجیتالی-پاد-پولاد-مدل-EF42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 چرخ گوشت رومیزی فیمار مدل 32RS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-فیمار-مدل-32RS <img src='./Administrator/files/ProductPic/32RS-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 آسیاب یک کیلویی بست مدل 1000A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-یک-کیلویی-بست-مدل-1000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب یک کیلویی بست مدل 1000A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 ترازو دیجیتالی کیا مدل TX5000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتالی-کیا-مدل-TX5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتالی-کیا-مدل-TX5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل 15000B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-15000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-15000B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار مدل MBL 301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-301-L-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه آسیاب برقی توس شکن خراسان مدل 8800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-برقی-توس-شکن-خراسان-مدل-8800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب برقی توس شکن خراسان مدل 8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 باسکول پند صنعتی 1 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-صنعتی-1-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaباسکول-پند-مدل-9800.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 چرخ گوشت رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 ترازوی تمام لمسی دیبال مدل D-900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-تمام-لمسی-دیبال-مدل-D-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled213rr12-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باسکول پرینتردار پند 500 کیلویی مدل PX9000P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پرینتردار-پند-مدل-PX9000P <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2017-10-15_12-29-03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی جوجه کشی Veit مدل Bat 1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جوجه-کشی-Veit-مدل-Bat-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11-04_14-28-41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 2, 2023 چرخ گوشت موتور موتوژن چگا استیل مدل C130-42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-موتور-موتوژن-چگا-مدل-C130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-موتور-موتوژن-چگا-مدل-C130.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 23, 2023 چرخ گوشت قصابی پولاد غرب مدل پولاد 1 گلویی کوتاه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-1-گلویی-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت قصابی پولاد غرب مدل پولاد 1 گلویی کوتاه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 ترازوی بی سیم رادین مدل 8800 Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بی-سیم-رادین-مدل-8800-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/1up-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 پول شمار پارا مدل NC-297 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-پارا-مدل-NC-297 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 باسکول 400 کیلویی پیام توزین مدل TS 400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-400-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/871317182017ts400-charkh.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 دستگاه دوخت رومیزی 40 سانتی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-رومیزی-40-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HT120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HT120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HT-120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 چرخ گوشت رومیزی الکتروکار مدل EC-11 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-الکتروکار-مدل-EC-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 کالباس بر آر جی وی مدل LUSSO 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-آر-جی-وی-مدل-LUSSO-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/lusso-275a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 7, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 دستگاه خمیر ساز 15 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-ساز-15-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200801_094306_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 ترازوی دیجیتال کیا مدل TX2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-کیا-مدل-TX2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجیتال-کیا-مدل-TX2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 مخلوط کن کاور دار آلفا میکس 4 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-کاور-دار-آلفا-میکس-4-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 اره استخوان بر الکتروکار مدل HLS-1650A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-الکتروکار-مدل-HLS-1650A <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر الکتروکار مدل HLS-1650A.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو بدون علمک کمری مدل JE11 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بدون-علمک-کمری-مدل-JE11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-کمری-اصل-بدون-علمک-مدل-JE11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول بارکد زن پند مدل PX9000P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بارکد-زن-پند-مدل-PX9000P <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-15_12-29-03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 گاو صندوق کلیدی آرکا مدل MS 250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-کلیدی-آرکا-مدل-MS-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 چرخ گوشت 12 پولاد غرب مدل پولاد 4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-12-پولاد-غرب-مدل-پولاد-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 12 پولاد غرب مدل پولاد 4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 آسیاب صنعتی بست مدل 100A رومیزی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-بست-مدل-100A-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی بست مدل 100A رومیزی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 ترازوی قد و وزن بادی اسکیل مدل BS 286 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-و-وزن-بادی-اسکیل-مدل-BS-286 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 مخلوط کن 2.5 لیتری آلفا میکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-2.5-لیتری-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Blender 2500ml Jar set.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EJ303 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EJ303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EJ303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK200I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK200I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK200I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 شربت سرد کن دو مخزن البرز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-دو-مخزن-البرز <img src='./Administrator/files/ProductPic/Jeld-nahayi.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 22, 2024 آب پرتقال گیر اتوماتیک جان جان تیپ کافی شاپ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-پرتقال-گیر-اتوماتیک-جان-جان-تیپ-کافی-شاپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-08-01_18-00-09iuy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 27, 2023 دستگاه روغن گیر اویل تک مدل 550 پلاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیر-اویل-تک-مدل-550-پلاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن گیر اویل تک مدل 550 پلاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 16, 2023 چرخ گوشت سبزیران مدل تسمه ای 32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-سبزیران-مدل-تسمه-ای-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت سبزیران مدل تسمه ای 32.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 ترازو برچسب زن دیبال مدل DOUBLE BODY https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-برچسب-زن-تکین-مدل-DOUBLE-BODY <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو برچسب زن دیبال مدل DOUBLE BODY.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 16, 2023 صندوق پول محک مدل MCD8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-پول-محک-MCD8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MCD8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 سیف باکس دیجیتالی هتلی آرکا مدل MS45 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیجیتالی-هتلی-آرکا-مدل-MS45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-03-11_11-22-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 آسیاب صنعتی بست نیم کیلویی مدل 500A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-بست-نیم-کیلویی-مدل-500A <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب صنعتی بست نیم کیلویی مدل 500A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 اره افقی بر دستی بوش مدل GSA 1300 PCE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-افقی-بر-دستی-بوش-مدل-GSA-1300-PCE <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر دستی بوش مدل GSA 1300 PCE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 4, 2023 سورتر اسکناس سی تک مدل ST-350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سورتر-اسکناس-سی-تک-مدل-ST-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4292-thickbox_default.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 26, 2023 آسیاب عطاری آسان توس شرق مدل 2400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-عطاری-آسان-توس-شرق-مدل-2400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asan-toos-2400-model-1000x1000wgfds.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 چرخ گوشت 32 گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-32-گیربکسی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 32 گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 چرخ گوشت 32 رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-32-رومیزی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 32 رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 ترازوی فروشگاهی رادین مدل 8800PLUS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-رادین-مدل-800PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-بارکدزن-رادین-مدل-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 باسکول دیجیتال 100 کیلوگرمی حداد ماهر با نمایشگر قطعه شمار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-100-کیلوگرمی-حداد-ماهر-با-نمایشگر-قطعه-شمار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 چرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل پولاد 5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تسمه-ای-پولاد-غرب-مدل-پولاد-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل پولاد 5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 آسیاب استیل آسان توس شرق مدل 3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-استیل-آسان-توس-شرق-مدل-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 آسیاب پره ای توس شکن خراسان مدل 8500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-پره-ای-توس-شکن-خراسان-مدل-8500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial Electric Mill 8500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 دستگاه دوخت 60 سانتی سپهر الکترونیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-60-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 گاو صندوق ضد سرقت آرکا مدل MZ 250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-سرقت-آرکا-مدل-MZ-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HT3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HT3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-صنعتی-and-مدل-ht3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 16, 2024 ترازو گرمی 6 کیلویی MH مدل 555 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-6-کیلویی-MH-مدل-555 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2983400-5 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 باسکول مکانیکی 1 تنی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-مکانیکی-1-تنی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/1001ssx_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 ترازوی علمک دار رادین مدل 6700 Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-علمک-دار-رادین-مدل-6700-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aP6700(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 دستگاه آسیاب آسان توس شرق مدل 3000 دوبل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-آسان-توس-شرق-مدل-3000-دوبل <img src='./Administrator/files/ProductPic/3000 double.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل 15000A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلو-گرم-مدل-15000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل 15000A.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 باسکول بی نظیر 1.5 پرینتردار مدل MBH 1501 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1203-P-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 پرینتردار مدل MBH 1501 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-الکتروکار-مدل-HBS-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-15_14-05-26.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازوی توزین صدر لیبل پرینتر مدل LSG 17A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-لیبل-پرینتر-مدل-LSG-17A <img src='./Administrator/files/ProductPic/2583253.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 گاو صندوق نسوز آرکا مدل MS 350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-نسوز-آرکا-مدل-MS-350-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی محک 14000 مدل MDS14000SPBR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-14000-مدل-MDS14000SPBR <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMahak New Shopping Scale MDS14000SPBR WiFi 70kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 همزن دستی فاما مدل FM250VF https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-دستی-فاما-مدل-FM250VF <img src='./Administrator/files/ProductPic/250VF200_1_1238x_1238x.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK300I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK300I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK200I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی محک فروشگاهی 35 کیلویی مدل 15000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-محک-35-کیلویی-مدل-15000BP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 ترازوی محک چاپگر دار 70 کیلویی مدل 14000AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-چاپگر-دار-محک-70-کیلویی-مدل-14000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-70-کیلویی-مدل-BR14000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 4, 2023 ترازوی محک بارکد پرینتر 50 کیلوگرم مدل BR15000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکد-پرینتر-محک-50-کیلو-گرم-مدل-BR15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-بارکد-پرینتر-محک-50-کیلو-گرم-مدل-BR15000BP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 18, 2023 کالباس بر دستی الکتروکار مدل HBS-300L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-الکتروکار-مدل-HBS-300L <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-15_14-05-47.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازو بارکد پرینتر توزین صدر مدل Vista Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکد-پرینتر-توزین-صدر-مدل-Vista-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/VistaPlus-NEW-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازوی فروشگاهی سهند مدل DY-F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-سهند-مدل-DY-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-02_12-28-56 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 آسیاب برقی ایستاده توس شکن خراسان مدل 8700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-ایستاده-توس-شکن-خراسان-مدل-8700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial Electric Blade Mill 8700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK2000I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK2000I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK2000I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 چرخ گوشت گیربکسی امگا موسوی مدل TA-32X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-گیربکسی-امگا-موسوی-مدل-TA-32X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی امگا موسوی مدل TA-32X.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 6, 2024 همبرگر زن دستی براکس مدل BM-130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-براکس-مدل-BM-130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-130.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو دیجیتالی کیا مدل KL50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-دیجیتالی-کیا-مدل-ارس-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو دیجیتالی کیا مدل KL50.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 میکسر دستی فیمار مدل MX25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-دستی-فیمار-مدل-MX25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMX25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 کالباس بر براکس مدل BM-300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-براکس-مدل-BM-300-Auto <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-300-A-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 11, 2024 اره استخوان بر Swedlinghaus مدل SEG1800A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-Swedlinghaus-مدل-SEG1800A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aresizeImage_1_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 باسکول استیل نیکو 500 کیلوگرم مدل 501ESN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-استیل-نیکو-550-کیلوگرم-مدل-501ESN <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 همزن برقی فیمار مدل FX40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-برقی-فیمار-مدل-FX40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/همزن برقی فیمار مدل FX40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 کالباس بر صنعتی براکس مدل BM-350-A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-صنعتی-براکس-مدل-BM-350-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-350-A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 23, 2023 دستگاه روغن گیری اسوه مدل DK60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-اسوه-مدل-DK60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a123copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول ثابت نیکو 250 کیلوگرم مدل EM201 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ثابت-نیکو-250-کیلوگرم-مدل-EM201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 ارده گیر و کره گیر سنگی اوئل تک مدل PBM100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارده-گیر-و-کره-گیر-سنگی-اوئل-تک-مدل-PBM100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارده-گیر-و-کره-گیر-سنگی-اوئل-تک-مدل-PBM100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK3200I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK3200I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK3200I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 1, 2024 باسکول دامکش نیکو 750 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-نیکو-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-07-18_13-53-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 سیف باکس دیجیتالی هتلی آرکا مدل MS35 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیجیتالی-هتلی-آرکا-مدل-MS35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-03-11_11-22-19-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه آسیاب 250 گرمی بست https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-250-گرمی-بست <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب 250 گرمی بست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 اره استخوان بر رومیزی امگا موسوی مدل SE210 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-رومیزی-امگا-موسوی-مدل-SE210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر رومیزی امگا موسوی مدل SE210.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 میکسر برقی فاما مدل FM250VV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-برقی-فاما-مدل-FM250VV <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر برقی فاما مدل FM250VV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 باسکول دیجیتال حداد ماهر با نمایشگر A12 و A15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-حداد-ماهر-با-نمایشگر-تایوانی-A12-و-A15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/003_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 دستگاه آناناس پوست کن جان جان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آناناس-پوست-کن-جان-جان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آناناس پوست کن جان جان.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 7, 2023 باسکول صنعتی متحرک پند 1 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-متحرک-پند-1-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/1ton-باسکول-پند-مدل-9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی فروشگاهی MTH-40B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-MTH-40B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-MTH-40B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 10, 2023 ترازو گرمی کیا مدل TX200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-TX200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-گرمی-کیا-مدل-TX200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل HR200I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-AND-مدل-HR200I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-hr200-دقت-00001گرم-و-ظرفیت-210گرم (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 باسکول دیجیتال صنعتی پند 2 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-صنعتی-پند-2-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/2ton-باسکول-پند-مدل-9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 دستگاه روغن گیری رومیزی اویل ست مدل 3-6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-رومیزی-اویل-ست-مدل-3-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/I800X500_137357336577.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 30, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل FX300I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-FX300I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GH202 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GH202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GH202.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 باسکول میدانی 1.5 تنی حداد ماهر با چرخ پاترولی و نمایشگر تایوانی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-میدانی-1.5-تنی-حداد-ماهر-با-چرخ-پاترولی-و-نمایشگر-تایوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 باتری 6 ولت ترازو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باتری-6-ولت-ترازو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-15_12-05-27.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 ست وزنه کالیبراسیون کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ست-وزنه-کالیبراسیون-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 آسیاب 350 گرمی بست مدل 350A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-350-گرمی-بست-مدل-350A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآسیاب 350 گرمی بست مدل 350A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 ترازوی بارکد پرینتر رادین مدل 6700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-پرینتر-رادین-مدل-6700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6700_larg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازو فروشگاهی کمری مدل JE11A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-کمری-مدل-JE11A <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-کمری-اصل-علمک-دار-30-کیلویی-مدل-JE11A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 اره افقی بر گوشت بوش مدل GSA 1100 E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-افقی-بر-گوشت-بوش-مدل-GSA-1100-E <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر گوشت بوش مدل GSA 1100 E.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 4, 2023 دستگاه بیفتک زن برقی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بیفتک-زن-برقی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زن برقی الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 ترازو قطعه شمار توزین صدر مدل DS7003 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-توزین-صدر-مدل-DS7003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو قطعه شمار توزین صدر مدل DS7003.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 سلفون کش حرارتی استیل بگیر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سلفون-کش-دستی-40-سانتیمتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/سلفون-کش.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 4, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK410I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK410I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK410I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول 1 تن پیام توزین مدل TS 1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تن-پیام-توزین-مدل-TS-1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6372643162017ts800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 آسیاب بست 250 گرمی مدل 250A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-بست-250-گرمی-مدل-250A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآسیاب بست 250 گرمی مدل 250A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 گاو صندوق دو طبقه آرکا مدل MS 350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دو-طبقه-آرکا-مدل-MS-350-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fireproof-safes-without-lock.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 آسیاب دو کیلوگرم بست مدل 2000A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-دو-کیلوگرم-بست-مدل-2000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب دو کیلوگرم بست مدل 2000A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 ترازو قطعه شمار ساتریو مدل SUC3015 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-ساتریو-مدل-SUC3015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2017-08-06_14-30-36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 پول شمار سایان مدل Bankers https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-سایان-مدل-Bankers <img src='./Administrator/files/ProductPic/image.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 16, 2023 ترازوی لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG15 B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-LSG15-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG15-B1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 گاو صندوق اداری آرکا مدل MZ 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-اداری-آرکا-مدل-MZ-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled4455.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه کباب زن صنعتی سپاهان مدل مبله https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کباب-زن-صنعتی-سپاهان-مدل-مبله <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کباب زن صنعتی سپاهان مدل مبله.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 10, 2024 ترازوی فروشگاهی دیبال مدل FLAT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-تکین-مدل-FLAT <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-تکین-مدل-FLAT-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه روغن گیری اسوه مدل DK40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-اسوه-مدل-DK40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/123copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول پایه ثابت پیام توزین مدل TS 500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پایه-ثابت-پیام-توزین-مدل-TS-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3402229162017ts500--paye.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 گاوصندوق نسوز هتلی آرکا مدل MS 100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-نسوز-هتلی-آرکا-مدل-MS-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fireproofsafe100MS-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 اره لاشه بر برقی ماکیتا مدل JR3070CT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-لاشه-بر-برقی-ماکیتا-مدل-JR3070CT <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره لاشه بر برقی ماکیتا مدل JR3070CT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 دستگاه آسیاب برقی آسان توس مدل 10000 مینی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-برقی-آسان-توس-مدل-10000-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2jk020-07-14_14-32-26.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 باسکول تاشو پیام توزین مدل TM 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تاشو-پیام-توزین-مدل-TM-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول تاشو پیام توزین مدل TM 300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 سوسیس پرکن برقی 15 لیتری الکتروکار مدل EC-29 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پرکن-برقی-15-لیتری-الکتروکار-مدل-EC-29 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Electrocar Automatic Sausage filler EC-29 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 خلال کن فیمار مدل TV-400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-فیمار-مدل-TV-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TV4000-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK15KL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK15KL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND مدل-EK15KL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 دستگاه خمیر همزن 30 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-همزن-30-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200801_094225_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 گاو صندوق آرکا مدل MZ 350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-آرکا-مدل-MZ-350-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 آسیاب رومیزی آسان توس شرق مدل 2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-رومیزی-آسان-توس-شرق-مدل-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 دستگاه آب انار گیری اتوماتیک البرز ماشین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-انار-گیری-اتوماتیک-البرز-ماشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب انار گیری اتوماتیک البرز ماشین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 15, 2022 گاو صندوق ضد حریق آرکا مدل MS 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-حریق-آرکا-مدل-MS-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-MS 300 - 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی دیجیتالی رادین مدل 5600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-رادین-مدل-5600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول دامکش 2 تنی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-2-تنی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/AEWdk_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 ترازوی قد و وزن بادی اسکیل مدل BS 769 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-و-وزن-بادی-اسکیل-مدل-BS-769 <img src='./Administrator/files/ProductPic/005.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 2, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK1200I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK1200I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK1200I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 بیفتک زن برقی RGV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بیفتک-زن-برقی-RGV <img src='./Administrator/files/ProductPic/بیفتک زن برقی RGV.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK30KL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK30KL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK30KL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازو فروشگاهی CAS مدل AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-CAS-مدل-AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/AP-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 اره استخوان بر الکتروکار مدل HLS-1650 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-الکتروکار-مدل-HLS-1650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-16_10-40-04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 دستگاه ارده گیر و کره گیر Oilset https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیر-و-کره-گیر-Oilset <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-11-04_13-47-41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه میوه خشک کن اورسان مدل F500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میوه-خشک-کن-اورسان-مدل-F500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میوه خشک کن اورسان مدل F500.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 ترازوی 5 صفر Medi Scale مدل MP200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-5-صفر-Medi-Scale-مدل-MP200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-5-صفر-Medi-Scale-مدل-MP200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 28, 2023 ترازوی محک فروشگاهی مدل MDS14000S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-مدل-MDS14000S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-فروشگاهی-محک-مدل-MDS14000S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 5, 2023 خمیر همزن 40 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-همزن-40-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_20200801_094225_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 ترازوی لیبل زن صبا مدل BCS-100PEA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-صبا-مدل-BCS-100PEA <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-لیبل-زن-بارکد-دار-صبا-BCS-100PEA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازو فروشگاهی ساتریو مدل SUC3015 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-ساتریو-مدل-SUC3015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-06_14-30-36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 شرینک تونلی نادی پک مدل NPV 100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شرینک-تونلی-نادی-پک-مدل-NPV-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/NPV1008.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 اره افقی بر برقی ماکیتا مدل JR3050T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-افقی-بر-برقی-ماکیتا-مدل-JR3050T <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر برقی ماکیتا مدل JR3050T.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول حداد ماهر میدانی 4 لودسل 1.5 تنی با چرخ پاترولی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-میدانی-4-لودسل-1.5-تنی-با-چرخ-پاترولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 چرخ گوشت صنعتی چگا مدل C130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-چگا-مدل-C130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMeat-Grinder-Chega-C130-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 اره لاشه بر گاوی آاگ مدل US400XE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-لاشه-بر-گاوی-آاگ-مدل-US400XE <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره لاشه بر گاوی آاگ مدل US400XE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 ترازوی نفرکش دنا توزین مدل DT-102BH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT-102BH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-02-01_12-39-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازو قدسنج بادی اسکیل مدل BSbmi https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قدسنج-بادی-اسکیل-مدل-BSbmi <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 20, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل FX3000I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-FX3000I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-FX3000I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 چرخ گوشت ایستاده متحرک گلدانی پولاد غرب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-متحرک-گلدانی-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت ایستاده متحرک گلدانی پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 همبرگر زن دستی براکس مدل BM-100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-براکس-مدل-BM-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو صنعتی ساتریو مدل SUC6030 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-ساتریو-مدل-SUC6030 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2017-08-06_14-30-36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 دستگاه کالباس بر صنعتی براکس مدل BM350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کالباس-بر-صنعتی-براکس-مدل-BM350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-کالباس-بر-صنعتی-براکس-مدل-BM350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی لیبل زن CAS مدل CL5200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-CAS-مدل-CL5200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-لیبل-زن-CAS-مدل-CL5200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی فروشگاهی CAS مدل TP-II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-TP-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/TP-Large-Platte-copy-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 دستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پشمک-ساز-ترانسی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 28, 2022 باسکول بی نظیر 2.5 تن مدل MB 2501 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلویی-مدل-MB-61-A12-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2501 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 چرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل نگین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تسمه-ای-پولاد-غرب-مدل-نگین <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت تسمه ای پولاد غرب مدل نگین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 دستگاه مرغ خرد کن زیما مدل RM250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-مرغ-خرد-کن-زیما-مدل-RM250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه مرغ خرد کن زیما مدل RM250.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 17, 2024 ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 باسکول 1.5 تن ثابت حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1.5-تن-ثابت-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/AEW5000sn_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 گاو صندوق ضد حریق آرکا مدل MZ 350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-حریق-آرکا-مدل-MZ-350-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MZ 350 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 چرخ گوشت 15 اسب بخار الکتروکار مدل EC-02 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-15-اسب-بخار-الکتروکار-مدل-EC-02 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec02.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 دستگاه آبلیموگیر و آبغوره گیر پولاد غرب موتور موتوژن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبلیموگیر-و-آبغوره-گیر-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبغوره گیری و آبلیموگیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول 10 تن کرین اسکیل مدل OCS-AX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-10-تن-کرین-اسکیل-مدل-OCS-AX <img src='./Administrator/files/ProductPic/201703080-092222.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 25, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK4000I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK4000I <img src='./Administrator/files/ProductPic/81lJfevh14L._SL1500_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 دستگاه دوخت 50 سانتی سپهر الکترونیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-50-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 همبرگر زن دستی براکس مدل BM-150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-براکس-مدل BM-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 صندوق فروشگاهی پوزبانک مدل اپکسا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پایانه-فروشگاهی-لمسی-پوزبانک-مدل-Apexa-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/apexa-g-page-03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 22, 2024 ترازو طلاکشی AND مدل EK600i https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-طلاکشی-AND-مدل-EK600i <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو طلاکشی AND مدل EK600i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 کباب زن دستی آیدیش مخزن دار آبی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-زن-دستی-آیدیش-مخزن-دار-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب زن دستی آیدیش مخزن دار آبی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 6, 2023 مخلوط کن براکس مدل BM-7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-براکس-مدل-BM-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MBH 301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MBH-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MBH 301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK2200I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK2200I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK2200I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 آسیاب آسان توس شرق مدل 2400 دوبل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-آسان-توس-شرق-مدل-2400-دوبل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aasan-toos-2400-model-1000x1000wgfds.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار با پرینتر مدل MBHL 301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MBH-301-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار با پرینتر مدل MBHL 301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 چرخ گوشت رومیزی یخچال دار پولاد غرب مدل پولاد 7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-یخچال-دار-پولاد-غرب-مدل-پولاد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت رومیزی پولاد غرب مدل پولاد 7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 رول سلفون کش 1000 متری کره ای https://tajhizat.co/index.aspx?Product=رول-سلفون-کش-1000-متری-کره-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/5271338.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 20, 2023 باسکول نفرکش پرینتردار دنا توزین مدل HBMI-P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-پرینتردار-دنا-توزین-مدل-HBMI <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول نفرکش دنا توزین مدل HBMI.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول نیکو 350 کیلوگرم مدل 301EMN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیکو-350-کیلوگرم-مدل-301EMN <img src='./Administrator/files/ProductPic/8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 میکسر اسپیرال فیمار مدل 38SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-38SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/Impastatrice Spirale 25SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 دستگاه کالباس بر فیمار مدل H300N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کالباس-بر-فیمار-مدل-H300N <img src='./Administrator/files/ProductPic/H300N__affettatrice_gravità_gravity_slicer_fimar.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 PT-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1201-PT-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 PT-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 کالباس بر بکرز SXL 275 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-بکرز-SXL-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر بکرز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازوی وایرلس رادین مدل 8800 Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-وایرلس-رادین-مدل-8800-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-بارکد-زن-رادین-مدل-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-XE-H-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaXE-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 مرغ خردکن امگا ایرانی مدل SC250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مرغ-خردکن-امگا-ایرانی-مدل-SC250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مرغ خردکن امگا ایرانی مدل SC250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی لمسی-گرافیکی دیبال مدل D-900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لمسی-گرافیکی-دیبال-مدل-D-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Dibal D-900 - علمکدار با نمایشگر کوچک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 8, 2023 دستگاه خمیرگیر 180 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیر-180-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_20200801_094407_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 باسکول متحرک نیکو 1600 کیلوگرم مدل +1001EMPW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-نیکو-1600-کیلو-مدل-1001EMPW <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-17 copy-09.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 دستگاه پشمک ساز دیمری سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پشمک-ساز-دیمری-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه پشمک ساز دیمری سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 8, 2023 کاسه توری آب میوه گیری هلال 1.5 اسب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کاسه-توری-آب-میوه-گیری-هلال-1-5-اسب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaکاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه روغن گیری هلال مدل k65 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-هلال-مدل-G100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/RA9A1407.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی دیجیتالی آویز کیا مدل DG8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-آویز-کیا-مدل-DG8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dg8 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 26, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل MX50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-MX50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-MX50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 مخلوط کن انزو مدل EN767 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-انزو-مدل-EN767 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 پوز فروشگاهی پوزبانک مدل Bluo https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-پوزبانک-مدل-Bluo <img src='./Administrator/files/ProductPic/BLUO_04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 22, 2024 باسکول صنعتی پند 5 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-5-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaباسکول-پند-مدل-9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول دیجیتالی پند 300 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتالی-پند-300-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-دیجیتال-پند-150-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول 150 کیلویی CAS مدل BY-150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلویی-CAS-مدل-BY-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BY-150-e1465816599438-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 25, 2023 باسکول استیل نیکو 300 کیلوگرم مدل 301ESN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-استیل-نیکو-350-کیلوگرم-مدل-301ESN <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 تیغه آب میوه گیری هلال مدل G60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تیغه-آب-میوه-گیری-هلال-مدل-G60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازو دیجیتال دیبال مدل HANGING https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-تکین-مدل-HANGING <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-تکین-مدل-HANGING.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBHL 601 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MBH-601-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBHL 601.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول جرثقیلی 3 تن کرین اسکیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-جرثقیلی-3-تن-کرین-اسکیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-کرین-اسکیل-اورلایت-بینظیر-سه-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB151-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلویی-مدل-MB-61-HW-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB151-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه بسته بندی وکیوم نادی پک مدل NPR 1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-نادی-پک-مدل-NPR-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nadipack Shrink Wrap Machine NPR 1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 1, 2023 باسکول متحرک نیکو 750 کیلوگرم مدل 701EMW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-نیکو-750-کیلوگرم-مدل-701EMW <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 دستگاه دوخت ریلی افقی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-ریلی-افقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Vertical Band Sealing Machine.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 28, 2023 باسکول سقفی 1 تن کرین اسکیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سقفی-1-تن-کرین-اسکیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-کرین-اسکیل-اورلایت-بینظیر-یک-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 ترازوی صنعتی AND مدل GP32K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-AND-مدل-GP32K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-صنعتی-and-مدل-gp-30k.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 لیبل زن و فیش زن دلتا مدل 2120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-و-فیش-زن-دلتا-مدل-2120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/34830899758aaf6c4cb71c.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 آسیاب برقی آسان توس مدل 4500 تک فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-آسان-توس-مدل-4500-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/4500 -SP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 دستگاه آسیاب بست 100 گرمی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-100-گرمی-بست <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب 100 گرمی بست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 16, 2024 سلفون کش استرچ رومیزی استیل بگیر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سلفون-کش-استرچ-رومیزی-استیل-بگیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/استرچ-کش1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازوی چاپگردار توزین صدر مدل LSG 18A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-چاپگردار-توزین-صدر-مدل-LSG-18A <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG18A-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 جعبه وزنه کالیبراسیون کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=جعبه-وزنه-کالیبراسیون-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 دستگاه روغن گیری اسوه مدل DK110 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-اسوه-مدل-DK110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a110 copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول میدانی 1.5 تنی حداد ماهر با چرخ پاترولی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-میدانی-1.5-تنی-حداد-ماهر-با-چرخ-پاترولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa002_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 باسکول پند صنعتی 1 تن چهار لودسل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-1-تن-چهار-لودسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaباسکول-پند-مدل-9800Z.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی بدون علمک دیبال مدل D-900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بدون-علمک-دیبال-مدل-D-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/D-955P_AUTO_640x640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه خمیرگیر 90 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیر-90-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_2020k0801_094317_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 چرخ گوشت صنعتی پولاد غرب سایز 56 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-پولاد-غرب-سایز-56 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت 56 استیل یخچال دار پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 غذاساز چندکاره 8 لیتری امگا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-چندکاره-8-لیتری-امگا <img src='./Administrator/files/ProductPic/غذاساز 8 لیتری امگا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی قد و وزن بادی اسکیل مدل BS 703 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-و-وزن-بادی-اسکیل-مدل-BS-703 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2023 ترازو صنعتی اکسل مدل ACH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-اکسل-مدل-ACH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-صنعتی-اکسل-مدل-ACH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 6, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل SK30Ki https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SK30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SK30K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار مدل MBL 303 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-303-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار مدل MBL 303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول آویز 500 کیلوگرم کرین اسکیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویز-500-کیلوگرم-کرین-اسکیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-کرین-اسکیل-اورلایت-بینظیر-500-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 601-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-601-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 601-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی محک جدید WiFi محک 50 کیلویی مدل MDS15000APBR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جدید-WiFi-محک-50-کیلویی-مدل-MDS15000APBR <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک جدید WiFi محک 50 کیلویی مدل MDS15000APBR.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 سوسیس پر کن الکتروکار دستی مدل 5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-الکتروکار-دستی-مدل-5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن الکتروکار دستی مدل 5 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 ترازوی یک هزارم کیا مدل JTA-JSA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-هزارم-کیا-مدل-JTA-JST <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-05-22_10-21-17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 31, 2024 ترازوی فروشگاهی اکسل مدل GE30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-اکسل-مدل-GE30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی فروشگاهی اکسل مدل GE30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 6, 2023 ترازو گرمی 6 کیلویی کیا مدل BLK https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-6-کیلویی-کیا-مدل-BLK <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-04-04_14-12-37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 صندوق لمسی فروشگاهی بایامکس مدل K4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-لمسی-فروشگاهی-بایامکس-مدل-K4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_-30621-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 ترازو یک صدم AND مدل Pj3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-یک-صدم-AND-مدل-Pj3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-pj3000-دقت-001گرم-و-ظرفیت-3000گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 باسکول صنعتی پند مدل 9800ZS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-مدل-9800ZS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaباسکول-پند-مدل-9800.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول دامکش نیکو 3 تن مدل 3000EMF4L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-نیکو-3-تن-مدل-3000EMF4L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-14 copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 ترازوی بارکدزن CAS مدل CT100B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکدزن-CAS-مدل-CT100B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکدزن-CAS-مدل-CT100B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2023 همبرگر زن دستی الکتروکار مدل EC-20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-الکتروکار-مدل-EC-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/36cad3c91--restaurant-kitchen-equipment-hamburger.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF4000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 پرینتر موبایلی دلتا مدل BABY 280A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-موبایلی-دلتا-مدل-BABY-280A <img src='./Administrator/files/ProductPic/309844795794727f6963d.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GP30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GP30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-صنعتی-and-مدل-gp-30k.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 باسکول دیواری پند 500 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیواری-پند-500-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-دیجیتال500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی قطعه شمار CAS مدل CS-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-CAS-مدل-CS-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaCS-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 آب گوجه گیری پولاد غرب موتور چینی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-گوجه-گیری-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب گوجه گیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول نیکو 150 کیلوگرم مدل 101EM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیکو-150-کیلوگرم-مدل-101EM <img src='./Administrator/files/ProductPic/17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 آسیاب صنعتی آسان توس مدل 4500 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-آسان-توس-مدل-4500-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/4500 - Thp.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 چرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-گیربکسی-پولاد-غرب-42-بدون-یخچال <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی گیربکسی پولاد غرب 42 بدون یخچال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 چرخ گوشت 56 استیل یخچال دار پولاد غرب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-56-استیل-یخچال-دار-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 56 استیل یخچال دار پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 دستگاه کره گیری هلال مدل K60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کره-گیری-هلال-مدل-G150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRA9A1280.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 23, 2020 خمیرگیر 120 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیرگیر-120-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200801_094407_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 سبزی خردکنی صنعتی پولاد غرب دهانه 60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خردکنی-صنعتی-پولاد-غرب-دهانه-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aسبزی خردکنی صنعتی پولاد غرب دهانه 60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 ترازوی محک جدید WiFi محک مدل MDS15000APBR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جدید-WiFi-محک-مدل-MDS15000APBR <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک جدید WiFi محک مدل MDS15000APBR.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 دستگاه روغن کشی اویلست مدل 6D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-کشی-اویلست-مدل-6D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aI800X500_137357336577.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول نفرکش باشگاهی دنا توزین مدل DT-102 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-DT-102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفر-کش-دنا-توزین-مدل-DT-102.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GF400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 دستگاه آب پرتقال گیری اتوماتیک البرز ماشین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-پرتقال-گیری-اتوماتیک-البرز-ماشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب پرتقال گیری اتوماتیک البرز ماشین (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 صندوق مکانیزه فروش بایامکس مدل K2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-مکانیزه-فروش-بایامکس-مدل-K2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_2528-1024x987.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 باسکول دنا توزین قد و وزن مدل HBMI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دنا-توزین-قد-و-وزن-مدل-HBMI-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-HBMI-PLUS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول آویز پند ظرفیت 1 تن مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویز-پند-ظرفیت-1-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول آویز پند ظرفیت 1 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 میکسر قنادی دیاموند مدل 8 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-قنادی-دیاموند-مدل-8-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر قنادی دیاموند مدل 8 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 دستگاه اره قصابی براکس مدل BM1900A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اره-قصابی-براکس-مدل-BM1900A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اره قصابی براکس مدل BM1900A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 24, 2022 باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 301-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-301-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی لیبل زن رادین مدل MK II وای فای https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-رادین-مدل-MK-II-وای-فای <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 آبمیوه گیری جان جان ترکیه مدل Cafe Type https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-جان-جان-ترکیه-مدل-Cafe-Type <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-08-01_18-04-32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 ترازوی یک هزارم گرم KW-3018 نوع 100 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-هزارم-گرم-KW-3018-نوع-100-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی یک هزارم گرم KW-3018 نوع 100 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 آسیاب عطاری آسان توس شرق مدل TC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-عطاری-آسان-توس-شرق-مدل-TC <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب عطاری آسان توس شرق مدل TC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 14, 2023 باسکول 1.5 تنی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1.5-تنی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازوی 600 گرمی MH مدل 886 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-600-گرمی-MH-مدل-886 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 600 گرمی MH مدل 886.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 باسکول الکترونیکی 600 کیلوگرمی حداد ماهر با نمایشگر A12 و A15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-الکترونیکی-600-کیلوگرمی-حداد-ماهر-با-نمایشگر-A12-و-A15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 اسپرسو ساز آستوریا مدل تانیا دو گروپ نیمه اتوماتیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسپرسو ساز آستوریا مدل تانیا دو گروپ نیمه اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسپرسو ساز آستوریا مدل تانیا دو گروپ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 13, 2023 پارچ 2.5 لیتری مخلوط کن آلفا میکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پارچ-2.5-لیتری-مخلوط-کن-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-07-22 at 17.40.15.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 9, 2024 باسکول ثابت نیکو 750 کیلوگرم مدل EM501 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ثابت-نیکو-750-کیلوگرم-مدل-EM501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 آسیاب اسمارت مدل 500 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-اسمارت-مدل-500-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآسیاب اسمارت مدل 500 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-EK3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی AND مدل EK3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی سیم کارتی رادین مدل 8800 70 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سیم-کارتی-رادین-مدل-8800-70-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-plus-8800 -2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 دستگاه آبمیوه گیری دو دهنه ICN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبمیوه-گیری-دو-دهنه-ICN <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبمیوه گیری دو دهنه ICN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 بارکد خوان دو بعدی رومیزی دلتا مدل OD7200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-رومیزی-دلتا-مدل-OD720 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد-خوان-دو-بعدی-رومیزی-دلتا-مدل-OD720.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 14, 2023 باسکول الکترونیکی حداد ماهر با نمایشگر A12 و A15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-الکترونیکی-حداد-ماهر-با-نمایشگر-A12-و-A15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازو گرمی 5 کیلویی کیا مدل BLK https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-3-کیلویی-کیا-مدل-BLK <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2020-04-04_14-12-37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 باسکول تک لودسل نیکو مدل EMPW1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تک-لودسل-نیکو-مدل-EMPW1L-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-6 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 تیغه آبمیوه گیری دهانه 5 سانت هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تیغه-آبمیوه-گیری-دهانه-5-سانت-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 چاقوی کباب ترکی لاتک مدل برقی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاقوی-کباب-ترکی-لاتک-مدل-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاقوی کباب ترکی لاتک مدل برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 13, 2022 باسکول قد و وزن نیکو خط کشی مدل EMHW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-نیکو-خط-کشی-مدل-EMHW <img src='./Administrator/files/ProductPic/6..jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 باسکول بی نظیر 300 کیلویی چرخدار مدل MBL 301-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-301-L-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MBL 301-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول قد و وزن نیکو دیجیتال مدل EMHWD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-نیکو-دیجیتال-مدل-EMHWD <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_2904.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 61 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-60-کیلویی-مدل-MB-61-MB-151-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 61.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازو فروشگاهی MTH-40S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-MTH-40S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-فروشگاهی-MTH-40S.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 تاچ پوز فروشگاهی پوزبانک مدل APEXA PRIME https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاچ-پوز-فروشگاهی-پوزبانک-مدل-APEXA-PRIME <img src='./Administrator/files/ProductPic/apexa_g_page_03_ui.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 22, 2024 کاغذ همبرگر زن 15 سانتی متری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کاغذ-همبرگر-زن-15-سانتی-متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاغذ همبرگر زن 15 سانتی متری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 3, 2024 بارکد خوان نوری دلتا مدل 321-BT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-نوری-دلتا-مدل-321-BT <img src='./Administrator/files/ProductPic/793560743589c07ee95788.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 همزن قنادی دیاموند مدل 15 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-قنادی-دیاموند-مدل-15-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/همزن قنادی دیاموند مدل 15 لیتری (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازوی دیجیتال کمری مدل 70 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-کمری-مدل-70-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی دیجیتال کمری مدل 70 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 16, 2024 دستگاه آبگیری پرسی اویل ست 300 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبگیری-پرسی-اویل-ست-300-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبغوره03-768x1024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 30, 2023 جعبه وزنه استیل کلاس E2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=جعبه-وزنه-استیل-کلاس-E2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 30, 2023 باسکول 2 تنی سنگ سرخود حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2-تنی-سنگ-سرخود-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/2001-3001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 مرغ خرد کن امگا صد صنعت مدل SC300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مرغ-خرد-کن-امگا-صد-صنعت-مدل-SC300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مرغ خرد کن امگا صد صنعت مدل SC300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 25, 2023 ترازوی یک هزارم گرم KW-3018 نوع 300 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-هزارم-گرم-KW-3018-نوع-300-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی یک هزارم گرم KW-3018 نوع 300 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 ترازو تایوانی قطعه شمار ACU https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-تایوانی-قطعه-شمار-ACU <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو تایوانی قطعه شمار ACU.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 سوسیس پر کن دستی الکتروکار مدل 3 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-الکتروکار-مدل-3-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن دستی الکتروکار مدل 3 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 باسکول 700 کیلویی پیام توزین مدل TS700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-700-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TS700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 700 کیلویی پیام توزین مدل TS700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 پارچ 4 لیتری مخلوط کن آلفا میکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پارچ-4-لیتری-مخلوط-کن-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-07-22 at 17.40.13 (1).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 9, 2024 ترازو 600 گرم کیا مدل BLK https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-600-گرم-کیا-مدل-BLK <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2020-04-04_14-12-37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 ترازوی محک 70 کیلویی مدل MDS14000SPBR WiFi https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-WiFi-محک-70-کیلویی-مدل-MDS14000SPBR-WiFi <img src='./Administrator/files/ProductPic/Mahak New Shopping Scale MDS14000SPBR WiFi 70kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول صنعتی پند 3 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-3-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/3ton-باسکول-پند-مدل-9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 وزنه کالیبراسیون استیل کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-استیل-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 چرخ گوشت گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-گیربکسی-پولاد-غرب-مدل-پولاد-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت گیربکسی پولاد غرب مدل پولاد 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول آویزی گوشت پند مدل PT3000M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویزی-گوشت-پند-مدل-PT3000M <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-دیجیتال-آویز-پند-مدل PT3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 غذاساز 16 لیتری امگا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-16-لیتری-امگا <img src='./Administrator/files/ProductPic/Kitchen_cutter_MEDIUM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول الکترونیکی 600 کیلوگرمی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-الکترونیکی-600-کیلوگرمی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 ترازو آزمایشگاهی یک هزارم Medi Scale مدل DF300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-یک-هزارم-Medi-Scale-مدل-DF300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-یک-هزارم-Medi-Scale-مدل-DF300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 20, 2023 مخلوط کن 4 لیتری آلفا میکس دیجیتال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-4-لیتری-آلفا-میکس-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB 153 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلویی-مدل-MB-63-L-MB-153-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB 153.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 600 کیلویی حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-600-کیلویی-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 کالباس بر ایتالیایی Swedlinghaus مدل AF350GR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-ایتالیایی-Swedlinghaus-مدل-AF350GR <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر ایتالیایی Swedlinghaus مدل AF350GR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 3, 2021 بارکد خوان دو بعدی دلتا مدل EC331 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-دلتا-مدل-331 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی دلتا مدل 331.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 کشوی پول برقی 4 خانه BC410 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-برقی-4-خانه-BC410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nexa_CB900W3-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 9, 2022 دستگاه دوخت 20 سانتی سپهر الکترونیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-20-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 چرخ گوشت 3 اسب پولاد غرب طلایی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-3-اسب-پولاد-غرب-طلایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 3 اسب پولاد غرب طلایی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکولت 220 کیلویی اعتماد مدل 3000S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکولت-220-کیلویی-اعتماد-مدل-3000S <img src='./Administrator/files/ProductPic/Etemad Bascule 3000S 220kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول باشگاهی دنا توزین مدل DT-102 BH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-DT-102-BH <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول باشگاهی دنا توزین مدل DT-102 BH.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 دستگاه روغن گیری تمام استیل Oilset مدل 14-16 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-تمام-استیل-Oilset-مدل-14-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/I800X500_906411064178.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 همبرگر زن دستی الکتروکار 15 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-الکتروکار-15-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa36cad3c91--restaurant-kitchen-equipment-hamburger.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 16, 2021 باسکول 4 لودسل نیکو مدل EMPW4L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-4-لودسل-نیکو-مدل-EMPW4L <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 صافی آبمیوه گیری 2.5 اسب هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صافی-آبمیوه-گیری-5-2-اسب-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaکاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 7, 2023 جعبه وزنه استاندارد کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=جعبه-وزنه-استاندارد-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 28, 2024 باسکول نیم تنی اعتماد مدل 501S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیم-تنی-اعتماد-مدل-501S <img src='./Administrator/files/ProductPic/501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول غلطکی پند 500 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-غلطکی-پند-500-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-دیجیتال-پند-مدل-غلطکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 وزنه های کالیبراسیون کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-های-کالیبراسیون-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 دستگاه آبلیموگیری صنعتی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبلیموگیری-صنعتی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبلیموگیری صنعتی سبزیران.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 17, 2023 آسیاب برقی اسمارت مدل 2 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-اسمارت-مدل-2-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب برقی اسمارت مدل 2 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 22, 2022 گاوصندوق مکانیکی خانگی آرکا مدل MS250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-خانگی-آرکا-مدل-MS250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/250.1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه بیفتک زن ای ام بی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بیفتک-زن-ای-ام-بی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زن ای ام بی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 26, 2022 مخلوط کن 2 لیتری آلفا میکس مکانیکی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-2-لیتری-آلفا-میکس-مکانیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAlfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1201-P-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 5 تن نیکو مدل EMP1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تک-لودسل-نیکو-مدل-EMP1L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-8 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 گاوصندوق آرکا مدل MS 150/2 مکانیکی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-آرکا-مدل-MS-150/2-مکانیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-02-07_18-38-18.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H-D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-XE-H-D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaXE-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 ترازو سیم کارتی رادین مدل 6700 Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-سیم-کارتی-رادین-مدل-6700-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaP6700(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول دام کش 500 کیلویی اعتماد مدل WIC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-500-کیلویی-اعتماد-مدل-WIC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دام-کش-500-کیلویی-اعتماد-مدل-WIC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 دستگاه کباب زن المنتی آیدیش https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کباب-زن-المنتی-آیدیش <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کباب زن المنتی آیدیش.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 تیغه آب میوه گیری دهانه 7 سانت هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تیغه-آب-میوه-گیری-دهانه-7-سانت-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 7, 2023 دستگاه آبغوره گیری و آبلیموگیری 3 اسب بخار پولاد غرب موتور چینی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبغوره-گیری-و-آبلیموگیری-2-اسب-بخار-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه آبغوره گیری و آبلیموگیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول دیجیتال 600 کیلویی حداد ماهر با نمایشگر A12 و A15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-600-کیلویی-حداد-ماهر-با-نمایشگر-A12-و-A15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 دستگاه سبزی خردکن پولاد غرب دهانه 80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سبزی-خردکن-پولاد-غرب-دهانه-80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه سبزی خردکن پولاد غرب دهانه 80.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 اره استخوان بر بست مدل SJY-210A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-بست-مدل-SJY-210A <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر بست مدل SJY-210A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازو و صندوق فروش پوزبانک مدل POS Scale https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-و-صندوق-فروش-پوزبانک-مدل-POS-Scale <img src='./Administrator/files/ProductPic/Posbank Touch POS Terminal Scale POS Scale.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 باسکول 10 تنی ثابت حداد ماهر با نمایشگر تایوانی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-10-تنی-ثابت-با-نمایشگر-تایوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaAEW5000sn_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 باسکول دنا توزین نفرکش مدل DT-102B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دنا-توزین-نفرکش-مدل-DT-102B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT-102B (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 3, 2023 چرخ گوشت تمام استیل امگا موسوی مدل TA22X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-امگا-موسوی-مدل-TA22X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت تمام استیل امگا موسوی مدل TA22X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 دستگاه سیل وکیوم نیمه اتوماتیک نادی پک مدل NPR200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سیل-وکیوم-نیمه-اتوماتیک-نادی-پک-مدل-NPR200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569316866_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول دام کش 2200 کیلویی اعتماد مدل WLC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-2200-کیلویی-اعتماد مدل-WLC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دام-کش-2200-کیلویی-اعتماد مدل-WL-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول دنا توزین مدل HBMI PLUS-P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دنا-توزین-مدل-HBMI-PLUS-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-HBMI-PLUS-P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول 1 تن پند مدل Px9800-1T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تن-پند-مدل-Px9800-1T <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۱-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1503 PT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1201-PT-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1503 PT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه خمیر زن 60 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-زن-60-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_2020k0801_094317_HDR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 27, 2024 آسیاب برقی اسمارت مدل یک کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-اسمارت-مدل-یک-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب برقی اسمارت مدل یک کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 سلفون کش رومیزی استیل نگیر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سلفون-کش-رومیزی-استیل-نگیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2020-07-18_17-05-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 3, 2023 کشوی پول برقی دلتا مدل Fliptop 460 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-برقی-دلتا-مدل-Fliptop-460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/34033539754ec3f3930a79.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 22, 2022 باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBL 603 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-603-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه حلیم صاف کن صنعتی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-حلیم-صاف-کن-صنعتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه حلیم صاف کن صنعتی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازو آزمایشگاهی یک صدم Medi Scale مدل EF1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-یک-صدم-Medi-Scale-مدل-EF1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing EF1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 آبمیوه گیر 2 اسب صنعتی ICN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیر-2-اسب-صنعتی-ICN <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبمیوه گیر 2 اسب صنعتی ICN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سنگ کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سنگ-کالیبراسیون-1mg-500gr-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 دستگاه پیاز پوره کن فیزیک ماشین سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پیاز-پوره-کن-فیزیک-ماشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پیاز پوره کن فیزیک ماشین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 26, 2024 باسکول دیواری پند 300 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیواری-پند-300-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-دیجیتال300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو فروشگاهی لیبل زن رادین مدل MK II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-لیبل-زن-رادین-مدل-MK-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 باسکول متحرک نیکو 1600 کیلوگرم مدل 1001EMPW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-نیکو-1600-کیلوگرم-مدل-1001EMPW <img src='./Administrator/files/ProductPic/15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 دستگاه دوخت 25 سانتی سپهر الکترونیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-25-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 باسکول فرغونی دیجیتال اعتماد مدل WB3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-دیجیتال-اعتماد-مدل-WB3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-فرغونی-دیجیتال-اعتماد-مدل-WB3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول دام کشی اعتماد مدل WLC+P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دام-کشی-اعتماد-مدل-WLC-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دام-کشی-اعتماد-مدل-WLC-P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 دستگاه پشمک زن صنعتی سبزیران مدل دیمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پشمک-زن-صنعتی-سبزیران-مدل-دیمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه پشمک زن صنعتی سبزیران مدل دیمری.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 5, 2022 باسکول چرخ دار اعتماد مدل 501WD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخ-دار-اعتماد-مدل-501WD <img src='./Administrator/files/ProductPic/501WD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول دیجیتال حداد ماهر با نمایشگر تایوانی AEW و AEP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-حداد-ماهر-با-نمایشگر-تایوانی-AEW-و-AEP <img src='./Administrator/files/ProductPic/001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 فیش پرینتر SNBC مدل N80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-SNBC-مدل-N80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر SNBC مدل N80.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 9, 2024 فیش پرینتر ضد آب دلتا مدل T90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-ضد-آب-دلتا-مدل-T90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/41917466254cc92628909a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 دستگاه غذاساز براکس مدل BMR6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-غذاساز-براکس-مدل-BMR6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه غذاساز براکس مدل BMR6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 25, 2021 مخلوط کن 2 لیتری آلفا میکس دیجیتال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-2-لیتری-آلفا-میکس-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAlfa Mix Covered Blender 4000ml Jar set (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 باسکول باشگاهی قد و وزن دنا توزین مدل HBMI-CRP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-باشگاهی-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-HMBI-CRP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-HMBI-CRP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 وزنه استیل کالیبراسیون کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-استیل-کالیبراسیون-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 ترازو دیجیتال CAS مدل CS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-CAS-مدل-CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-CAS-مدل-CS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 گاوصندوق دیجیتال خانگی آرکا مدل MS250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دیجیتال-خانگی-آرکا-مدل-MS250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a250.1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 303 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 تیغه آبمیوه گیری 1 اسب دهانه 5 سانت هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تیغه-آبمیوه-گیری-1-اسب-دهانه-5-سانت-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaتیغه-آبمیوه-گیری-هلال-2-اسب-دهانه-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 9, 2020 فیش پرینتر دلتا مدل T70 FullPort https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-دلتا-مدل-T70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/410811916566ee1688ad4b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 باسکول بی نظیر 1.5 پرینتردار مدل MBH 1501 PT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1203-PT-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 پرینتردار مدل MBH 1501 PT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه میکسر غذاساز الکتروکار مدل 12 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میکسر-غذاساز-الکتروکار-مدل-12-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میکسر غذاساز الکتروکار مدل 12 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 17, 2022 باسکول 3 تن پند مدل Px9800 3T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3-تن-پند-مدل-Px9800-3T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۱-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 دستگاه کباب گیر صنعتی سپاهان مدل رومیزی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کباب-گیر-صنعتی-سپاهان-مدل-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کباب گیر و کباب زن صنعتی سپاهان مدل رومیزی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 بارکد زن موبایلی دلتا مدل BABY 380A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-زن-موبایلی-دلتا-مدل-BABY-380A <img src='./Administrator/files/ProductPic/1845142662583d17570dd21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 14, 2023 باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB 151 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلویی-مدل-MBH-63-L-MBH-153-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MB 151.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 آب گوجه گیر پولاد غرب موتور موتوژن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-گوجه-گیر-پولاد-غرب-موتور-موتوژن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآب گوجه گیری پولاد غرب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول متحرک نیکو مدل +1001EMPW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-متحرک-نیکو-مدل-1001EMPW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-17 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 ترازو قطعه شمار آمپوت 5 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-آمپوت-5-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-22 at 09.26.06.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 1, 2023 وزنه های کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-های-کالیبراسیون-1mg-500gr-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 ترازوی 0.01 گرم Medi Scale مدل ET600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-0.01-گرم-Medi-Scale-مدل-ET600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing ET600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 باسکول بی نظیر 2.5 تن مدل MB 2503 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-صفحه-استیل-مدل-MBH-303-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2.5 تن مدل MB 2503 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 گاوصندوق ضد سرقت مکانیکی آرکا مدل MZ250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-ضد-سرقت-مکانیکی-آرکا-مدل-MZ250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fireproof-home-safes-with-m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی بارکد زن رادین مدل MK II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-زن-رادین-مدل-MK-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 فیش زن حرارتی Bixolon مدل SRP-350III https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-حرارتی-Bixolon-مدل-SRP-350III <img src='./Administrator/files/ProductPic/2556277.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 ترازوی آزمایشگاهی ZH مدل ZH-DK 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ZH-مدل-ZH-DK-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-02 at 01.04.35.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 25, 2023 باسکول نفرکش دنا توزین مدل HBMI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI <img src='./Administrator/files/ProductPic/3t9ct217bnk9m64tgool.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 دستگاه میکسر قنادی Diamond مدل 5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میکسر-قنادی-Diamond-مدل-5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میکسر قنادی Diamond مدل 5 لیتری (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 باسکول کفی نیکو 1600 کیلوگرم مدل EMPW1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کفی-نیکو-1600-کیلوگرم-مدل-EMPW1L <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-6 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 باسکول 3 تنی سنگ سرخود حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3-تنی-سنگ-سرخود-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2001-3001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBL 601 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-601-HW-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBL 601-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 جعبه وزنه کالیبراسیون 1mg-2kg کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=جعبه-وزنه-کالیبراسیون-1mg-2kg-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 603 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-603 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 603.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 3 تنی بزرگ سنگ سرخود حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3-تنی-بزرگ-سنگ-سرخود-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa2001-3001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 باسکول الکترونیکی حداد ماهر با نمایشگر تایوانی AEW و AEP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-الکترونیکی-حداد-ماهر-با-نمایشگر-تایوانی-AEW-و-AEP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 کاسه تفاله گیر آبمیوه گیری 2 اسب هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کاسه-تفاله-گیر-آبمیوه-گیری-2-اسب-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaکاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازو دیجیتال کیا مدل SL1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-کیا-مدل-SL1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sl.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 19, 2023 همبرگر زن دستی تمام استیل الکتروکار 13 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-تمام-استیل-الکتروکار-13-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/a36cad3c91--restaurant-kitchen-equipment-hamburger.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 10, 2020 ترازوی آنالیتیکال Radwag مدل AS R2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آنالیتیکال-Radwag-مدل-AS-R2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/as-r-100mm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 30, 2023 باسکول باشگاهی کارا توزین مدل BS200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-باشگاهی-کارا-توزین-مدل-BS200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکولت-باشگاهی98.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 باسکول ظرفیت 5 تن مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ظرفیت-5-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول دیجیتال پند ظرفیت 5 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 ترازوی آزمایشگاهی MH مدل 886 نوع 6 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-MH-مدل-886-نوع-6-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی MH مدل 886 نوع 6 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 دستگاه سوسیس پرکن برقی اسمارت 10 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-پرکن-برقی-اسمارت-10-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پرکن برقی اسمارت 10 لیتری (2).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول کفی اعتماد مدل 1001M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کفی-اعتماد-مدل-1001M <img src='./Administrator/files/ProductPic/1001M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول دنا توزین باشگاهی مدل HBMI-P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دنا-توزین-باشگاهی-مدل-HBMI-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-HBMI-P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 سنگ کالیبره 1 کیلویی کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سنگ-کالیبره-1-کیلویی-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 سنگ استاندارد کالیبراسیون کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سنگ-استاندارد-کالیبراسیون-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2001-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی رادین بارکد پرینتر وای فای مدل MK II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادین-بارکد-پرینتر-وای-فای-مدل-MK-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1503 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1203-P-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1503 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 چرخ گوشت صنعتی یخچال دار پولاد غرب تیغه 42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-یخچال-دار-پولاد-غرب-تیغه-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی یخچال دار پولاد غرب تیغه 42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 وزنه کالیبراسیون 1 کیلوگرم کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-1-کیلوگرم-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 باسکول 5 تنی ثابت حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-5.5-تنی-ثابت-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAEW5000sn_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MB-301-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MB 301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBL 601-sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-601-A12-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار مدل MBL 601-sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 18, 2024 وزنه 5 کیلویی کالیبراسیون کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-5-کیلویی-کالیبراسیون-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 وزنه 1 کیلوگرم روکش استیل کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-1-کیلوگرم-استیل-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 گاوصندوق ضدحریق دیجیتالی آرکا مدل MS300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-ضدحریق-دیجیتالی-آرکا-مدل-MS300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-MS 300 - 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه دوخت 15 سانتی سپهر الکترونیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-15-سانتی-سپهر-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaimage_2018-07-26_11-25-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 ترازوی گرمی Radwag مدل PS R1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-Radwag-مدل-PS-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ps-r1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 30, 2023 باسکولت 220 کیلویی اعتماد مدل 3000HS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکولت-220-کیلویی-اعتماد-مدل-3000HS <img src='./Administrator/files/ProductPic/3000HS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول دنا توزین داروخانه ای مدل HBMI PLUS-CR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دنا-توزین-داروخانه-ای-مدل-HBMI-PLUS-CR <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI-PLUS-CR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 ترازو آزمایشگاهی Medi Scale مدل ET300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-Medi-Scale-مدل-ET300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing ET300 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 سینی 120*120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1202-1-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول چرخدار میدانی کارا توزین 1500 کیلویی مدل L4D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخدار-میدانی-کارا-توزین-1500-کیلویی-مدل-L4D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-دار-4لودسل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 ترازوی سیم کارت دار رادین مدل 8800 40 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سیم-کارت-دار-رادین-مدل-8800-40-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-8800plus-40kg - 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 گاو صندوق مکانیکی نسوز آرکا مدل MS350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-مکانیکی-نسوز-آرکا-مدل-MS350/1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/arka-safes-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 چرخ گوشت 32 چگا تمام استیل مدل CS100-32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-32-چگا-مدل-CT100-32-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-32-چگا-مدل-CT100-32-سه-فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 23, 2023 دستگاه آب گوجه گیر پولاد غرب استوانه ای https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-گوجه-گیر-پولاد-غرب-استوانه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه آب گوجه گیر پولاد غرب استوانه ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 گاوصندوق قفل مکانیکی آرکا مدل MZ300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-قفل-مکانیکی-آرکا-مدل-MZ300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled4455.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 گاوصندوق دو طبقه دیجیتالی آرکا مدل MZ350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دو-طبقه-دیجیتالی-آرکا-مدل-MZ350/2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMZ 350 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 گاوصندوق ضدحریق مکانیکی آرکا مدل MS300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-ضدحریق-مکانیکی-آرکا-مدل-MS300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-MS 300 - 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 باسکول نفرکش داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI PLUS-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI-PLUS-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفرکش-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI-PLUS-C.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول 3200 کیلویی اعتماد مدل 4L WP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3200-کیلویی-اعتماد-مدل-4L-WP <img src='./Administrator/files/ProductPic/4LWP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول پیام توزین 300 کیلویی مدل TS300H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پیام-توزین-300-کیلویی-مدل-TS300H <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTS300H.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 باسکول چرخ دار 2200 کیلویی کارا توزین مدل ED700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخ-دار-2200-کیلویی-کارا-توزین-مدل-ED700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MBH 151 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلویی-مدل-MBH-61-MBH-151-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MBH 151.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1203-P-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی آزمایشگاهی 500 گرمی SF-400C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-500-گرمی-SF-400C <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی 500 گرمی SF-400C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 15, 2023 باسکول بی نظیر 2.5 تن پرینتردار مدل MBH 2501 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MBH-303-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2.5 تن پرینتردار مدل MBH 2501 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 وزنه 5 کیلوگرمی کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-5-کیلوگرمی-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 PT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1201-PT-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1501 PT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی توزین صدر مدل ویستا P نوع 50 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-مدل-ویستا-P-نوع-50-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی توزین صدر مدل ویستا P نوع 50 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول 2.5 تنی میدانی با چرخ فولادی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2.5-تنی-میدانی-با-چرخ-فولادی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAEW3000mey_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 27, 2023 وزنه کالیبراسیون تکی 2 کیلوگرم کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-تکی-2-کیلوگرم-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 گاو صندوق ضدسرقت دیجیتالی آرکا مدل MZ250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضدسرقت-دیجیتالی-آرکا-مدل-MZ250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/arka-fireproof-safes.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 گاوصندوق دوطبقه مکانیکی آرکا مدل MS350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دوطبقه-مکانیکی-آرکا-مدل-MS350/2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fireproof-safe-box-ms-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی قطعه شمار CAS مدل CS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-CAS-مدل-CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/CS-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 ترازوی قطعه شمار CAS مدل CS-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-CAS-مدل-CS-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCS-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 باسکول پند ظرفیت 10 تن مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-ظرفیت-10-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند ظرفیت 10 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 باسکول سقفی پند مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سقفی-پند-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول آویز پند ظرفیت 500 کیلویی مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 9, 2024 باسکول تک لودسل نیکو مدل EMP1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تک-لودسل-نیکو-مدل-EMP1L-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-8 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 وزنه 10 کیلویی کالیبراسیون کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-10-کیلویی-کالیبراسیون-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapeso_pesa_de_calibraci_n_para_calibrar_b_scula_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 گاو صندوق ضد سرقت مکانیکی آرکا مدل MZ350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-سرقت-مکانیکی-آرکا-مدل-MZ350/1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ARKA-shop-safes.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن پرینتردار مدل MBH 2003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2002-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن پرینتردار مدل MBH 2002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2002-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 63 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-60-کیلویی-مدل-MB-63-MB-153 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 63.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 چرخ گوشت صنعتی 10 اسب بخار پولاد غرب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-10-اسب-بخار-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ گوشت صنعتی یخچال دار پولاد غرب تیغه 42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 دیگ چلوپز صنعتی پارسیان 360 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-چلوپز-صنعتی-پارسیان-360-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ چلوپز صنعتی پارسیان 360 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 میکسر اسپیرال فیمار مدل 30SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-30SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر اسپیرال فیمار مدل 30SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MBH 601 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MBH-601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MBH 601.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول دام کش اعتماد مدل +WIC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-اعتماد-مدل-WIC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دام-کش-اعتماد-مدل-WIC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 چرخ گوشت 2 اسب فاما مدل TI32-RS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-2-اسب-فاما-مدل-TI32-RS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTI32RSinoxUngerTotale-416x482.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 11, 2024 باسکول قد و وزن باشگاهی دنا توزین مدل HBMI-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-HBMI-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI-C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 61 - sb12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-60-کیلویی-مدل-MB-61-MB-151-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MB 61 - sb12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول لاشه کش اعتماد مدل WPC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-لاشه-کش-اعتماد-مدل-WPC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-لاشه-کش-اعتماد-مدل-WPC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 اره افقی بر بوش مدل PSA 900E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-افقی-بر-بوش-مدل-PSA-900E <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر بوش مدل PSA 900E.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 4, 2023 سوسیس پر کن دستی الکتروکار 15 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-الکتروکار-15-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن دستی الکتروکار 15 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 3, 2024 باسکول 1 تنی پند مدل Px9200 SG متحرک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تنی-پند-مدل-Px9200-SG-متحرک <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-07-23_11-14-47.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو صنعتی اعتماد 70 کیلو مدل ED 2000 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-اعتماد-70-کیلو-مدل-ED-2000-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/696.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 دستگاه سوپ گرم کن براکس مدل BM-6000S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوپ-گرم-کن-براکس-مدل-BM-6000S <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-6000s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 23, 2023 وزنه 2 کیلوگرم کالیبره کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-2-کیلوگرم-کالیبره-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 اره افقی بر بوش مدل GSA 120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-افقی-بر-بوش-مدل-GSA-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره افقی بر بوش مدل GSA 120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 4, 2023 چرخ گوشت یخچال دار 10 اسب پولاد غرب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-یخچال-دار-10-اسب-پولاد-غرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaچرخ گوشت صنعتی یخچال دار پولاد غرب تیغه 42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول 5 تن پند مدل Px9800-5T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-5-تن-پند-مدل-Px9800-5T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۱-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 گاوصندوق قفل دیجیتالی آرکا مدل MZ300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-قفل-دیجیتالی-آرکا-مدل-MZ300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled4455.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 مخلوط کن کاوردار حرفه ای آلفامیکس 1.6 لیتری دیجیتالی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-کاوردار-حرفه-ای-آلفامیکس-2.5-لیتری-دیجیتالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مخلوط کن کاوردار حرفه ای آلفامیکس 2.5 لیتری دیجیتالی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 1, 2023 وزنه کالیبراسیون 1mg-100gr کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-1mg-100gr-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/precision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 27, 2023 گاو صندوق مکانیکی دو طبقه آرکا مدل MZ350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دو-طبقه-آرکا-مدل-MZ350/2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMZ 350 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل HBMI-CR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-HBMI-CR <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول پند ظرفیت 3 تن مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-ظرفیت-3-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول دیجیتال پند ظرفیت 3 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 گاوصندوق دوطبقه دیجیتالی آرکا مدل MS350/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دوطبقه-دیجیتالی-آرکا-مدل-MS350/2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه آب گوجه گیر صنعتی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-گوجه-گیر-صنعتی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب گوجه گیر صنعتی -2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول حداد ماهر میدانی 3.5 تنی با چرخ فولادی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-میدانی-3.5-تنی-با-چرخ-فولادی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaAEW3000mey_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1201-P-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2003-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 گاوصندوق دیجیتالی نسوز آرکا مدل MS350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دیجیتالی-نسوز-آرکا-مدل-MS350/1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aarka-safes-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 کاغذ همبرگر 13 سانتی متری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کاغذ-همبرگر-13-سانتی-متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاغذ همبرگر 13 سانتی متری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 9, 2023 ترازوی آزمایشگاه کیا مدل SL600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاه-کیا-مدل-SL600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاه کیا مدل SL600.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 4, 2023 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MBH 1501 سینی 120*120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1202-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 1000 کیلویی پند مدل Px9200 SG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1000-کیلویی-پند-مدل-Px9200-SG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-07-23_11-14-47.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول چرخ دار 1500 کیلویی کارا توزین مدل ED1200L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخ-دار-1500-کیلویی-کارا-توزین-مدل-ED1200L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 دستگاه چرخ گوشت الکتروکار استیل مدل EC16 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چرخ-گوشت-الکتروکار-استیل-مدل-EC16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-چرخ-گوشت-الکتروکار-استیل-مدل-EC16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 وزنه کالیبراسیون 5 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-5-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 باسکول چرخ دار میدانی اعتماد مدل 1001WP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخ-دار-میدانی-اعتماد-مدل-1001WP <img src='./Administrator/files/ProductPic/1001WP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6001-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 گاو صندوق ضد حریق دیجیتالی آرکا مدل MZ350/1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-حریق-دیجیتالی-آرکا-مدل-MZ350/1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aARKA-shop-safes.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 8 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-غذاساز-الکتروکار-مدل-8-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 8 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 23, 2021 بارکد خوان دستی دلتا مدل 321 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دستی-دلتا-مدل-321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/730131721589c079988217.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 ترازوی یک کیلویی مینگ هنگ مدل MH777 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-کیلویی-مینگ-هنگ-مدل-MH777 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی یک کیلویی مینگ هنگ مدل MH777 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 17, 2022 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4003-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4002-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول جک پالت حداد ماهر 2 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-جک-پالت-حداد-ماهر-2-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-جک-پالت-حداد-ماهر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 تاپینگ بستنی البرز سرمایش مدل 16 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-بستنی-البرز-سرمایش-مدل-16-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ بستنی البرز سرمایش مدل 16 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 چرخ گوشت صنعتی امگا موسوی مدل TA-42X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-امگا-موسوی-مدل-TA-42X <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی امگا موسوی مدل TA-42X.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 خلال کن براکس صنعتی مدل BM 300 N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-براکس-صنعتی-مدل-BM-300-N <img src='./Administrator/files/ProductPic/خلال کن براکس صنعتی مدل BM 300 N.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 باسکول 150 کیلوگرمی پند مدل PX9000 STORM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلوگرمی-پند-مدل-PX9000-STORM <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 150 کیلوگرمی پند مدل PX9000 STORM.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2002-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2002-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 شربت سرد کن دو مخزنه هدی کو مدل AJ230-PL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-دو-مخزنه-هدی-کو-مدل-AJ230-PL <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سرد کن دو مخزنه هدی کو مدل AJ230-PL.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول 2 تن پند مدل Px9800-2T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2-تن-پند-مدل-Px9800-2T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۱-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6001-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل 32 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-آلفا-مدل-32-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل 32 سه فاز.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 17, 2022 دستگاه خلال کن صنعتی آیدیش https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خلال-کن-صنعتی-آیدیش <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه خلال کن صنعتی آیدیش.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 2, 2023 باسکول سکه ای کارا توزین مدل BS200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سکه-ای-کارا-توزین-مدل-BS200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکولت-باشگاهی98.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 ترازو شش کیلویی مینگ هنگ مدل MH777 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-شش-کیلویی-مینگ-هنگ-مدل-MH777 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو شش کیلویی مینگ هنگ مدل MH777 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 17, 2022 باسکول چرخدار کارا توزین مدل ED1200H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخدار-کارا-توزین-مدل-ED1200H <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaچرخ-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2023 خمیر پهن کن فیمار مدل FIP-42N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-پهن-کن-فیمار-مدل-FIP-42N <img src='./Administrator/files/ProductPic/FIP42N_stendipizza_fimar.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 25, 2023 مخلوط کن کاوردار آلفامیکس مکانیکی 2.5 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-کاوردار-آلفامیکس-مکانیکی-2.5-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمخلوط کن کاوردار آلفامیکس مکانیکی 2.5 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 چرخ گوشت 32 چگا استیل مدل CT100-32 تک فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-32-چگا-مدل-CT100-32-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچرخ-گوشت-32-چگا-مدل-CT100-32-تک-فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 گوشت کوب برقی فیمار مدل FX42S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-کوب-برقی-فیمار-مدل-FX42S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگوشت کوب برقی فیمار مدل FX42S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 9, 2023 باسکول رولیک اعتماد مدل MR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-رولیک-اعتماد-مدل-MR <img src='./Administrator/files/ProductPic/mR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 وزنه کالیبراسیون 2 کیلوگرم کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-2-کیلوگرم-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa2kg_weight-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 باسکول ویلچری نیکو مدل 200EWCS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ویلچری-نیکو-مدل-200EWCS <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-22_10-51-31.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 24, 2024 باسکول 2.5 تنی ثابت با نمایشگر تایوانی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2.5-تنی-ثابت-با-نمایشگر-تایوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/AEW3000mey_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 9, 2023 بارکد خوان یک بعدی نیولند مدل HR1250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-یک-بعدی-نیولند-مدل-HR1250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان یک بعدی نیولند مدل HR1250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی صنعتی اعتماد 30 کیلو مدل ED 3000 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-اعتماد-30-کیلو-مدل-ED-3000-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 دستگاه سبزی خرد کن دهانه 60 احمدی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سبزی-خرد-کن-دهانه-60-احمدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سبزی خرد کن دهانه 60 احمدی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 سوسیس پر کن دستی اسمارت 5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-اسمارت-5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن دستی اسمارت 5 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول غلتکی 500 کیلویی پند مدل Px9100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-غلتکی-500-کیلویی-پند-مدل-Px9100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۱-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکولت پند 500 کیلویی استورم مدل px9000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکولت-پند-500-کیلویی-استورم-مدل-px9000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکولت پند 500 کیلویی استورم مدل px9000.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1503 سینی 120*120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1202-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 14 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-شیشه-تخت-البرز-سرمایش-مدل-14-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 14 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 دستگاه سوسیس زن برقی اسمارت 20 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-زن-برقی-اسمارت-20-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس زن برقی اسمارت 20 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازو 50 کیلویی صنعتی اعتماد مدل 2000S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-50-کیلویی-صنعتی-اعتماد-مدل-2000S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 باسکول 3.5 تنی ثابت حداد ماهر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3.5-تنی-ثابت-حداد-ماهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaAEW3000mey_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 10 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-شیشه-تخت-البرز-سرمایش-مدل-10-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 10 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 ترازوی توزین صدر مدل ویستا B نوع 35 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-مدل-ویستا-B-نوع-35-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی توزین صدر مدل ویستا B نوع 35 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 پوست کن سیب زمینی سبزیران 5 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-کن-سیب-زمینی-سبزیران-5-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوست کن سیب زمینی سبزیران 5 کیلویی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 شربت سرد کن سه مخزنه هدی کو مدل AJ345-PL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-سه-مخزنه-هدی-کو-مدل-AJ345-PL <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سرد کن سه مخزنه هدی کو مدل AJ345-PL.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول بی نظیر 2 تن پرینتردار مدل MBH 2001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2001-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6003-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6002-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی بدون علمک MTH مدل BA-40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بدون-علمک-MTH-مدل-BA-40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی بدون علمک MTH مدل BA-40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل ZH-688 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-مینگ-هنگ-مدل-ZH-688 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل ZH-688.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 15, 2022 مخلوط کن کاوردار آلفامیکس 2.5 لیتری دیجیتال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-کاوردار-آلفامیکس-2.5-لیتری-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/مخلوط کن کاوردار آلفامیکس 2.5 لیتری دیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 دیگ چلو پز استوانه ای پارسیان 380 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-چلو-پز-استوانه-ای-پارسیان-380-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ چلو پز استوانه ای پارسیان 380 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 دستگاه سیب زمینی خلال کن پولاد غرب بزرگ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سیب-زمینی-پوست-کن-پولاد-غرب-بزرگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سیب زمینی خلال کن پولاد غرب بزرگ.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1203-PT-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4001-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول چرخ دار 4 لودسل اعتماد مدل 4L+ WP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-چرخ-دار-4-لودسل-اعتماد-مدل-4L-WP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 ترازو ویستا پلاس توزین صدر مدل 50 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-ویستا-پلاس-توزین-صدر-مدل-50-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو ویستا پلاس توزین صدر مدل 50 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول پیام توزین 2 تن مدل TS2000 چرخدار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پیام-توزین-2-تن-مدل-TS2000-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پیام توزین 2 تن مدل TS2000 چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 26, 2022 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-چرخ-دار-2-تن-مدل-MB-2002-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 سیب زمینی پوست کن پولاد غرب استوانه ای بزرگ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیب-زمینی-پوست-کن-پولاد-غرب-استوانه-ای بزرگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیب زمینی پوست کن پولاد غرب استوانه ای بزرگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 یخ ساز 30 کیلویی برما مدل CB-25 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-ساز-30-کیلویی-برما-مدل-CB-249-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخ ساز 30 کیلویی برما مدل CB-249 A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 6, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2001-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل CZ300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-CZ300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی آزمایشگاهی AND مدل CZ300.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 22, 2023 ارابه چهار چرخ فرغونی اعتماد مدل WB6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارابه-چهار-چرخ-فرغونی-اعتماد-مدل-WB6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارابه چهار چرخ فرغونی اعتماد مدل WB6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MBH 2001 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2001-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MBH 2001 P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 تاپینگ دوکمپرسور البرز سرمایش مدل 20 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-دوکمپرسور-البرز-سرمایش-مدل-20-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ دوکمپرسور البرز سرمایش مدل 20 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 باسکول نفرکش باشگاهی دنا توزین مدل همراه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-باشگاهی-دنا-توزین-مدل-همراه <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول نفرکش باشگاهی دنا توزین مدل همراه 2.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 601 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MB-601-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 601.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4002-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MBH 61 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-60-کیلویی-مدل-MBH-61 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MBH 61.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی آویز توزین صدر مدل LSGH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آویز-توزین-صدر-مدل-LSGH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آویز توزین صدر مدل LSGH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KL50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KL50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KL50 2.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MBH-603 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2001-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 اره مرغ بر امگا صد صنعت SC300 نوع سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-مرغ-بر-امگا-صد-صنعت-SC300-نوع-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره مرغ بر امگا صد صنعت SC300 نوع سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 25, 2023 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4002-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4002-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6001-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6001-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دستگاه چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل 32 تک فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-آلفا-مدل-32-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه چرخ گوشت صنعتی آلفا مدل 32 تک فاز.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 16, 2022 ترازوی قطعه شمار ACU مدل 6 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-ACU-مدل-6-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار ACU مدل 6 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن پرینتردار مدل MBH 6001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6001-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 شربت سرد کن تک مخزن هدی کو مدل AJ115-PL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-تک-مخزن-هدی-کو-مدل-AJ115-PL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aشربت سرد کن تک مخزن هدی کو مدل AJ115-PL.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 میکسر اسپیرال فیمار مدل 50CNS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-50CNS <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر اسپیرال فیمار مدل 50CNS.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 دستگاه سوسیس زن دستی اسمارت 10 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-زن-دستی-اسمارت-10-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس زن دستی اسمارت 10 لیتر.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 دیگ چلویی استوانه‌ ای پارسیان 300 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-چلویی-استوانه-ای-پارسیان-300-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ چلویی استوانه‌ ای پارسیان 300 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن پرینتردار مدل MBH 6002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6002-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 کباب پز ریلی تابشی ایستاده نگین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-پز-ریلی-تابشی-ایستاده-نگین <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب پز ریلی تابشی ایستاده نگین.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 دستگاه میلک شیکر بست مدل دو لیوانه D-2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میلک-شیکر-بست-مدل-دو-لیوانه-D-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میلک شیکر بست مدل دو لیوانه D-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 12 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-شیشه-تخت-البرز-سرمایش-مدل-12-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ شیشه تخت البرز سرمایش مدل 12 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 باسکول بی نظیر 4 تن پرینتردار مدل MBH 4001-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4001-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6002-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6002-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6002-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی قطعه شمار ACU مدل 3 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-ACU-مدل-3-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار ACU مدل 3 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 دستگاه سبزی خرد کن دهانه 70 احمدی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سبزی-خرد-کن-دهانه-70-احمدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سبزی خرد کن دهانه 70 احمدی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4001-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4001-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4001-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 دیگ سرخ کن صنعتی پارسیان مکعبی دهنه 92 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-سرخ-کن-صنعتی-پارسیان-مکعبی-دهنه-92 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ سرخ کن صنعتی پارسیان مکعبی دهنه 92.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 مخلوط کن کاوردار حرفه ای آلفامیکس مکانیکی 2.5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-کاوردار-حرفه-ای-آلفامیکس-مکانیکی-2.5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/مخلوط کن کاوردار حرفه ای آلفامیکس مکانیکی 2.5 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 دستگاه سوسیس پرکن 15 لیتری اسمارت دستی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-پرکن-15-لیتری-اسمارت-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پرکن 15 لیتری اسمارت دستی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 تاپینگ دوکمپرسور البرز سرمایش مدل 18 کاسه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تاپینگ-دوکمپرسور-البرز-سرمایش-مدل-18-کاسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاپینگ دوکمپرسور البرز سرمایش مدل 18 کاسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2024 دستگاه خلال کن سیب زمینی پولاد غرب چهارگوش https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پوست-گیر-سیب-زمینی-پولاد-غرب-چهارگوش <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پوست گیر سیب زمینی پولاد غرب چهارگوش.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 باسکول 2 تنی سنگ سرخود حداد ماهر چرخدار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2-تنی-سنگ-سرخود-حداد-ماهر-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 2 تنی سنگ سرخود حداد ماهر چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 7, 2024 باسکول بی نظیر 4 تن پرینتردار مدل MBH 4002-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4002-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی قطعه شمار کیا مدل KS01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-کیا-مدل-KS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار کیا مدل KS01.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 پارچ 4.5 لیتری مخلوط کن آلفامیکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پارچ-4.5-لیتری-مخلوط-کن-آلفامیکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/پارچ 4.5 لیتری مخلوط کن آلفامیکس.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 9, 2024 دیگ خورشت پز 300 لیتری پارسیان مکعبی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-خورشت-پز-300-لیتری-پارسیان-مکعبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ خورشت پز 300 لیتری پارسیان مکعبی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی صنعتی سروین 40 کیلویی مدل S-200i https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-سروین-40-کیلویی-مدل-S-200i <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی صنعتی سروین 40 کیلویی مدل S-200i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 دستگاه سوسیس زنی برقی اسمارت 15 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-زنی-برقی-اسمارت-15-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس زنی برقی اسمارت 15 لیتر.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 سیب زمینی پوست گیر پولاد غرب استوانه ای کوچک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیب-زمینی-پوست-گیر-پولاد-غرب-استوانه-ای کوچک <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیب زمینی پوست گیر پولاد غرب استوانه ای کوچک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 ترازوی 6 کیلویی ام اچ مدل MH-693 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-6-کیلویی-ام-اچ-مدل-MH-693 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 6 کیلویی ام اچ مدل MH-693 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 دستگاه پشمک ساز صنعتی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پشمک-ساز-صنعتی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه پشمک ساز صنعتی سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 پارچ مخلوط کن انزو 2 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پارچ-مخلوط-کن-انزو-2-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/پارچ مخلوط کن انزو 2 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 دستگاه سوسیس پر کن برقی اسمارت 25 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-پر-کن-برقی-اسمارت-25-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پر کن برقی اسمارت 25 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول پند مدل PX9000P Storm نوع 500 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-مدل-PX9000P-Storm-نوع-500-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند مدل PX9000P Storm نیم تنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 دیگ خورشت پز 200 لیتری پارسیان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-خورشت-پز-200-لیتری-پارسیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ خورشت پز 200 لیتری پارسیان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WBL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارابه-چهار-چرخ-دیجیتال-اعتماد-مدل-WBL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WBL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 میکسر اسپیرال فیمار مدل MI38SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-MI38SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر اسپیرال فیمار مدل MI38SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 دیگ چلوپز استوانه‌ ای پارسیان مدل 360 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-چلوپز-استوانه-ای-پارسیان-مدل-360-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ چلوپز استوانه‌ ای پارسیان مدل 360 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی 600 گرمی مینگ هنگ مدل YD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-600-گرمی-مینگ-هنگ-مدل-YD <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 600 گرمی مینگ هنگ مدل YD.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 3, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KL20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KL20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KL20.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 15, 2022 باسکول پند مدل PX9000P Storm نوع 150 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-مدل-PX9000P-Storm-نوع-150-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند مدل PX9000P Storm نوع 150 کیلویی (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل hbmi-RP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-hbmi-RP <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول قد و وزن دنا توزین مدل hbmi-RP.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 آسیاب قهوه نوا نیوفیس (NOVA NEWFACE 3660) https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-قهوه-نوا-نیوفیس-(NOVA-NEWFACE-3660) <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب قهوه نوا نیوفیس (NOVA NEWFACE 3660).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 3, 2024 ترازوی صنعتی 30 کیلویی ام اچ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-30-کیلویی-ام-اچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی 30 کیلویی ام اچ.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 2, 2024 دیگ چلویی 250 لیتر پارسیان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-چلویی-250-لیتر-پارسیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ چلویی 250 لیتر پارسیان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 دستگاه یخ ساز پودری برما مدل GB-100 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخ-ساز-پودری-برما-مدل-GB-903-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه یخ ساز پودری برما مدل GB-903 A.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 6, 2023 باسکول 3 تنی سنگ سرخود حداد ماهر چرخدار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3-تنی-سنگ-سرخود-حداد-ماهر-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 3 تنی سنگ سرخود حداد ماهر چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 20, 2024 آسیاب صنعتی سیلکون دار فیدار مدل F15900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-سیلکون-دار-فیدار-مدل-F15900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-صنعتی-سیلکون-دار-فیدار-مدل-F15900.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 دستگاه ارده گیر اسوه مدل ODR 70-85 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-ساز-اسوه-مدل-DR70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه ارده گیر ODR 70-85.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 20, 2023 دیگ سرخ کن صنعتی پارسیان استوانه‌ ای دهنه 92 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-سرخ-کن-صنعتی-پارسیان-استوانه-ای-دهنه-92 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ سرخ کن صنعتی پارسیان استوانه‌ ای دهنه 92.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 ترازوی 0.1 گرم کیا مدل KS01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-0.1-گرم-کیا-مدل-KS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار کیا مدل KS01 نوع 5 کیلو.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 باسکول پند مدل PX9000P Storm نوع 300 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-مدل-PX9000P-Storm-نوع-300-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند مدل PX9000P Storm نوع 300 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آسیاب صنعتی فیدار مدل F3500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-فیدار-مدل-F3500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-صنعتی-فیدار-مدل-F3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 اسلایسر دستی گوجه بست مدل JG-13 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-دستی-گوجه-بست-مدل-JG-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسلایسر دستی گوجه بست مدل JG-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازوی آزمایشگاهی ام اچ 15 کیلویی مدل ZH-8269 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ام-اچ-مدل-ZH-8269 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی ام اچ مدل ZH-8269.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 11, 2023 ترازوی سروین مدل S-200/IB نوع 50 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سروین-مدل-S-200SA-نوع-50-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی سروین مدل S-200SA نوع 50 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 باسکول نفرکش دنا توزین مدل HBMI-R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI-R.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 باسکول سروین مدل S-500 نوع 100 کیلویی 40×60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-100-کیلویی-40×60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول سروین مدل S-500 نوع 100 کیلویی 40×60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 دستگاه میلک شیکر بست تک لیوانه مدل D-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میلک-شیکر-بست-تک-لیوانه-مدل-D-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میلک شیکر بست تک لیوانه مدل D-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 دستگاه ارده گیر اسوه مدل ODR 45-60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیر-اسوه-مدل-DR50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه ارده گیر اسوه مدل ODR 45-60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 آسیاب صنعتی سیلکون دار فیدار مدل F30900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-سیلکون-دار-فیدار-مدل-F30900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-صنعتی-سیلکون-دار-فیدار-مدل-F30900.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 9, 2023 دیگ خورشت پز صنعتی استوانه‌ ای پارسیان 250 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-خورشت-پز-صنعتی-استوانه-ای-پارسیان-250-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ خورشت پز صنعتی استوانه‌ ای پارسیان 250 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول پند 300 کیلویی استورم مدل px9000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکولت-پند-300-کیلویی-استورم-مدل-px9000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکولت پند 300 کیلویی استورم مدل px9000.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 اسپرسو ساز نوا استیل مدل (NCM-166EXP20) https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسپرسو-ساز-نوا-استیل-مدل-(NCM-166EXP20) <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسپرسو ساز نوا استیل مدل (NCM-166EXP20).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 29, 2023 دستگاه پشمک ساز کالسکه ای سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پشمک-ساز-کالسکه-ای-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه پشمک ساز کالسکه ای سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازوی سروین مدل S-200-S/AB نوع 70 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سروین-مدل-S-200SB-نوع-70-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی سروین مدل S-200SB نوع 70 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 ترازوی آزمایشگاهی لوترون مدل GM-500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-لوترون-مدل-GM-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی لوترون مدل GM-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 ترازوی گرمی دیجیتال لوترون مدل GM-600G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-دیجیتال-لوترون-مدل-GM-600G <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی گرمی دیجیتال لوترون مدل GM-600G.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 دیگ خورشت پز پارسیان استوانه‌ ای 360 لیتر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-خورشت-پز-پارسیان-استوانه-ای-360-لیتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ خورشت پز پارسیان استوانه‌ ای 360 لیتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 آسیاب برقی فیدار مدل F1100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-فیدار-مدل-F1100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-برقی-فیدار-مدل-F1100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 ترازوی لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG 20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-LSG-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG 20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 دیگ خورشت پز صنعتی پارسیان 300 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیگ-خورشت-پز-صنعتی-پارسیان-300-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیگ خورشت پز صنعتی پارسیان 300 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول سروین مدل S-500 نوع 100 کیلویی 50×50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-100-کیلویی-50×50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 100 کیلویی 50×50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 ترازوی فروشگاهی سروین مدل S-200BP نوع 50 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-سروین-مدل-S-200BP-نوع-50-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی فروشگاهی سروین مدل S-200BP نوع 50 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 14, 2021 ترازوی سروین مدل S-200-S/AB نوع 50 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سروین-مدل-S-200SB-نوع-50-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی سروین مدل S-200SB نوع 50 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 آسیاب صنعتی فیدار مدل F3900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-فیدار-مدل-F3900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-صنعتی-فیدار-مدل-F3900.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 ترازوی پرینتردار سروین مدل S-200BP نوع 70 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پرینتردار-سروین-مدل-S-200BP-نوع-70-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پرینتردار سروین مدل S-200BP نوع 70 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 14, 2021 ترازو آزمایشگاهی لوترون مدل GM-600P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-لوترون-مدل-GM-600P <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی لوترون مدل GM-600P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 ترازو آزمایشگاه لوترون مدل GM-1500P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاه-لوترون-مدل-GM-1500P <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاه لوترون مدل GM-1500P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 آسیاب گهواره ای توس شکن مدل +TS1300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-گهواره-ای-توس-شکن-مدل-TS1300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-گهواره-ای-توس-شکن-مدل-TS1300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 دستگاه ارده گیری اسوه مدل ODR 50-38 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیری-اسوه-مدل-DR100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه ارده گیری اسوه مدل ODR 50-38.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 23, 2023 آسیاب نیمه صنعتی فیدار مدل F2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-نیمه-صنعتی-فیدار-مدل-F2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-نیمه-صنعتی-فیدار-مدل-F2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 ترازوی 50 کیلویی سروین مدل S-200AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-سروین-مدل-S-200AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 50 کیلویی سروین مدل S-200AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 ترازوی توزین صدر مدل LSG19 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-مدل-LSG19 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی توزین صدر مدل LSG19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازوی 70 کیلویی سروین مدل S-200AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-70-کیلویی-سروین-مدل-S-200AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی 70 کیلویی سروین مدل S-200AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 باسکول ویلچری بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ویلچری-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول ویلچری بالاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2023 دستگاه سبزی خشک کن صنعتی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سبزی-خشک-کن-صنعتی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سبزی خشک کن صنعتی سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 21, 2022 باسکول سروین مدل S-500 نوع 200 کیلویی 40×60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-200-کیلویی-40×60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 200 کیلویی 40×60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 چرخدار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-2-تن-مدل-MDS13000-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول سروین مدل S-500 نوع 300 کیلویی 50×50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-300-کیلویی-50×50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 300 کیلویی 50×50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 آسیاب نیمه صنعتی فیدار مدل F2500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-نیمه-صنعتی-فیدار-مدل-F2500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-نیمه-صنعتی-فیدار-مدل-F2500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 آسیاب گهواره ای فیدار مدل F1500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-گهواره-ای-فیدار-مدل-F1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-گهواره-ای-فیدار-مدل-F1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 6, 2024 باسکول سروین مدل S-500 نوع 500 کیلویی 75×75 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-500-کیلویی-75×75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 500 کیلویی 75×75.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 ترازوی گرمی 6 کیلوگرم مینگ هنگ مدل MH639 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-6-کیلوگرم-مینگ-هنگ-مدل-MH639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی گرمی 6 کیلوگرم مینگ هنگ مدل MH639.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 دستگاه روغنگیری صنعتی اویل تک مدل TURBO-OT12B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغنگیری-صنعتی-اویل-تک-مدل-TURBO-OT12B <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغنگیری صنعتی اویل تک مدل TURBO-OT12B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 3, 2023 باسکول سروین مدل S-500 نوع 200 کیلویی 50×50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-200-کیلویی-50×50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 200 کیلویی 50×50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 ترازو فروشگاهی سروین 40 کیلو مدل S-200FP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-سروین-40-کیلو-مدل-S-200FP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو فروشگاهی سروین 40 کیلو مدل S-200FP (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 باسکول سروین مدل S-500 نوع 700 کیلویی 80×80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-700-کیلویی-80×80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 700 کیلویی 80×80.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 همزن صنعتی ۷ لیتری مستر MASTER مدل BM7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-صنعتی-۷-لیتری-مستر-MASTER-مدل-BM7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/همزن صنعتی ۷ لیتری مستر MASTER مدل BM7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 3, 2023 پارچ مخلوط کن 1.6 لیتری آلفا میکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پارچ-مخلوط-کن-1.6-لیتری-آلفا-میکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/پارچ مخلوط کن 1.6 لیتری آلفا میکس.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 25, 2023 باسکول سروین مدل S-500 نوع 300 کیلویی 40×60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-300-کیلویی-40×60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 300 کیلویی 40×60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 دستگاه مرینیتور مستر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-مرینیتور-مستر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه مرینیتور مستر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 سوسیس پر کن دستی 7 لیتری الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-دستی-7-لیتری-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن دستی 7 لیتری الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 7, 2023 اسپرسو ساز آستوریا صنعتی مدل LOFT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسپرسو-ساز-آستوریا-مدل-LOFT <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسپرسو-ساز-آستوریا-مدل-LOFT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 14, 2023 ارده گیر فروشگاهی اسوه مدل ODR 45-60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیری-اسوه-مدل-DR130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارده گیر فروشگاهی اسوه مدل ODR 45-60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 23, 2023 باسکول سروین مدل S-500 نوع 1800 کیلویی 120×120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سروین-مدل-S-500-نوع-1800-کیلویی-120×120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سروین مدل S-500 نوع 1800 کیلویی 120×120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 باسکول ویلچر بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ویلچر-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/1470526129_5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2023 دستگاه دوخت کلاغی 30 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-کلاغی-30-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه-دوخت-کلاغی-30-سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 26, 2023 باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-محک-2-تن-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک 2 تن مدل MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 دستگاه همبرگر زن اتوماتیک تک صنعت سپاهان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-همبرگر-زن-اتوماتیک-تک-صنعت-سپاهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-همبرگر-زن-اتوماتیک-تک-صنعت-سپاهان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 11, 2023 آسیاب قهوه فاما مدل FMC6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-قهوه-فاما-مدل-FMC6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-قهوه-فاما-مدل-FMC6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 25, 2023 دستگاه دوخت کلاغی 40 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-کلاغی-40-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-دوخت-کلاغی-40-سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 26, 2023 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MBH 6003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MBH-6003-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 6 تن مدل MBH 6003-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MBH 4004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MBH-4004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 4 تن مدل MBH 4004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی یک کیلویی مینگ هنگ مدل yd https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-کیلویی-مینگ-هنگ-مدل-yd <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی یک کیلویی مینگ هنگ مدل yd.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 24, 2022 ارز شمار مدل FC-5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارز-شمار-مدل-FC-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارز-شمار-مدل-FC-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 5, 2024 ترازوی پند صنعتی 70 کیلویی مدل PX7000L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-صنعتی-70-کیلویی-مدل-PX7000L <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-صنعتی-70-کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 4004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی 6 کیلویی مینگ هنگ مدل yd https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-6-کیلویی-مینگ-هنگ-مدل-yd <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 6 کیلویی مینگ هنگ مدل yd.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 25, 2022 دستگاه آبلیمو گیری OilSet ظرفیت 500 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبلیمو-گیری-OilSet-ظرفیت-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-آبلیمو-گیری-OilSet-ظرفیت-500-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 10, 2023 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4004-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-4-تن-مدل-MB-4004-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4004-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول 2 و نیم تن متحرک 4 لودسل نیکو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2-و-نیم-تن-متحرک-4-لودسل-نیکو1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 2 و نیم تن متحرک 4 لودسل نیکو.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 23, 2023 دستگاه آب هویج گیری 200 کیلویی سبزیران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-هویج-گیری-200-کیلویی-سبزیران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه آب هویج گیری 200 کیلویی سبزیران.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 20, 2023 دستگاه ارده گیر اویل تک مدل TBM160 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیر-اویل-تک-مدل-TBM160 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-ارده-گیر-اویل-تک-مدل-TBM160.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 دستگاه یخ در بهشت ساز براس BRAS مدل X450 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-در-بهشت-براس-BRAS-مدل-X450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخ-در-بهشت-براس-BRAS-مدل-X450.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 18, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 8100.R2.M ظرفیت 8100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-8100-R2-M-ظرفیت-8100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-8100-R2-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 چرخ سر کیسه دوز نیولانگ ژاپن NP 7A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-سر-کیسه-دوز-نیولانگ-ژاپن-NP-7A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-سر-کیسه-دوز-نیولانگ-ژاپن-NP-7A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 1, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 6100.R2.M ظرفیت 6100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-R2-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-R2-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی بادی اسکیل مدل BS769 ظرفیت 300 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بادی-اسکیل-مدل-BS769-ظرفیت-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بادی-اسکیل-مدل-BS769-ظرفیت-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 10, 2023 چرخ سر کیسه دوز مگاتکس تایوان N600A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-سر-کیسه-دوز-مگاتکس-تایوان-N600A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-سر-کیسه-دوز-مگاتکس-تایوان-N600A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 1, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MBH 2004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MBH 2004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 10100.X2.M ظرفیت 10100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-10100-X2-M-ظرفیت-10100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-10100-X2-M-ظرفیت-10100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 10100.R2.M ظرفیت 10100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-10100-R2-M-ظرفیت-10100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-10100-R2-M-ظرفیت-10100-گرم-دقت-0-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 6000.R1 ظرفیت 6000 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6000-R1-ظرفیت-6000-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6000-R1-ظرفیت-6000-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 6100.R1.M ظرفیت 6100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-R1-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-R1-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 6100.X2.M ظرفیت 6100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-X2-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-6100-X2-M-ظرفیت-6100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 چرخ سر کیسه دوز یوهان تایوان N600A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-سر-کیسه-دوز-یوهان-تایوان-N600A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-سر-کیسه-دوز-یوهان-تایوان-N600A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 1, 2023 دستگاه پاستا پز مدل OT-6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پاستا-پز-مدل-OT-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-پاستا-پز-مدل-OT-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 21, 2023 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2004-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2004-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2004-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی رادواگ مدل WTC 600 ظرفیت 600 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WTC-600-ظرفیت-600-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-ظرفیت-600-گرم-مدل-WTC-600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی زیرپایی کمری مدل EB 9400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زیرپایی-کمری-مدل-EB-9400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-زیرپایی-کمری-مدل-EB-9400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 شیر داغ کن براس مدل CH-5L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیر-داغ-کن-براس-مدل-CH-5L <img src='./Administrator/files/ProductPic/شیر-داغ-کن-براس-مدل-CH-5L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 27, 2023 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6004-3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6004-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6004-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MBH 6004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MBH-6004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 6 تن مدل MBH 6004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-6-تن-مدل-MB-6004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 14, 2023 ترازوی AND ضد آب ظرفیت 30 کیلوگرم مدل SJ-30KWP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-AND-ضد-آب-ظرفیت-30-کیلوگرم-مدل-SJ-30KWP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-AND-ضد-آب-ظرفیت-30-کیلوگرم-مدل-SJ-30KWP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 5, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 4500.R2 ظرفیت 4500 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R2-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R2-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 4500.R1.M ظرفیت 4500 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R1-M-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R1-M-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی محک 35 کیلویی بدون پرینتر مدل 16000B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-35-کیلویی-بدون-پرینتر-مدل-16000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-35-کیلویی-بدون-پرینتر-مدل-16000B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی AND ضد آب ظرفیت 3000 گرم مدل SJ-3000WP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-AND-ضد-آب-ظرفیت-3000-گرم-مدل-SJ-3000WP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-AND-ضد-آب-ظرفیت-3000-گرم-مدل-SJ-3000WP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 5, 2023 ترازوی بادی اسکیل مدل BS703 ظرفیت 300 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بادی-اسکیل-مدل-BS703-ظرفیت-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بادی-اسکیل-مدل-BS703-ظرفیت-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 14, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی پرینتردار مدل 16000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-50-کیلویی-پرینتردار-مدل-16000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-50-کیلویی-پرینتردار-مدل-16000BP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی محک 35 کیلویی پرینتردار مدل 16000BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-35-کیلویی-پرینتردار-مدل-16000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-35-کیلویی-پرینتردار-مدل-16000BP.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی رادواگ مدل PS 3500.R2.M ظرفیت 3500 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-3500-R2-M-ظرفیت-3500-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-3500-R2-M-ظرفیت-3500-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل WLC 0.6/A1/C/2 ظرفیت 600 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-0-6-A1-C-2-ظرفیت-600-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-رادوگ-مدل-WLC-0-6-A1-C-2-ظرفیت-600-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل WLC 2/A2 ظرفیت 2 کیلوگرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-2-A2-ظرفیت-2-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-2-A2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی محک 50 کیلویی بدون پرینتر مدل 16000B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-محک-50-کیلویی-بدون-پرینتر-مدل-16000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-50-کیلویی-بدون-پرینتر-مدل-16000B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی رادواگ مدل PS 2100.R2.M ظرفیت 2100 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-2100-R2-M-ظرفیت-2100-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-2100-R2-M-ظرفیت-2100-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 3500.R1.M ظرفیت 3500 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-3500-R1-M-ظرفیت-3500-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-3500-R1-M-ظرفیت-3500-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل WLC 2/A2/C/2 ظرفیت 2 کیلوگرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-2-A2-C-2-ظرفیت-2-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-2-A2-C-2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول بی نظیر 4 تن مدل MBH 4003-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MBH-4003-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 2 تن مدل MBH 4003-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 گوشت رشته کن ‌RGV مدل SL48 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-رشته-کن-RGV-مدل-SL48 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گوشت-رشته-کن-RGV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازوی رادواگ مدل WLC 1/A2/C/2 ظرفیت 1 کیلوگرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-1-A2-C-2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-1-A2-C-2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی رادواگ مدل PS 4500.R2.M ظرفیت 4500 گرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R2-M-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-PS-4500-R2-M-ظرفیت-4500-گرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی پند مدل PX7500 Plus ظرفیت 70 کیلویی پرینتردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-مدل-PX7500-Plus-ظرفیت-70-کیلویی-پرینتردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-پند-مدل-PX7500-Plus-ظرفیت-70-کیلویی-پرینتردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی پند مدل PX7500 Plus ظرفیت 30 کیلویی پرینتردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-مدل-PX7500-Plus-ظرفیت-30-کیلویی-پرینتردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-پند-مدل-PX7500-Plus-ظرفیت-30-کیلویی-پرینتردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 9, 2024 ترازوی رادواگ مدل WTC 2000 ظرفیت 2 کیلوگرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WTC-2000-ظرفیت-2-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-WTC-2000-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول فرغونی چهار چرخ نیکو مدل EMWBC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-چهار-چرخ-نیکو-مدل-EMWBC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-فرغونی-چهار-چرخ-نیکو-مدل-EMWBC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 30, 2023 ترازوی دیجیتال ZDF ظرفیت 30 کیلوگرم دقت 1 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-ZDF-ظرفیت-30-کیلوگرم-دقت-1-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-ZDF-ظرفیت-30-کیلوگرم-دقت-1-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 31, 2024 باسکول رولیک نیکو 750 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-رولیک-نیکو-750-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-رولیک-نیکو-750-کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2023 باسکول نیکو مدل فرغونی تک چرخ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیکو-مدل-فرغونی-تک-چرخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نیکو-مدل-فرغونی-تک-چرخ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 ترازوی رادواگ مدل WLC 1/A2 ظرفیت 1 کیلوگرم دقت 0.01 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-1-A2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-رادوگ-مدل-WLC-1-A2-ظرفیت-1-کیلوگرم-دقت-0-01-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو پند چک ویر بیسیم 30 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-پند-چک-ویر-بیسیم-30-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پند-چک-ویر-بیسیم-30-کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 23, 2024 باسکول پند بیم اسکیل بیسیم 1 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-بیم-اسکیل-بیسیم-1-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-بیم-اسکیل-بیسیم-1-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول پند پالت اسکیل بیسیم 1 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-پالت-اسکیل-بیسیم-1-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-پالت-اسکیل-بیسیم-1-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول پند کفی وای فای دار مدل PX9800Z ظرفیت 1 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-کفی-وای-فای-دار-مدل-PX9800Z-ظرفیت-1-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-کفی-وای-فای-دار-مدل-PX9800Z-ظرفیت-1-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 23, 2024 باسکول جک پالت پند تک 2.5 تن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-جک-پالت-پند-تک-2-5-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-جک-پالت-پند-تک-۲-۵-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2004-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-2-تن-مدل-MB-2004-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2004-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول کرین اسکیل اور لایت مدل 500 کیلوگرمی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کرین-اسکیل-اور-لایت-مدل-500-کیلوگرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-کرین-اسکیل-اورلایت-بینظیر-نیم-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازو فروشگاهی پند 50 کیلو گرم مدل PX7500SP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-پند-50-کیلو-گرم-مدل-PX7500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-فروشگاهی-پند-50-کیلو-گرم-مدل-PX7500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 دستگاه خمیر گیر 15 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-گیر-15-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 سبزی خرد کن 2 کیلویی سبزیران مدل 305 مرجان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-2-کیلویی-سبزیران-مدل-305-مرجان <img src='./Administrator/files/ProductPic/305.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 سبزی خرد کن 3 کیلویی سبزیران مدل 405 مهتاب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-3-کیلویی-سبزیران-مدل-405-مهتاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/405.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 خمیرگیر 8 کیلوگرمی اصفهان نوآوران مدل SM08 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیرگیر-8-کیلوگرمی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2020-01-04_10-56-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 سبزی خرد کن 4 کیلویی سبزیران مدل 3000 عقاب https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-4-کیلویی-سبزیران-مدل-3000-عقاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 صندوق فروشگاهی سیار فراسو مدل FPS-2050 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-سیار-فراسو-مدل-FPS-2050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Farassoo Touch POS Terminal FPS-2050.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 30, 2020 ترازوی آشپزخانه کمری مدل 42500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-کمری-مدل-42500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4d678b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 خمیر گیر 30 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-گیر-30-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaphoto_2020-01-04_10-56-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 آب میوه گیری دهانه 8 سانت هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-دهانه-8-سانت-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-08-18_17-07-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 صندوق فروشگاهی تمام لمسی فراسو مدل FPS-1010 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-تمام-لمسی-فراسو-مدل-FPS-1010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Farassoo Touch POS Terminal FPS-1010 (6).JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 30, 2020 چرخ گوشت نیمه صنعتی امگا مدل TE 22 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-امگا-مدل-TE-22-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_TE22A_rossa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 13, 2023 پوست گیر باقالی پلاماتیک مدل RV-001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-باقالی-پلاماتیک-مدل-RV-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/robito-vaina (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو پند 30 کیلویی مدل PX7500-LCD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-پند-30-کیلویی-مدل-PX7500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پند-30-کیلویی-مدل-PX7500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 آب میوه گیری تمام استیل الکتروکار مدل WF-A3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-تمام-استیل-الکتروکار-مدل-WF-A3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/71GZEYK9iZL._SL1500_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 همزن برقی کاسه دار الکتروکار مدل EC-74 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-برقی-کاسه-دار-الکتروکار-مدل-EC-74 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61gjaKcTygL._SL1062_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 پوست گیر میوه پلاماتیک مدل OPP-001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-میوه-پلاماتیک-مدل-OPP-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/orange-peel-profesional-pelador-de-frutas-electrico.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 سبزی خرد کن سبزیران 1 کیلویی مدل 205 خزر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-سبزیران-1-کیلویی-مدل-205-خزر <img src='./Administrator/files/ProductPic/205.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 پوز موبایلی کارت خوان دار فراسو مدل FPS-2850 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-موبایلی-کارت-خوان-دار-فراسو-مدل-FPS-2850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111420564.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 14, 2020 سبزی خرد کن صنعتی پارسیان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-صنعتی-پارسیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-01-31_11-29-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی جیبی گرمی MH مدل 887 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جیبی-گرمی-MH-مدل-887 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-600-گرمی-mh-887 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 25, 2022 دستگاه دوخت گونی سیار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-گونی-سیار <img src='./Administrator/files/ProductPic/abag closer machine.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 25, 2019 سبزی خرد کن 5 کیلویی سبزیران مدل 909 کاسپین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-5-کیلویی-سبزیران-مدل-909-کاسپین <img src='./Administrator/files/ProductPic/909.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 کالباس بر براکس مدل BM-250 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-براکس-مدل-BM-250-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/original_21448,59892-offer_g2aWBC4A.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 خمیر زن 40 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-زن-40-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 بیفتک زن دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بیفتک-زن-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-16_09-13-38.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 16, 2020 آسیاب برقی 2 کیلوگرم لیون استیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-2-کیلوگرم-لیون-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-06-27_12-38-3987.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 19, 2020 کالباس بر براکس مدل BM-275 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-براکس-مدل-BM-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aoriginal_21448,59892-offer_g2aWBC4A.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 سیف باکس دیپلمات H200C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیپلمات-H200C <img src='./Administrator/files/ProductPic/aH200C_Ivory.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 13, 2019 ترازو دیجیتالی صاایران مدل DS9000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتالی-صاایران-مدل-DS9000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-صاایران-مدل-DSN9000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل آزما https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-آزما <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-آزما .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 28, 2024 میکسر برقی فاما مدل FM350VV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-برقی-فاما-مدل-FM350VV <img src='./Administrator/files/ProductPic/350VV300_1238x_1238x.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازو کودک سکا مدل 725 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-کودک-سکا-مدل-725 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-کودک-سکا-مدل-725.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 پول شمار رومیزی سی تک مدل FC-2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-سی-تک-مدل-FC-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/FC-2-FC-2MG-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 11, 2023 ترازو گرمی کیا مدل PD100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-PD100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-گرمی-کیا-مدل--PD100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 آبمیوه گیری دو دهنه هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-دو-دهنه-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaimage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سبزی خرد کن بشقابی ابتکار استیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-بشقابی-ابتکار-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-سبزی-خرد-کن-صنعتی-قطر-دهنه65سانتیمتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 آسیاب برقی صنعتی لیون استیل 1 کیلوگرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-صنعتی-لیون-استیل-1-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-06-27_12-38-37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 19, 2020 ترازوی وزن کشی خانگی کمری مدل 9301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-وزن-کشی-خانگی-کمری-مدل-9301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-کمری-EB9301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 5, 2020 سبزی خرد کن 10 کیلویی ساینا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-10-کیلویی-ساینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-02-05_17-45-43.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ضد عفونی کننده اتومات دیواری آرتا مدل Helen https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ضد-عفونی-کننده-اتومات-دیواری-آرتا-مدل-Helen <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-07-04 at 01.19.25.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 4, 2020 سبزی خرد کن بشقابی الکتروکار مدل HLQ-14 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-بشقابی-الکتروکار-مدل-HLQ-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-16_12-41-30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 محلول ضد عفونی کننده سپتاتک 20 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=محلول-ضد-عفونی-کننده-سپتاتک-20-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSCN0094.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 1, 2020 سیف باکس دیپلمات H25CS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیپلمات-H25CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیف-باکس-دیپلمات-H25CS-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 ارز شمار سی تک مدل i-Hunter https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارز-شمار-سی-تک-مدل-i-Hunter <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارز شمار سی تک مدل i-Hunter.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2023 شیر داغ کن برقی 10 لیتری Diamond https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیر-داغ-کن-برقی-10-لیتری-Diamond <img src='./Administrator/files/ProductPic/60730276_841655539549977_7168748115344262420_n.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 5, 2023 دستگاه آسیاب صنعتی بست 3.5 کیلویی مدل 3500A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-صنعتی-بست-3-5-کیلویی-مدل-3500A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب صنعتی بست 3.5 کیلویی مدل 3500A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 22, 2023 ترازوی آشپزخانه کمری مدل 4350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-کمری-مدل-4350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/gcglzuio.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 11, 2023 چرخ گوشت پیشخونی امگا مدل M 32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-پیشخونی-امگا-مدل-M-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tritacarne_M32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 سبزی خرد کن 2 کیلویی سبزیران مدل 330 دولوکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-2-کیلویی-سبزیران-مدل-330-دولوکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/330.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازو دیجیتال سوما مدل ECHELLE-P50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-سوما-مدل-ECHELLE-P50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-سوما-مدل-ECHELLE-P50--.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 چرخ گوشت چرخ دار الکتروکار مدل EC-08 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-چرخ-دار-الکتروکار-مدل-EC-08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec08.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 خمیرگیر اسپیرال 7 کیلویی صنعت کار تهران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیرگیر-اسپیرال-7-کیلویی-صنعت-کار-تهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر اسپیرال 7 کیلویی صنعت کار تهران.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 9, 2024 گوشت رشته کن دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-رشته-کن-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2017-12-28_10-46-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 آبمیوه گیری فوق پیشرفته زومکس مدل Soul https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-فوق-پیشرفته-زومکس-مدل-Soul <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo7244.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 2, 2023 چرخ گوشت صنعتی آلفا 42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-آلفا-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-04-29_22-43-40-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 14, 2023 دستگاه خمیرگیر 60 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیر-60-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-44.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 سبزی خرد کن بشقابی ساینا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-بشقابی-ساینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبزی-خردکن-بشقابی22-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی فروشگاهی MTH-50A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-MTH-50A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-فروشگاهی-علمکدار-MTH-50A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 سیف باکس دیپلمات H25M88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-دیپلمات-H25M88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیف-باکس-دیپلمات-H25M88.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 چرخ گوشت تسمه ای 32 چگا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تسمه-ای-32-چگا <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-31_14-26-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 گاو صندوق دیپلمات 530EK88WR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-530EK88WR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-530EK88WR-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 27, 2019 ارز شمار چند منظوره سی تک مدل ST-150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ارز-شمار-چند-منظوره-سی-تک-مدل-ST-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ارز-شمار-سورتر-مدل-ST-150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2023 دستگاه خمیر پهن کن نانوایی اصفهان نوآوران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-پهن-کن-نانوایی-اصفهان-نوآوران <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-2409-19_15-34-23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازو دیجیتال کیا مدل BL10000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-کیا-مدل-BL10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-کیا-مدل--BL10000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه خمیر زن 180 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-180 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-زن-180-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10jkl;-56-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 آب میوه گیری سلف سرویس زومکس مدل Speed Pro https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-سلف-سرویس-زومکس-مدل-Speed-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/imagen4270p.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 2, 2023 دستگاه دوخت پلاست خانگی Reseal - save https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-پلاست-خانگی-Reseal-save <img src='./Administrator/files/ProductPic/28474.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 5, 2018 اره استخوان بر مینروا مدل AE 182 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-مینروا-مدل-AE-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atritacarne_AE182.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 صندوق فروشگاهی ای کلاس مدل ECR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-ای-کلاس-مدل-ECR <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-08-12_17-40-49.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 1, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HL600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HL600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-hl600-دقت-001گرم-و-ظرفیت-600-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 سبزی خرد کن صنعتی 30 کیلویی سبزیران مدل 6500 مایاک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-صنعتی-30-کیلویی-سبزیران-مدل-6500-مایاک <img src='./Administrator/files/ProductPic/6500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازو 4 صفر Radwag مدل WTC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-4-صفر-Radwag-مدل-WTC <img src='./Administrator/files/ProductPic/wtc-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل PD1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-PD1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل--PD1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 گاو صندوق دیپلمات 125EK88WR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-125EK88WR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق125-EK88WR-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 2, 2018 چرخ گوشت رومیزی مینروا مدل A/32LN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-مینروا-مدل-A/32-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/tritacarne_A32L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل TS500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-TS500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-TS500.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی بارکدزن سوما مدل STR101-P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکدزن-سوما-مدل-STR101-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکدزن-سوما-مدل-STR101-P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه ضد عفونی کننده پدالی محک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ضد-عفونی-کننده-پدالی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاتالوگ-درستگاه-ضدعفونی-کننده-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 27, 2020 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GR202 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GR200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aasample-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 چرخ گوشت قصابی الکتروکار مدل HM-12N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-الکتروکار-مدل-HM-12N <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-18_09-51-46.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 5, 2019 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل BL300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-BL300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-BL300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 کالباس بر امگا مدل BF 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-BF-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAffettatrice_BF300-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا 42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tritacarne_c42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 13, 2023 ترازو آشپزخانه بیورر مدل KS25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازو آشپزخانه محک مدل 8800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-محک-مدل-8800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آشپزخانه-دیجیتال-محک-مدل-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 بارکد خوان PDA دیتالاجیک مدل Joya Touch https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-PDA-دیتالاجیک-مدل-Joya-Touch <img src='./Administrator/files/ProductPic/JoyaTouch-882x882.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 24, 2021 آب انار گیر دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-انار-گیر-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-27_15-48-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی آویز دیجیتال جادور مدل JMH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آویز-دیجیتال-جادور-مدل-JMH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-آویز-دیجیتال-جادور-مدل-JMH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 گاو صندوق ایگل مدل YES-031D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-YES-031D <img src='./Administrator/files/ProductPic/YES-031XD-BL-1[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 آب میوه گیری رومیزی الکتروکار مدل WF-A6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-رومیزی-الکتروکار-مدل-WF-A6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a65575.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 کالباس بر اوماس مدل OG 30E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-اوماس-مدل-OG-30E <img src='./Administrator/files/ProductPic/Foto_OG_30E_Fronte_021211(1)(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 سیف باکس ایگل مدل YES-M020 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-ایگل-مدل-YES-M020 <img src='./Administrator/files/ProductPic/YES-M020-BK-1[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 دستگاه ارده گیری تمام استیل AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیری-تمام-استیل-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/111-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سیف باکس مکانیکی آرکا مدل MS25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-مکانیکی-آرکا-مدل-MS25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aarka-hotel-safes.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 مخلوط کن صنعتی انزو مدل 8608 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-صنعتی-انزو-مدل-8608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Blender.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 چرخ گوشت قصابی فیمار مدل 22RS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-فیمار-مدل-22RS <img src='./Administrator/files/ProductPic/22RS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 دستگاه خمیر گیری 120 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-گیری-120-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2020-01-04_10-56-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازو حساس کیا مدل PD200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-حساس-کیا-مدل-PD200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو--حساس-کیا-مدل-PD200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 پز اندرویدی بی سیم SZZT مدل KS8223 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پز-اندرویدی-بی-سیم-SZZT-مدل-KS8223 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atablet pos szzt.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 4, 2018 کالباس بر امگا مدل GXL 350 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GXL-350-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAffettatrice_350FGXLA(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 شربت سرد کن تک مخزن الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-تک-مخزن-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-19_10-40-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی دیجیتال کیا مدل BL3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-کیا-مدل-BL3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-07 at 17.59.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 گاو صندوق دیپلمات 125TFLWR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-125TFLWR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-125TFLWR-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 دستگاه محلول پاش اتوماتیک پازمین مدل PA002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-محلول-پاش-اتوماتیک-پازمین-مدل-PA002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a120837326.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 23, 2020 ترازوی پند 50 کیلوگرم مدل PX7500-LCD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-50-کیلو-گرم-مدل-PX7500-Lcd <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-50-کیلو-گرم-مدل-PX7500-Lcd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 ترازوی دیجیتالی توزین صدر مدل کارا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-توزین-صدر-مدل-کارا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتالی-توزین-صدر-مدل-کارا .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 غذاساز صنعتی الکتروکار HR-9 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-صنعتی-الکتروکار-HR-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-04-17_13-56-17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 8, 2021 گاو صندوق دیپلمات ES600E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-ES600E <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-ES600E-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 9, 2020 کالباس بر آر جی وی مدل LUSSO 25 GS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-آر-جی-وی-مدل-LUSSO-25-GS <img src='./Administrator/files/ProductPic/lusso-22-25-gs.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازو بارکدخوان ای کلاس مدل CS2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکدخوان-ای-کلاس-مدل-CS2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-بارکدخوان-ای-کلاس-مدل-CS2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو فروشگاهی پند مدل PT206F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-پند-مدل-PT206F <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-فروشگاهی-پند-مدل-PT206F.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 کالباس بر اوماس مدل OG 22E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-اوماس-مدل-OG-22E <img src='./Administrator/files/ProductPic/Foto_OG_22E_Fronte_021211(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کالباس بر امگا مدل GLT 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GLT-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAffettatrice_300-GLT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 آسیاب برقی استیل 1 کیلوگرم لیون استیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-استیل-1-کیلوگرم-لیون-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-06-27_12-38-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 19, 2020 گاو صندوق دیپلمات BF070TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-BF070TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-BF070TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ترازوی آویز کیا مدل TL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آویز-کیا-مدل-TL <img src='./Administrator/files/ProductPic/TL300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 سیف باکس مکانیکی هتلی آرکا مدل MS35 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-مکانیکی-هتلی-آرکا-مدل-MS35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hotel-safebox-of-arka.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 دستگاه ارده گیری AG مدل S60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیری-AG-مدل-S60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-07-25_00-11-19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 کالباس بر اوماس مدل OG 25E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-اوماس-مدل-OG-25E <img src='./Administrator/files/ProductPic/Foto_OG_25E_Fronte_021211(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 فیش پرینتر بیکسلون مدل SRP-380 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-بیکسلون-مدل-SRP-380 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر بیکسلون مدل SRP-380.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 3, 2021 چرخ گوشت تمام استیل الکتروکار مدل HM-12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-الکتروکار-مدل-HM-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-18_10-30-56.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 گاو صندوق دیپلمات DBAUM 800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DBAUM800_Openmore.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 سورتر اسکناس گلوری مدل USF-300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سورتر-اسکناس-گلوری-مدل-USF-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mw900mh600hg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 کالباس بر امگا مدل BF 350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-BF-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_BF300-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 میکسر اسپیرال فیمار مدل 25SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-25SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/aImpastatrice Spirale 25SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 میکسر رومیزی Kitchen Aid مدل PK-4/5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-رومیزی-Kitchen-Aid-مدل-PK-4/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/download (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازو لیبل زن توزین صدر مدل LS6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-زن-توزین-صدر-مدل-LS6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-لیبل-زن-توزین-صدر-مدل-LS6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 پوست گیر صنعتی براکس مدل BM-15P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-صنعتی-براکس-مدل-BM-15P <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-15P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 آب میوه گیری برقی الکتروکار مدل WF-A2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-برقی-الکتروکار-مدل-WF-A2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/d131-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو عقربه ای سکا مدل 760 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-عقربه-ای-سکا-مدل-760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-عقربه-ای-سکا-مدل-760.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 دستگاه اسانس گیری صنعتی AG مدل AG-270L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسانس-گیری-صنعتی-AG-مدل-AG-270L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسانس گیری صنعتی AG مدل AG-270L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 ترازوی رسید پرینتر توزین صدر مدل TSG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رسید-پرینتر-توزین-صدر-مدل-TSG <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSG-3W.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 آسیاب برقی غلات و حبوبات AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-غلات-و-حبوبات-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-05-03_09-51-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 بارکد خوان دوبعدی سیمی دیتا لاجیک مدل QD2430 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دوبعدی-سیمی-دیتا-لاجیک-مدل-QD2430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-QUICKSCANQD2400-BL-WT-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 ترازوی قیراطی پرزیدیوم مدل PCS 100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قیراطی-پرزیدیوم-مدل-PCS-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/loadimage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 گوشت رشته کن برقی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-رشته-کن-برقی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-28_10-46-152.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 آب میوه گیری هالد مدل H-250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-هالد-مدل-H-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه-آبمیوه-گیری-هالد-مدل-H250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سیف باکس مکانیکی هتلی آرکا مدل MS45 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیف-باکس-مکانیکی-هتلی-آرکا-مدل-MS45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled 45-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 اره استخوان بر Swedlinghaus مدل SEG1600A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-Swedlinghaus-مدل-SEG1600A <img src='./Administrator/files/ProductPic/resizeImage_1_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 اره استخوان بر براکس مدل BM 2400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-براکس-مدل-BM-2400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1255567_pluwqi_m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 کالباس بر آر جی وی مدل LUSSO 275/S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-آر-جی-وی-مدل-LUSSO-275/S <img src='./Administrator/files/ProductPic/lusso-275s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی فروشگاهی پند 50 کیلویی مدل PX7500S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-پند-50-کیلویی-مدل-PX7500S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-پند-50-کیلویی-مدل-PX7500S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 لیبل زن دستی دایمو مدل LabelPoint 350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-دستی-دایمو-مدل-LabelPoint-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن دستی دایمو مدل LabelPoint 350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 27, 2019 دستگاه آبگیری چند کاره Oilset مدل Multi1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبگیری-چند-کاره-Oilset-مدل-Multi1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآبگیری-جدید5-720x769.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 18, 2022 دستگاه آسیاب الاکلنگی بازار طلایی دو کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-الاکلنگی-بازار-طلایی-دو-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-07-25_09-36-53.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 گاو صندوق دیپلمات 080EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-080EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-080EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 آبمیوه گیری چند کاره زوموال مدل FastTop https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-چند-کاره-زوموال-مدل-FastTop <img src='./Administrator/files/ProductPic/5_1_2_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 آب میوه گیری خودکار الکتروکار مدل WF-A1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-خودکار-الکتروکار-مدل-WF-A1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61ngvnuKzmL._SL1010_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HL300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HL300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-hl300-دقت-001گرم-و-ظرفیت-300-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو عقربه ای اطفال سکا مدل 310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-عقربه-ای-اطفال-سکا-مدل-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-عقربه-ای-اطفال-سکا-مدل-310-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان دو بعدی دیتالاجیک مدل QW2400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-دیتالاجیک-مدل-QW2400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPLP-QW2100-BK-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 پول شمار جعل یاب مگنر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-جعل-یاب-مگنر <img src='./Administrator/files/ProductPic/Magner-20-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 9, 2020 آسیاب صنعتی توس شکن خراسان مدل 9200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-صنعتی-توس-شکن-خراسان-مدل-9200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial Electric Blade Mill 9200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 فیش زن بیکسلون مدل SRP-E300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-زن-بیکسلون-مدل-SRP-E300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Bixolon-SRP-E300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 11, 2021 آسیاب یک کیلویی بازار طلایی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-یک-کیلویی-بازار-طلایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-07-25_09-36-44.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 25, 2021 آب میوه گیری زوموال مدل Top https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-زوموال-مدل-Top <img src='./Administrator/files/ProductPic/4_1_1_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 10, 2020 باتری ترازو کیاسل 6 ولت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باتری-ترازو-کیاسل-6-ولت <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-15_12-05-24.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 22, 2018 بارکد خوان دیتا لاجیک مدل Lite QW2100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-لاجیک-مدل-Lite-QW2100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-QW2100-BK-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 پول شمار ایستاده پارا مدل NCS-900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-پارا-مدل-NCS-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a58.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 16, 2023 کالباس بر ترازودار امگا مدل GB5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-ترازودار-امگا-مدل-GB5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_GB5-GB7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کالباس بر بوستون مدل Fast Matic 330 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-بوستون-مدل-Fast-Matic-330 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Boston_Fast_Matic_1024x1024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ضد عفونی کننده دست اتوماتیک پازمین مدل PA001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ضد-عفونی-کننده-دست-اتوماتیک-پازمین-مدل-PA001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/120837326.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 23, 2020 ترازو لیبل پرینتر ای کلاس مدل LS2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-پرینتر-ای-کلاس-مدل-LS2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-لیبل-پرینتر-ای-کلاس-مدل-LS2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو رطوبت سنج سارتریوس مدل MA150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-رطوبت-سنج-سارتریوس-مدل-MA150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-رطوبت-سنج-سارتریوس-مدل-MA150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 همبرگر زن برقی مینروا مدل C/E652 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-برقی-مینروا-مدل-C-E652 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hamburgatrice-automatica-CE652_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 کالباس بر امگا مدل GC 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GC-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAffettatrice_GC-300-GC-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی آشپزخانه محک مدل MDS-2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-محک-مدل-MDS-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آشپزخانه-محک-مدل-MDS-2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 4, 2023 غذاساز 9 لیتری الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-9-لیتری-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/TB15tBCHV-item_pic.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 گاو صندوق دیپلمات 060TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-060TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-060TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 گاو صندوق دیپلمات مدل 119TFLWR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-مدل-119TFLWR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-119TFLWR-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 کالباس بر امگا مدل GSE 250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GSE-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaAffettatrice_220-250-275-GSE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 گاو صندوق دیپلمات ES700E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-ES700E <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-ES700E-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 دستگاه روغن گیری 3 کیلوگرم الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-3-کیلوگرم-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2017-12-28_10-46-4234.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 سبزی خرد کن استیل 5 کیلویی ساینا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سبزی-خرد-کن-استیل-5-کیلویی-ساینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-02-05_17-45-43.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی پند 30 کیلویی مدل PX8600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-30-کیلویی-مدل-PX8600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-علمکدار--50-کیلویی-پند-مدل-8600S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 اره استخوان بر تمام استیل مینروا مدل AE 155 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-تمام-استیل-مینروا-مدل-AE-155 <img src='./Administrator/files/ProductPic/segaossi_AE155.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 پاتیل خمیر اصفهان نوآوران https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پاتیل-خمیر-اصفهان-نوآوران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaphoto_2020-01-04_10-56-39.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 بارکد خوان دیتا لاجیک گرایفون GFS4470 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-لاجیک-گرایفون-GFS4470 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Gryphon I GFS4400 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 آسیاب شکر توس شکن خراسان مدل PM30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-شکر-توس-شکن-خراسان-مدل-PM30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial Electric Sugar Mill PM30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 چرخ گوشت رومیزی سه فاز امگا مدل TE 22 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-سه-فاز-امگا-مدل-TE-22-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_TE22A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 13, 2023 سوسیس ساز هیدرولیک امگا مدل VINS/22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-ساز-هیدرولیک-امگا-مدل-VINS/22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Insaccatrici_idrauliche_verticali_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 غذاساز 6 لیتری الکتروکار مدل EC-73 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-6-لیتری-الکتروکار-مدل-EC-73 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2017-11-30_14-02-58.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی بارکد پرینتر توزین صدر مدل صدرا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-پرینتر-توزین-صدر-مدل-صدرا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکدزن-توزین-صدر-مدل-صدار .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو گرمی کیا مدل CS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-گرمی-کیا-مدل-CS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 چرخ گوشت قصابی الکتروکار مدل HM-22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-قصابی-الکتروکار-مدل-HM-22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-18_11-41-59.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 2, 2020 گاو صندوق دو در آرکا مدل MZ 2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دو-در-آرکا-مدل-MZ-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-MZ 2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 گاو صندوق دیپلمات 080TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-080TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-080TFL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 دستگاه آسیاب یک کیلویی AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-یک-کیلویی-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa1-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 کالباس بر آر جی وی مدل OLIMPIA 25 GL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-آر-جی-وی-مدل-OLIMPIA-25-GL <img src='./Administrator/files/ProductPic/olimpia22-25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 اره استخوان بر بیزربا مدل FK23 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-بیزربا-مدل-FK23 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fk23_front_table_lightbox_content.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازوی کیا آزمایشگاهی مدل BL1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-کیا-آزمایشگاهی-مدل-BL1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی-کیا-آزمایشگاهی-مدل-BL1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 آبمیوه گیری دو کاره Enzo مدل 2000E-1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-دو-کاره-Enzo-مدل-2000E-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 خمیر پهن کن پیتزا فیمار مدل FI/42N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-پهن-کن-پیتزا-فیمار-مدل-FI/42N <img src='./Administrator/files/ProductPic/Stendipizza FI 42N.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 پول شمار رومیزی گلوری مدل GFB 800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-گلوری-مدل-GFB-800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قطعات-یدکی-پولشمار-گلوری1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه ارده گیری AG مدل S80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-گیری-AG-مدل-S80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-29_23-53-40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 ترازو آشپزخانه بیورر مدل KS27 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS27.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 گاو صندوق دیپلمات H500 Happy Heart https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-H500-Happy-Heart <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-Happy-Heart.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 17, 2022 اره استخوان بر مینروا مدل C/E 205 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-مینروا-مدل-C/E-205 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asegaossi_CE205_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GE320 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 کالباس بر امگا مدل AM 250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-AM-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_AM-250-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 اره استخوان بر مینروا مدل C/E 320 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-مینروا-مدل-C/E-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asegaossi_CE320F_320P_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی 50 کیلویی توزین صدر مدل Azma B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-توزین-صدر-مدل-Azma-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/2393162.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 اره مرغ بر براکس مدل BM-355S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-مرغ-بر-براکس-مدل-BM-355S <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-355S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو چربی سنج کمری مدل EF921 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-چربی-سنج-کمری-مدل-EF921 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-چربی-سنج-کمری-مدل-EF921.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی پند مدل PT206B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-مدل-PT206B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-مدل-PT206B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 گوشت رشته کن استیل الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-رشته-کن-استیل-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-30_09-34-44.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 باسکول دامکش بی نظیر 1 تن MD 1000D SB 53 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-بی-نظیر-1-تن-MD-1000D-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa20170305084703 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 گاو صندوق دیپلمات 530TFWR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-530TFWR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-TFL530.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 گاو صندوق دیپلمات 7500 NEXT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-7500-NEXT <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-7500-NEXT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 موبایل پرینتر بلوتوثی بیکسلون مدل SPP-R310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=موبایل-پرینتر-بلوتوثی-بیکسلون-مدل-SPP-R310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/موبایل پرینتر بلوتوثی بیکسلون مدل SPP-R310.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 بارکد خوان PDA تک بعدی دیتا لاجیک Skorpio 1D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-PDA-تک-بعدی-دیتا-لاجیک-Skorpio-1D <img src='./Administrator/files/ProductPic/Skorpio X3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 میکسر گوشت تمام استیل الکتروکار مدل EC-04 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-گوشت-تمام-استیل-الکتروکار-مدل-EC-04 <img src='./Administrator/files/ProductPic/meat-mixer.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازوی POS Scale تکین مدل TA8000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-POS-Scale-تکین-مدل-TA8000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-09-03_19-35-19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 2, 2023 ترازو دیجیتال صدر 5 کیلویی مدل DS8000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-صدر-5-کیلویی-مدل-DS8000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-صدر-5-کیلویی-مدل-DS8000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 آب میوه گیری صنعتی هالد مدل H-500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-صنعتی-هالد-مدل-H-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaدستگاه-آبمیوه-گیری-هالد-مدل-H250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 باسکول نفرکش پند مدل Storm https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-پند-مدل-Storm <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفرکش-پند-مدل-Storm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 20, 2023 پوست گیر صنعتی پلاماتیک مدل OPH-001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-صنعتی-پلاماتیک-مدل-OPH-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/orange-peel-hosteleria (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی دقیق آزمایشگاهی متلرتولدو مدل ME204 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-متلرتولدو-مدل-ME204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-متلرتولدو-مدل-ME204.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان بلوتوثی بیسیم دیتا لاجیک QBT2131 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بلوتوثی-بیسیم-دیتا-لاجیک-QBT2131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/QuickScan I QBT2131.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 گاو صندوق دیپلمات S500 ISTELA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-S50-ISTELA <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-S500-ISTELA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 چرخ گوشت مخلوط کن مینروا مدل C/E900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-مخلوط-کن-مینروا-مدل-C/E900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 14, 2023 آب میوه گیری چندکاره زومکس مدل Multifruit https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-چندکاره-زومکس-مدل-Multifruit <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimagen3341m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاو صندوق دیپلمات مدل 119EK88WR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-مدل-119EK88WR <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-119EK88WR-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ترازو بارکدزن دیجی مدل SM100P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکدزن-دیجی-مدل-SM100P <img src='./Administrator/files/ProductPic/digi-sm100u-600x628.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی فروشگاهی پند 30 کیلویی مدل PT206PF https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-پند-30-کیلویی-مدل-PT206PF <img src='./Administrator/files/ProductPic/PT206-PF(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 کالباس بر امگا مدل GSE 275 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GSE-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAffettatrice_220-250-275-GSE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 بستنی ساز قیفی بکنی مدل BKN-S46 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بستنی-ساز-قیفی-بکنی-مدل-BKN-S46 <img src='./Administrator/files/ProductPic/p201703111651400305355.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 18, 2020 ترازو فروشگاهی دیجیتالی جادور مدل JPL-6K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-دیجیتالی-جادور-مدل-JPL6K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-فروشگاهی-دیجیتالی-جادور-مدل-JPL6K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی صنعتی توزین صدر مدل DS3031 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-توزین-صدر-مدل-DS3031 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-DS3031.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باسکول جک پالت 2 تنی توزین دار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-جک-پالت-2-تنی-توزین-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پالت-باسکول-دار-حداد-ماهر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 گاو صندوق دیپلمات DS25 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-DS25EK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-DS25EK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 خلال کن امگا مدل Master https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-امگا-مدل-Master <img src='./Administrator/files/ProductPic/tagliaverdure_MASTER1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 همبرگر زن دستی امگا مدل C/95 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-امگا-C-95 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Pressacarne-manuale_C95F_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 لیبل پرینتر رومیزی SNBC مدل BTP-L42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-رومیزی-SNBC-مدل-BTP-L42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SNBC Label Printer BTP-L42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC-07 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-الکتروکار-مدل-EC-07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کباب پز تابشی گاز ایران مدل 15 سیخ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-پز-تابشی-گاز-ایران-مدل-15-سیخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب پز تابشی گاز ایران مدل 15 سیخ.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 آب میوه گیری رومیزی زوموال مدل Minimax https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-رومیزی-زوموال-مدل-Minimax <img src='./Administrator/files/ProductPic/0_1_1_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل 120 GE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 ترازوی صنعتی AND مدل SK30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SK30KG <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SK30KG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 28, 2023 گاو صندوق دیپلمات 070EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-070EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-ضد-حریق-دیپلمات-070EHK88.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 28, 2020 دستگاه روغن گیری اسوه مدل DK90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-اسوه-مدل-DK90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110 copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاو صندوق دیپلمات SS080E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-SS080E <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-SS080E-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 میکسر اسپیرال فیمار مدل 7SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-7SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/Impastatrice Spirale 7SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 آبمیوه گیری ایستاده زومکس مدل Versatile Pro Podium https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-ایستاده-زومکس-مدل-Versatile-Pro-Podium <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo10832.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی قابل حمل دیجیتال جادور مدل JMH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قابل-حمل-دیجیتال-جادور-مدل-JMH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-قابل-حمل-دیجیتال-جادور-مدل-JMH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 آب میوه گیری دو کاره زوموال مدل Basic https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-دو-کاره-زوموال-مدل-Basic <img src='./Administrator/files/ProductPic/2_1_1_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 چرخ گوشت مخلوط کن الکتروکار مدل EC-03 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-مخلوط-کن-الکتروکار-مدل-EC-03 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 خمیر گیر 90 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-گیر-90-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 پول شمار سایان مدل Smart https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-سایان-مدل-Smart <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaimage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 10, 2020 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل BL2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-BL2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-06_14-30-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باتری شارژی ترازو MasPower https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باتری-شارژی-ترازو-MasPower <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-15_12-05-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 22, 2018 چرخ گوشت ایستاده مینروا مدل C/E 800N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-مینروا-مدل-C/E-800N <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTritacarne_CE800_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 پول شمار ایستاده پارا مدل NCS-1200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-پارا-مدل-NCS-1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1200c1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 16, 2023 دستگاه آسیاب ادویه مفصلی Oilset مدل 01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-ادویه-مفصلی-Oilset-مدل-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3_آسیاب_عطاریOilSet-1-768x696.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 6, 2020 بارکد خوان دو بعدی نوری بیسیم دیتا لاجیک QM2430 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-نوری-بیسیم-دیتا-لاجیک-QM2430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/QuickScan I QM2400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 اره استخوان بر بیزربا مدل FK32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-بیزربا-مدل-FK32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/fk32_front_wheels_lightbox_content.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 سرخ کن دو مخزن بیکرز مدل BM-8+8 AS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-دو-مخزن-بیکرز-مدل-BM-8-8-AS <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-8×8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازو صنعتی ضد آب 30 کیلویی سوپر اس اس Super SS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-ضد-آب-30-کیلویی-Super-SS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-ضد-آب-30-کیلویی-مدل-super-ss.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 کیوسک سفارش گیر 43 اینچ بایامکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کیوسک-سفارش-گیر-43-اینچ-بایامکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه-سفارشگیر-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 بارکد خوان نوری بیسیم دیتا لاجیک QM2131 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-نوری-بیسیم-دیتا-لاجیک-QM2131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/QuickScan I QM2131.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 ترازو پیشرفته فروشگاهی دیجی مدل SM-5300 EV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-پیشرفته-فروشگاهی-دیجی-مدل-SM-5300-EV <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm5300_WP07_19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 21, 2020 سورتر اسکناس گلوری مدل UTF-50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سورتر-اسکناس-گلوری-مدل-UTF-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/amw900mh600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 18, 2019 گاو صندوق دیپلمات DBAUM 500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ترازوی فروشگاهی دیجی مدل SM100B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-دیجی-مدل-SM100B <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm100_WP07_01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان دیتا لاجیک مدل QD2100-QD2130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-لاجیک-مدل-QD2100-QD2130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPLP-QuickScan I_Blk_RightFacing.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 کالباس بر دستی امگا مدل GXE 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-امگا-مدل-GXE-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_300GXE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی آویز ماهیگیری کیا Fish scale https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آویز-ماهیگیری-کیا-Fish-scale <img src='./Administrator/files/ProductPic/Fish.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 گاو صندوق ضد سرقت آرکا مدل MZ 750 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-سرقت-آرکا-مدل-MZ-750 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMZ 750.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 کالباس بر دستی امگا مدل GXL 350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-امگا-مدل-GXL-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_350GXL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 آبمیوه گیر 10 کیلویی زومکس مدل Versatile Pro https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیر-10-کیلویی-زومکس-مدل-Versatile-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo11196.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 چرخ گوشت رومیزی مینروا مدل C/E W22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-مینروا-مدل-C/E-W22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atritacarne_W22_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 خلال کن براکس مدل BM-500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-براکس-مدل-BM-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-500C(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل TP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-TP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-TP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو قطعه شمار توزین صدر مدل DS7003C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-توزین-صدر-مدل-DS7003C <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-قطعه-شمار-توزین-صدر-مدل-DS7003C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 صندوق فروشگاهی پوزبانک مدل Anyshop E2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-پوزبانک-مدل- Anyshop-E2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pos(point-of-sale)terminal-anyshope2-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 خمیر پهن کن پیتزا فیمار مدل FI/32N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خمیر-پهن-کن-پیتزا-فیمار-مدل-FI/32N <img src='./Administrator/files/ProductPic/Stendipizza FI 32N.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 11, 2024 کالباس بر اتوماتیک الکتروکار مدل HBS-350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-اتوماتیک-الکتروکار-مدل-HBS-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-15_14-05-51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-کمری-مدل-4052 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1724065.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 دستگاه آسیاب قهوه نوا مدل N600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-قهوه-نوا-مدل-N600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب قهوه نوا مدل N600 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 14, 2023 باسکول پیام توزین 100 کیلویی تاشو مدل TA100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پیام-توزین-100-کیلویی-تاشو-مدل-TA100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۵_۱۴-۱۷-۲۲fgh.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 28, 2020 گاو صندوق ایگل مدل ES-80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-ES-80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ES-080-2[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 بارکد خوان دیتا لاجیک مدل Heron HD3100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-لاجیک-مدل-Heron-HT3100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-HERONHD3100-BLACK-BLUELIGHT-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 ترازوی آزمایشگاهی متلرتولدو مدل ME303 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-متلرتولدو-مدل-ME303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-متلرتولدو-مدل-ME303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی آزمایشگاه کیا مدل GS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاه-کیا-مدل-GS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاه-کیا-مدل-GS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو دیجیتال سارتریوس مدل CPA224S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-سارتریوس-مدل-CPA224S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-سارتریوس-مدل-CPA224S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی فروشگاهی رادین مدل 1204 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-رادین-مدل-1204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1204_larg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 آب میوه گیر هوشمند Citrocasa مدل Revolution https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیر-هوشمند-Citrocasa-مدل-Revolution <img src='./Administrator/files/ProductPic/citrocasa_revolution (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه تقطیر 10 لیتری ای جی مدل AG-10L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-10-لیتری-ای-جی-مدل-AG-10L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر 10 لیتری ای جی مدل AG-10L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 برچسب زن فلزی دایمو مدل Rhino M1011 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-فلزی-دایمو-مدل-Rhino-M1011 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن فلزی دایمو مدل Rhino M1011.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 گاو صندوق دیپلمات 070TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-070TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-070TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 لیبل پرینتر Bixolon مدل SLP-TX403 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-Bixolon-مدل-SLP-TX403 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SLP-TX400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 گاو صندوق دیپلمات DBAUM 700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار ضد آب مدل MBL 601 SS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-600-کیلویی-مدل-MBH-603-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی چرخدار ضد آب مدل MBL 601 SS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 بارکد خوان PDA فالکون دیتا لاجیک FALCON XLR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-PDA-فالکون-دیتا-لاجیک-FALCON-XLR <img src='./Administrator/files/ProductPic/Falcon X3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 16, 2020 پوست گیر صنعتی مینروا مدل C/E PP50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-صنعتی-مینروا-مدل-C/E-PP50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pelapatate_grande_cepp50_minerva.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 بارکد خوان موبایلی دلتا مدل KH540 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-موبایلی-دلتا-مدل-KH540 <img src='./Administrator/files/ProductPic/401934645810afd429a6a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 همبرگر زن دستی سوئدلینگهاوس مدل SEG-150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-دستی-سوئدلینگهاوس-مدل-SEG-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/84417d393e55891b8daed9c5de82430c.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 آسیاب 20 اسب بخاری توس شکن خراسان مدل PM40 9100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-20-اسب-بخاری-توس-شکن-خراسان-مدل-PM40-9100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial Electric Pin Mill PM40 9100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 گوشت خردکن الکتروکار مدل EC-01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گوشت-خردکن-الکتروکار-مدل-EC-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/26227910_24592956416_n.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 دستگاه آبمیوه گیری صنعتی هالد مدل H-1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبمیوه-گیری-صنعتی-هالد-مدل-H-1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-آبمیوه-گیری-هالد-مدل-H250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی توزین صدر مدل Paya P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-30-کیلویی-توزین-صدر-مدل-Paya-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitledtyu.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GE220 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GE200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازو قد سنج سکا مدل 703 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قد-سنج-سکا-مدل-703 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-قد-سنج-سکا-مدل-703.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان PDA دیتا لاجیک New Memor 1D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-PDA-دیتا-لاجیک-New-Memor-1D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMemor X3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 ترازوی فروشگاهی پند 30 کیلو گرم مدل PX7500SP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-پند-30-کیلو-گرم-مدل-PX7500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-فروشگاهی-پند-30-کیلو-گرم-مدل-PX7500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 آب میوه گیری الکتروکار مدل WF-B2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-الکتروکار-مدل-WF-B2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61tYczkjuL.SL1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی لیبل زن دیجی مدل SM100EV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-دیجی-مدل-SM100EV <img src='./Administrator/files/ProductPic/cantar-cu-etichetare-digi-sm-100ev.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HL2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HL2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HL2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 پوز All in one فروشگاهی MSI مدل Pro 16B FLEX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-All-in-one-فروشگاهی-MSI-مدل-Pro-16B-FLEX <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_8_20160304145013_56d93025da10e.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 اره لاشه بر دستی AEG مدل AEG US900XE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-لاشه-بر-دستی-AEG-مدل-AEG-US900XE <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره لاشه بر دستی AEG مدل AEG US900XE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 14, 2021 خلال کن مینروا مدل C/E TV AT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-مینروا-مدل-C/E-TV-AT <img src='./Administrator/files/ProductPic/tagliaverdure-CE-TV-AT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 پول شمار هوشمند نیکیتا مدل LD-4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار- هوشمند-نیکیتا-مدل-LD-4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/116834LD-4000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 1, 2020 دستگاه خمیرگیری 240 کیلویی اصفهان نوآوران مدل SM-240 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیری-240-کیلویی-اصفهان-نوآوران-مدل-SM-240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل KIA220 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KIA220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TB1iXiEGFXXaIa!!2-item_pic.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 بارکد خوان دیتا کالکتور دیتا لاجیک New Memor 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-کالکتور-دیتا-لاجیک-New-Memor-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/Memor X3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 16, 2020 گاوصندوق بامیل مدل ESD-103 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق بامیل مدل ESD-103 <img src='./Administrator/files/ProductPic/75944esd103.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 گاو صندوق دیپلمات SS060 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-SS060 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-SS060-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 17, 2022 گاو صندوق دیپلمات 060EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-060EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-060EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 کشوی پول HPRT مدل MK410 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-HPRT-مدل-MK410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/800901(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 26, 2021 اره استخوان بر صنعتی امگا موسوی مدل SE355X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-صنعتی-امگا-موسوی-مدل-SE355X <img src='./Administrator/files/ProductPic/اره استخوان بر صنعتی امگا موسوی مدل SE355X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 7, 2023 بارکد خوان دیتا کالکتور دیتا لاجیک LYNX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-کالکتور-دیتا-لاجیک-LYNX <img src='./Administrator/files/ProductPic/Lynx.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 24, 2021 پول شمار هوشمند مکث مدل BS-310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-هوشمند-مکث-مدل-BS-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS - 310.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 18, 2018 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 لیبل زن برجسته دایمو مدل Junior https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-برجسته-دایمو-مدل-Junior <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن برجسته دایمو مدل Junior.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 ترازوی بارکدخوان دیجی مدل RM60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکدخوان-دیجی-مدل-RM60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/RM-60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 دستگاه بسته بندی شیرینگ کابینی نادی پک مدل NP70 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-شیرینگ-کابینی-نادی-پک-مدل-NP70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569314882_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 چرخ گوشت میکسردار مینروا مدل C/E902 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-میکسردار-مینروا-مدل-C/E902 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_CE902_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 آب میوه گیر سلف سرویس زومکس مدل Essential Pro https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیر-سلف-سرویس-زومکس-مدل-Essential-Pro <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo5570.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 اره استخوان بر مینروا مدل C/E 243 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-مینروا-مدل-C/E-243 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asegaossi_CE243F_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازو آشپزخانه کمری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-کمری <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-06_14-30-33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 25, 2023 پوست گیر نخود فرنگی پلاماتیک مدل RVB-001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-نخود-فرنگی-پلاماتیک-مدل-RVB-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/robitovaina.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 آب میوه گیری Citrocasa مدل Fantastic M-SB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-Citrocasa-مدل-Fantastic-M-SB <img src='./Administrator/files/ProductPic/Citrocasa Fantastic M-SB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 میکسر گوشت مینروا مدل C/E MB120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-گوشت-مینروا-مدل-C/E-MB120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mescolatore-CEMB120_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GR300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GR300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asample-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازوی دیجیتال گرمی AND مدل EK10000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-گرمی-AND-مدل-EK10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-EK-3000-دقت-0.1گرم-و-ظرفیت-3000گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازو ضد آب جادور مدل NMTH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-ضد-آب-جادور-مدل-NMTH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-ضد-آب-جادور-مدل-NMTH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 گاو صندوق دیپلمات BF080TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-BF080TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-BF080TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 18, 2018 غذاساز 20 لیتری امگا مدل مگنوم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-20-لیتری-امگا-مدل-مگنوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/Kitchen_cutter_MAGNUM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 9, 2020 خلال کن فاما مدل FTV-400 E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-6-تیغه-فاما-مدل-FTV-400-E <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSC_4479_02_1238x.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 پول شمار میونگ سانگ مدل MSB30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-میونگ-سانگ-مدل-MSB30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MSB30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه آسیاب بست 2.5 کیلویی مدل 2500A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-بست-2-5-کیلویی-مدل-2500A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه آسیاب بست 2.5 کیلویی مدل 2500A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 22, 2023 همبرگر زن نقاله دار مینروا مدل C/E653 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همبرگر-زن-نقاله-دار-مینروا-مدل-C-E653 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hamburgatrice-automatica-CE653_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 10, 2023 ترازو دیجیتال قد و وزن سکا مدل 769 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-قد-و-وزن-سکا-مدل-769 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-قد-و-وزن-سکا-مدل-769-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 مخلوط کن صنعتی انزو مدل 8688 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-صنعتی-انزو-مدل-8688 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBlender - 8688.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 پول شمار سایان مدل X22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-سایان-مدل-X22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 آب میوه گیری دوکاره الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-دوکاره-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-27_14-51-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 ترازوی یک هزارم گرم AND مدل JA210 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-هزارم-گرم-AND-مدل-JA210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-22_13-40-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 اسلایسر سوسیس براکس مدل BM-45 C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-سوسیس-براکس-مدل-BM-45-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-45-C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 شربت سرد کن دو مخزن الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-دو-مخزن-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-27 at 15.08.34.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 دستگاه آسیاب 1.5 کیلویی بست مدل 1500A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-1-5-کیلویی-بست-مدل-1500A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب 1.5 کیلویی بست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 22, 2023 کالباس بر اتوماتیک الکتروکار مدل EC-71 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-اتوماتیک-الکتروکار-مدل-EC-71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ms250a-meatslicer.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC-14 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-الکتروکار-مدل-EC-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-الکتروکار-ec14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 دستگاه بسته بندی شرینک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-شرینک <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-18_12-59-35.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاو صندوق دیپلمات 120EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-120EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-120EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 بارکد خوان صنعتی دیتا لاجیک PowerScan 9530 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-صنعتی-دیتا-لاجیک-PowerScan-9530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PowerScan PD9530-DPM Evo.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازوی دیجیتالی CAS مدل AD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-CAS-مدل-AD <img src='./Administrator/files/ProductPic/AD-e1465889973602-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 29, 2023 دستگاه لیبل زن Delta مدل 4200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-Delta-مدل-4200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Delta 4200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 26, 2020 آبمیوه گیری صنعتی 1 اسب ICN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-صنعتی-1-اسب-ICN <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبمیوه گیری صنعتی 1 اسب ICN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 پول شمار رومیزی سایان مدل مگا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-سایان-مدل-مگا <img src='./Administrator/files/ProductPic/files_products_79].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 10, 2020 ترازو کیا صنعتی مدل KWE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-کیا-صنعتی-مدل-KWE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-گرمی-کیا-KEW.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 کالباس بر امگا مدل GC 350 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-امگا-مدل-GC-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Affettatrice_GC-300-GC-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 چرخ گوشت یخچال دار مینروا مدل C/E800 R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-یخچال-دار-مینروا-مدل-C/E800-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/atritacarne_CE800R_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GR120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GR120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sample-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 ترازوی طلا فروشی AND مدل LT2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلا-فروشی-AND-مدل-LT2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-lt2000-دقت-001گرم-و-ظرفیت-2000-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 چرخ گوشت صنعتی مینروا مدل C/E 242 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-مینروا-مدل-C/E-242 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_CE242_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 سرخ کن تک مخزن بیکرز مدل BM-8AS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-تک-مخزن-بیکرز-مدل-BM-8AS <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-8AS-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 بارکد خوان دیتا لاجیک مدل QD2131 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتا-لاجیک-مدل-QD2131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-QS-QD2131-BK-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 دستگاه بارکد زن Postek مدل C168 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-زن-Postek-مدل-C168 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1206284.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 گاو صندوق ایگل مدل EG-170 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-EG-170 <img src='./Administrator/files/ProductPic/170.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 خلال کن مینروا مدل TV MAXI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-مینروا-مدل-TV-MAXI <img src='./Administrator/files/ProductPic/خلال-کن-صنعتی-مینروا-TV-MAXI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 پول شمار سایان مدل Royal https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-سایان-مدل-Royal <img src='./Administrator/files/ProductPic/پولشمار-رویال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی صنعتی جادور مدل NWTH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-NWTH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-NWTH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 چرخ گوشت ایستاده مینروا مدل C/E660 F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-ایستاده-مینروا-مدل-C/E660-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_32_98CE660F_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 شربت سرد کن سه مخزن الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-سه-مخزن-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-27 at 15.08.19.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 بارکد پرینتر Wincode مدل C342C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-پرینتر-Wincode-مدل-C342C <img src='./Administrator/files/ProductPic/711aOJIp9GL._SX679_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه آسیاب ای جی مدل 500 گرمی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-ای-جی-مدل-500-گرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 گاو صندوق ایگل مدل UNI-040 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-UNI-040 <img src='./Administrator/files/ProductPic/UNI-040(NP)-2[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 چرخ گوشت مخلوط کن مینروا مدل C/E901 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-مخلوط-کن-مینروا-مدل-C/E901 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_CE901_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 دستگاه عرق گیر نیمه صنعتی AG مدل AG-45L2C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-عرق-گیر-نیمه-صنعتی-AG-مدل-AG-45L2C <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه عرق گیر نیمه صنعتی AG مدل AG-45L2C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 پول شمار رومیزی مگا 3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-مگا-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SmartPicture.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی فروشگاهی CAS مدل PR-Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-PR-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/pr-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی لیبل زن CAS مدل CL5200B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-زن-CAS-مدل-CL5200B <img src='./Administrator/files/ProductPic/70cl.5200.b-e1465815947849-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 بارکد خوان نوری بیسیم دیتا لاجیک GM4100-4130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-نوری-بیسیم-دیتا-لاجیک-GM4100-4130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Gryphon I GM4100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 گاو صندوق دیپلمات NEXT5500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-NEXT5500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-دیپلمات-NEXT5500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 ترازوی دیجیتالی کیا مدل BL500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-کیا-مدل-BL500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل--BL500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 26, 2023 چرخ گوشت امگا مدل A/E12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-امگا-مدل-A/E12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTritacarne_12_AE12_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی آزمایشگاهی متلرتولدو مدل MS205DU https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-متلرتولدو-مدل-MS205DU <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-08-01_13-10-03.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 کالباس بر دستی الکتروکار مدل EC-70 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-الکتروکار-مدل-EC-70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/xeoleo-commercial-12-inch-semi-automatic.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 شیکر 3 لیوانه همیلتون مدل HMD 400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیکر-3-لیوانه-همیلتون-مدل-HMD-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/شیکر 3 لیوانه همیلتون مدل HMD 400.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 7, 2022 ترازو نوزاد سکا مدل 374 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-نوزاد-سکا-مدل-374 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-نوزاد-سکا-مدل-374.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 گاوصندوق بامیل مدل ESD-104 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق بامیل مدل ESD-104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/161531.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 پول شمار هوشمند مکث مدل BS-400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-هوشمند-مکث-مدل-BS-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل TS200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-مدل-TS200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-کیا-گرمی-مدل-TS200.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باسکول دامکش بی نظیر 1 تن MD 1000D SB 51 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-بی-نظیر-1-تن-MD-1000D-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20170305084703 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 18, 2023 دستگاه تقطیر 4 لیتری AG مدل آنالوگ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-4-لیتری-AG-مدل-آنالوگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر 4 لیتری AG مدل آنالوگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 ترازو دیجیتال گرمی کیا مدل KB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-گرمی-کیا-مدل-KB <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-گرمی-کیا-مدل-KB.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو لیبل زن تکین مدل TARO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-زن-تکین-مدل-TARO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-لیبل-زن-تکین-مدل-TARO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 18, 2023 ترازوی یک صدم گرم ADAM مدل NBL-4602E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-صدم-گرم-ADAM-مدل-NBL-4602E <img src='./Administrator/files/ProductPic/adam_balance_nimbus-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازو صنعتی ضد آب جادور مدل JWG-15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-ضد-آب-جادور-مدل-JWG15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-صنعتی-ضد-آب-جادور-مدل-JWG15K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 آسیاب 3 کیلویی الاکلنگی Oilset مدل 03 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-3-کیلویی-الاکلنگی-Oilset-مدل-03 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3_آسیاب_عطاریOilSet-1-768x696.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 6, 2020 پوست گیر پیاز مینروا مدل C/E OP 8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-پیاز-مینروا-مدل-C/E-OP-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pelacipolle_media.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 پول شمار رومیزی مکث مدل BS-110 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-مکث-مد-BS-110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS - 110.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 18, 2018 پول شمار ایستاده سهند مدل SNC 2100CD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-سهند-مدل-SNC-2100CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAHAND-SNC-2100CD-650x489.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه روغن گیری ای جی مدل +AG07 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-ای-جی-مدل-AG07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61VWBrNUJhL._SL1500_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاوصندوق بامیل مدل ESD-103T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-بامیل-مدل-ESD-103T <img src='./Administrator/files/ProductPic/812274.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل MXMF https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-MXMF <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-MXMF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 لیبل زن Bixolon مدل SLP-TX400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-Bixolon-مدل-SLP-TX400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Bixolon Label Printer SLP-TX400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 آسیاب Pin Disk توس شکن خراسان مدل PM30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-Pin-Disk-توس-شکن-خراسان-مدل-PM30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTSK Industrial Electric Pin Disk Mill PM30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 ترازوی پرینتر دار رادین مدل 1230 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پرینتر-دار-رادین-مدل-1230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/p1230_larg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 آب میوه گیری خودکار زوموال مدل Minimatic Self https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-خودکار-زوموال-مدل-Minimatic-Self <img src='./Administrator/files/ProductPic/1_1_2_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 آسیاب مخزنی AG مدل 2 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-مخزنی-AG-مدل-2-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023 ترازو خانگی سکا مدل 750 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-سکا-مدل-750 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-خانگی-سکا-مدل-750-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل HR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-HR <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی_آزمایشگاهی_hr200_دقت_00001گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 26, 2023 ترازوی پند 30 کیلویی مدل PX7500-LCD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-30-کیلویی-مدل-PX7500-Lcd <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-30-کیلویی-مدل-PX7500-Lcd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 ترازو پرینتردار CAS مدل CT100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-پرینتردار-CAS-مدل-CT100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پرینتردار-CAS-مدل-CT100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی صنعتی آزمایشگاهی کیا ارس مدل KSL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-آزمایشگاهی-کیا-ارس-مدل-KSL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ksl-3-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 پول شمار سایان مدل Countera https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-سایان-مدل-Countera <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaimage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه آبگیری 700 کیلویی Oilset مدل Multi2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبگیری-700-کیلویی-Oilset-مدل-Multi2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبگیری-جدید5-720x769.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 18, 2022 خلال کن مینروا مدل C/E TV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-مینروا-مدل-C/E-TV <img src='./Administrator/files/ProductPic/tagliaverdure-CE-TV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 چرخ گوشت نیمه صنعتی مینروا مدل C/E R22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-مینروا-مدل-C/E-R22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tritacarne_R22_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صدر-لیبل-پرینتر-مدل-LSG12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG12-5W.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 گاو صندوق ایگل مدل ES-100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-ES-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ES-130-4[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 آبمیوه گیری رومیزی زوموال مدل BigBasic https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-رومیزی-زوموال-مدل-BigBasic <img src='./Administrator/files/ProductPic/3_1_2_0_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 دستگاه آسیاب پره دنده ای توس شکن خراسان مدل 8600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-پره-دنده-ای-توس-شکن-خراسان-مدل-8600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Mill Gear 8600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 چرخ گوشت یخچال دار مینروا مدل A/E22 R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-یخچال-دار-مینروا-مدل-A/E22-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/atritacarne_refrigerato_AE22R.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 گاو صندوق دیپلمات BF100TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-BF100TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاو-صندوق-BF100TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ترازو قطعه شمار اکسل مدل TBCH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-اکسل-مدل-TBCH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-قطعه-شمار-اکسل-مدل-TBCH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 گاو صندوق ایگل مدل ES-130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ایگل-مدل-ES-130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aES-130-4[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 دستگاه بستنی ساز بکنی مدل BKN-S82 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بستنی-ساز-بکنی-مدل-BKN-S82 <img src='./Administrator/files/ProductPic/p201701181518533307167.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 سنگ کالیبراسیون استاندارد کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سنگ-کالیبراسیون-استاندارد-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 گاو صندوق دیپلمات 100EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-100EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاوصندوق-100EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 خلال کن دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11-29_16-38-04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 سلفون کش دستی Final Pack https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سلفون-کش-دستی-Final-Pack <img src='./Administrator/files/ProductPic/esterej-kesh-dasti-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 پول شمار رومیزی نیکیتا مدل LD-80B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-نیکیتا-مدل-LD-80B <img src='./Administrator/files/ProductPic/LD-80B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 3, 2020 خلال کن خودکار الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-خودکار-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/vc65ms-vegetablecutter.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 سرخ کن دو مخزن براکس مدل BM-4+4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-دو-مخزن-براکس-مدل-BM-4-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-4×4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 باسکول صنعتی پند 1 تن تک لودسل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-1-تن-تک-لودسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-پند-مدل-9200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 بارکد خوان دو بعدی هرون دیتا لاجیک مدل Heron HD3430 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-هرون-دیتا-لاجیک-مدل-Heron-HT3430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-HERONHD3100-BLACK-RF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 24, 2021 ترازوی قد سنج سکا مدل 786 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-سنج-سکا-مدل-786 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-قد-سنج-سکا-مدل-786-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی صنعتی AND مدل SK20KG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SK20KG <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-SK20KG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 بارکد خوان چند وجهی دیتا لاجیک Magellan 9400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-وجهی-دیتا-لاجیک-Magellan-9400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMagellan 9400i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل TS50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-TS50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-کیا-گرمی-مدل-TS50.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ضد-عفونی-کننده-اتوماتیک-دست-پازمین-مدل-PA003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5f194107b59d0.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 چرخ گوشت تیغه 22 امگا مدل A/22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تیغه-22-امگا-مدل-A/22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_22_A22_ok_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی ضد انفجار متلرتولدو مدل XS4001S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-ضد-انفجار-متلرتولدو-مدل-XS4001S <img src='./Administrator/files/ProductPic/11130186.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 پول شمار جعل یاب مکث مدل BS-410 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-جعل-یاب-مکث-مدل-BS-410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS - 410.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 18, 2018 گاو صندوق دیپلمات 130EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-130EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/-گاو-صندوق-130EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 گاو صندوق دیپلمات BF130TFL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-BF130TFL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگاو-صندوق-BF130TFL-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 گاو صندوق ضد حریق ایگل مدل EG-130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-حریق-ایگل-مدل-EG-130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/EG-130BZ-L-1[1].jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 بارکد خوان دو بعدی دیتا لاجیک مدل Magellan 3200VSi https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-دیتا-لاجیک-مدل-Magellan-3200VSi <img src='./Administrator/files/ProductPic/datalogic-vs3200-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 پرینتر لیبل زن Meva مدل MBP-1100P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-لیبل-زن-Meva-مدل-MBP-1100P <img src='./Administrator/files/ProductPic/1404442(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 آبغوره گیر برقی تک فاز الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبغوره-گیر-برقی-تک-فاز-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-16_12-45-19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 18, 2020 ست وزنه های کالیبراسیون 1mg-2kg کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ست-وزنه-های-کالیبراسیون-1mg-2kg-کلاس-M <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 ترازوی فروشگاهی CAS مدل PR-Plus-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-PR-Plus-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/apr-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 پول شمار هوشمند نیکیتا مدل LD-60B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-هوشمند-نیکیتا-مدل-LD-60B <img src='./Administrator/files/ProductPic/LD-60B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 ترازوی پند مدل براوو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پند-مدل-براوو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-پند-مدل-براوو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 بارکد خوان چند پرتو دیتا لاجیک ماجلان 9800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-پرتو-دیتا-لاجیک-ماجلان-9800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Magellan 9800i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 دستگاه شمارشگر جادور مدل JWE30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-شمارشگر-جادور-مدل-JWE30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-شمارشگر-صنعتی-جادور-مدل-JWE3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازو پند 30 کیلویی مدل PX7500S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-پند-30-کیلویی-مدل-PX7500S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-پند-30-کیلو-گرم-مدل-PX7500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 ترازوی دیجیتال جادور مدل JWE15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-JWE15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازو-شمارشگر-صنعتی-جادور-مدل-JWE3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 پول شمار ایستاده نیکیتا مدل 409A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-نیکیتا-مدل-409-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/15430409A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 ترازوی لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG12 B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-LSG12-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG-Plus-new.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی صنعتی AND مدل SKWP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SKWP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-AND-مدل-SKWP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 28, 2023 ترازو آشپزخانه بیورر مدل KS59 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS59 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-بیورر-آشپزخانه-مدل-KS59.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 خط تولید روغن زیتون AG مدل AG-OLIVE200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خط-تولید-روغن-زیتون-AG-مدل-AG-OLIVE200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاو صندوق دیپلمات DBAUM800 OPTION https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM800-OPTION <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگاو-صندوق-دیپلمات-DBUAM800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2019 دستگاه تقطیر صنعتی AG مدل AG-600L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-صنعتی-AG-مدل-AG-600L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر صنعتی AG مدل AG-600L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل CA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-CA <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-CA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 سرخ کن صنعتی براکس مدل BM-4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-صنعتی-براکس-مدل-BM-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 بارکد خوان فروشگاهی دیتالاجیک مدل QW2420 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-فروشگاهی-دیتالاجیک-مدل-QW2420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPLP-QW2100-BK-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 دستگاه بیفتک زن Swedlinghnhaus مدل INT PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بیفتک-زن-Swedlinghnhaus-مدل-INT-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بیفتک زن Swedlinghnhaus مدل INT PRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 3, 2021 صندوق فروش لمسی پوزبانک مدل APEXA GW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروش-لمسی-پوزبانک-مدل-APEXA-GW <img src='./Administrator/files/ProductPic/apexa_gw_04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 18, 2022 ترازوی آزمایشگاهی ADAM مدل NBL-823E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-NBL823E <img src='./Administrator/files/ProductPic/NBL823e-R (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی فروشگاهی CAS مدل AD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-AD <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAD-e1465889973602-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 دستگاه ارده سازی AG مدل S130 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-سازی-AG-مدل-S130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a120 (2)-205.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 بارکد خوان فروشگاهی بیسیم دیتا لاجیک PM9500 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-فروشگاهی-بیسیم-دیتا-لاجیک-PM9500-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/PD9500-Retail_882.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 بارکد خوان دو بعدی دیتا لاجیک GD4430 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-دیتا-لاجیک-GD4430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Gryphon I GD400 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 16, 2020 ترازو اطفال سکا مدل 354 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-اطفال-سکا-مدل-354 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-اطفال-سکا-مدل-354.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازو جادور آزمایشگاهی مدل SKY600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-جادور-آزمایشگاهی-مدل-SKY600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-جادور-آزمایشگاهی-مدل-SKY600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 بارکد خوان بلوتوثی ریدا دیتا لاجیک DBT6400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بلوتوثی-ریدا-دیتا-لاجیک-DBT6400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP-RIDA-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 آسیاب رومیزی 300 گرمی AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-رومیزی-300-گرمی-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/3b7a381edfe2b285e1fc8b80304e13c9ad3283ed_1596354915.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 باسکول فرغونی با نمایشگر A12 و A15 دو چرخ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-با-نمایشگر-A12-و-A15-دو-چرخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa001_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی دیجیتالی جادور مدل JPL-30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-جادور-مدل-JPL30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتالی-جادور-مدل-JPL30K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 چرخ گوشت تمام استیل امگا مدل A/E22 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-امگا-مدل-A/E22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_22_AE22_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 صافی آب میوه گیری G80 هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صافی-آب-میوه-گیری-G80-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 26, 2022 ترازوی قطعه شماری CAS مدل SW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شماری-CAS-مدل-SW <img src='./Administrator/files/ProductPic/SW-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی دیجی مدل SM100H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجی-مدل-SM100H <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm100_WP07_05.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 آسیاب یک و نیم کیلویی AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-یک-و-نیم-کیلویی-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 میکسر گوشت مینروا مدل C/E MB50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-گوشت-مینروا-مدل-C/E-MB50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mescolatore-CEMB50_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازو دیجیتال حساس کیا مدل KSL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-حساس-کیا-مدل-KSL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-حساس-آزمایشگاه-کیا-مدل--KSL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه سیل وکیوم اتوماتیک نادی پک مدل NPA 1800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سیل-وکیوم-اتوماتیک-نادی-پک-مدل-NPA-1800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/NPA1800-NPT1800-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 پول شمار ایستاده سهند مدل SNC 2000CD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-سهند-مدل-SNC-2000CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/SNC2000CD-END (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی آزمایشگاهی ADAM مدل HCB-602 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-HCB602 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaHighland-right-no-shield.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 باسکول 100 کیلویی پیام توزین مدل TM100H همسان https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلویی-پیام-توزین-مدل-TM100H-همسان <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-08-26_23-21-18.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 کالباس بر ایتالیایی Swedlinghaus مدل AF300GR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-ایتالیایی-Swedlinghaus-مدل-AF300GR <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر ایتالیایی Swedlinghaus مدل AF300GR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 3, 2021 دستگاه روغن گیری رومیزی ای جی مدل ++AG08 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-رومیزی-ای-جی-مدل-AG08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاوصندوق ضدسرقت آرکا مدل MZ 150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-ضدسرقت-آرکا-مدل-MZ-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahome-safes-150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 پوست گیر سیب زمینی مینروا مدل C/E PP10T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-سیب-زمینی-مینروا-مدل-C/E-PP10T <img src='./Administrator/files/ProductPic/pelapatate_media.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 چرخ گوشت تمام استیل امگا مدل C/22N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-امگا-مدل-C/22N <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_C22N-C32N_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کالباس بر آر جی وی مدل LUSSO 25 GL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-آر-جی-وی-مدل-LUSSO-25-GL <img src='./Administrator/files/ProductPic/lusso-22-25-gl.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 گاوصندوق ضد حریق بامیل مدل ESD-105 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-ضد-حریق-بامیل-مدل-ESD-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/245473.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 پول شمار رومیزی نیکیتا مدل LD-90B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-نیکیتا-مدل-LD-90B <img src='./Administrator/files/ProductPic/340978LD-90B (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 ترازو صنعتی کیا مدل P8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-کیا-مدل-P8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-12-24 at 10.52.360-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل KTB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KTB <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KTB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو قد سنج سکا مدل 284 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قد-سنج-بادی-اسکیل-مدل-284 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 19, 2022 ترازوی آویز دیبال مدل D-900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آویز-دیبال-مدل-D-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled555.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 آسیاب عطاری AG مدل A20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-عطاری-AG-مدل-A20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1سایت-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 6B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-6B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 2, 2021 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 دستگاه خمیرگیر 120 کیلویی سفارشی مدل SM-120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیرگیر-120-کیلویی-سفارشی-مدل-SM-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-01-04_10-56-39f.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 بارکد خوان چند وجهی دیتا لاجیک Magellan 8500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-وجهی-دیتا-لاجیک-Magellan-8500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Magellan 8400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 ترازوی طلاکشی ADAM مدل PGW-3502I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلاکشی-ADAM-مدل-PGW-3502I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-طلاکشی-ADAM-مدل-PGW-3502I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازو آزمایشگاهی طرح AND مدل JY-6002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-طرح-AND-مدل-JY-6002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-07-11_17-24-44.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 4, 2019 باسکول بی نظیر 1.5 تن مدل MB 1202-3 MBH 3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-1.5-تن-مدل-MB-1202-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازو دیجیتال جادور مدل JPL-15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-جادور-مدل-JPL15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-جادور-مدل-JPL15K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 پوست گیر دوکاره مینروا مدل C/E PP20T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-دوکاره-مینروا-مدل-C/E-PP20T <img src='./Administrator/files/ProductPic/apelapatate_media.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 آب پرتقال گیری زومکس مدل VERSATILE BASIC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-پرتقال-گیری-زومکس-مدل-VERSATILE-BASIC <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب پرتقال گیری زومکس مدل VERSATILE BASIC.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 پوست گیر 30 کیلویی مینروا مدل C/E PP30T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-30-کیلویی-مینروا-مدل-C/E-PP30T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapelapatate_media.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازو بارکدخوان دیجی مدل RM40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-بارکدخوان-دیجی-مدل-RM40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجی-مدل-SM100H.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 باسکول صنعتی پند مدل 9800Z https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-مدل-9800Z <img src='./Administrator/files/ProductPic/500kg-باسکول-پند-مدل-9800.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 چرخ گوشت رومیزی ای ام بی 32 ایتالیا مدل TC 32 SL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-ای-ام-بی-32-ایتالیا-مدل-TC-32-SL <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت رومیزی ای ام بی 32 ایتالیا مدل TC 32 SL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 5, 2021 گاوصندوق بامیل مدل ESD-106A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-بامیل-مدل-ESD-106A <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 بارکد خوان دیتالاجیک تک بعدی Magellan 3200VSi https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتالاجیک-تک-بعدی-Magellan-3200VSi <img src='./Administrator/files/ProductPic/Magellan 3200VSi.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 6, 2021 خلال کن سیب زمینی الکتروکار مدل EC-68 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=خلال-کن-سیب-زمینی-الکتروکار-مدل-EC-68 <img src='./Administrator/files/ProductPic/vc60ms.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 چرخ گوشت صنعتی گیربکسی الکتروکار مدل EC-11A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-گیربکسی-الکتروکار-مدل-EC-11A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-گیربکسی-32-الکتروکار-EC-11A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 18, 2020 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 40X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-40X <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack40X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 لیبل پرینتر بایامکس مدل XT-300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بایامکس-مدل-XT-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bayamax-xt-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 18, 2022 دستگاه دوخت دستی پی پک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-دستی-پی-پک <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2018-07-26_11-26-44.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 استند هوشمند بایامکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=استند-هوشمند-بایامکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/43-inch-portable-Foldable-LCD-LED-HD-1080P-digital-signage-advertising-display-screens-monitors-kiosk-1.jpg_640x640-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 ترازوی آزمایشگاهی ADAM مدل NBL423I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-NBL423I <img src='./Administrator/files/ProductPic/0013551_220g-adam-nimbus-precision-balance.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 باسکول دامکش بی نظیر 1 تن MD 2000D SB 51 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-بی-نظیر-2-تن-MD-1500D-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa20170305084703 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول صنعتی پند 500 کیلو گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند-500-کیلو-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتالی-پند500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 سرخ کن صنعتی الکتروکار مدل HF7040-3G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-صنعتی-الکتروکار-مدل-HF7040-3G <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-18_14-43-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاوصندوق بامیل مدل ESD-106 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-بامیل-مدل-ESD-106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 باسکول دامکش بی نظیر 1 تن MD 2000D SB 53 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-بی-نظیر-2-تن-MD-1500D-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa20170305084703 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازو دیجیتالی گرمی جادور مدل SKY2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتالی-گرمی-جادور-مدل-SKY2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتالی-گرمی-جادور-مدل-SKY2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KWP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KWP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KWP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی آزمایشگاهی AND مدل SKEHX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-SKEHX <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-SK EHX.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 10, 2023 مخلوط کن مینروا مدل C/E MB90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=مخلوط-کن-مینروا-مدل-C/E-MB90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mescolatore-CEMB90_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 8, 2023 ترازو آزمایشگاهی سارتریوس مدل GE1302 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-سارتریوس-مدل-GE1302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-سارتریوس-مدل-GE-1302.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 سیب زمینی پوست کن الکتروکار مدل HLP-20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیب-زمینی-پوست-کن-الکتروکار-مدل-HLP-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_10-32-38.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 30, 2018 ترازوی گرمی جادور مدل JDI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-جادور-مدل-JDI <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-گرمی-جادور-مدل-JDI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی فروشگاهی CAS مدل SW II-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-SW-II-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSW-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی قد و وزن سکا مدل 755 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-و-وزن-سکا-مدل-755 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-قد-و-وزن-سکا-مدل-755.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان چند وجهی دیتا لاجیک Magellan 9300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-وجهی-دیتا-لاجیک-Magellan-9300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Magellan 9400i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 10X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-10X <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack10X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 گاوصندوق بامیل مدل ESD-108 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-بامیل-مدل-ESD-108 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1081.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 27, 2018 تیغه آب میوه گیری G80 هلال https://tajhizat.co/index.aspx?Product=تیغه-آب-میوه-گیری-G80-هلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aتیغه-ابمیوه-گیری-هلال-2.5-اسب-دهانه-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 11, 2020 دستگاه چاپ لیبل TSC مدل TA210 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چاپ-لیبل-TSC-مدل-TA210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSC Label Printer TA210.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 لیبل پرینتر دلتا مدل 8300TC https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-دلتا-مدل-8300TC <img src='./Administrator/files/ProductPic/171816696258aaa838acbea.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 کالباس بر دستی فیمار مدل H275N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-دستی-فیمار-مدل-H275N <img src='./Administrator/files/ProductPic/affettatrice_H220-250-275_fimar.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 20, 2022 ترازوی توزین صدر مدل T-PLUS 40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-مدل-T-PLUS-40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/120483979.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 پول شمار ایستاده گلوری مدل GNH 700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-ایستاده-گلوری-مدل-GNH-700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/gnh-gnd700-hero-680x970-desktop.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 ترازو زیرپایی سکا مدل 803 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-زیرپایی-سکا-مدل-803 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-زیرپایی-سکا-مدل-803-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 پوز فروشگاهی Posbank مدل IMPREX Prime https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-Posbank-مدل-IMPERX-Prime <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMPREX-PRIME_06-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 کشوی پول 5 خانه Bixolon مدل BC-460 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-5-خانه-Bixolon-مدل-BC-460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aproduct_img_bc_series_main_m_20130201111840.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 چرخ گوشت رومیزی امگا مدل A/22 L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-رومیزی-امگا-مدل-A/22-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/tritacarne_A22L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 لیبل زن صنعتی دایمو مدل Rhino Pro 5000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-صنعتی-دایمو-مدل-Rhino-Pro-5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن صنعتی دایمو مدل Rhino Pro 5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 شیرینگ تونلی نادی پک مدل SR 140 & NPT 10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیرینگ-تونلی-نادی-پک-مدل-SR-140-PT-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10_04_16_12_53_27__SR140NPT102.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازو زیر پایی کمری مدل 9008 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-زیر-پایی-کمری-مدل-9008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-زیر-پایی-کمری-مدل-9008.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 برچسب ساز صنعتی دایمو مدل Rhino 6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-صنعتی-دایمو-مدل-Rhino-6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز صنعتی دایمو مدل Rhino 6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 برچسب ساز اداری دایمو مدل 400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-اداری-دایمو-مدل-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز اداری دایمو مدل 400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 26, 2019 رطوبت سنج Radwag مدل MA R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=رطوبت-سنج-Radwag-مدل-MA-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/moisture-analyzer-mar.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 لیبل زن Bixolon مدل SLP-T403 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-Bixolon-مدل-SLP-T403 <img src='./Administrator/files/ProductPic/215801(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 ترازوی فروشگاهی CAS مدل SW II-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-SW-II-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSW-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول نفرکش سهند 200 کیلوگرم مدلET https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-200-کیلوگرم-سهند-مدل-ET <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-مدل-ET.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی دیجیتال جادور مدل JMH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-JMH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-JMH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازو خانگی کمری مدل 9015 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-کمری-مدل-9015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6227.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 رسید پرینتر دو رنگ استار مدل HSP7000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=رسید-پرینتر-دو-رنگ-استار-مدل-HSP7000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/198404010259c0b9af53a28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی فروشگاهی CAS مدل SW II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-CAS-مدل-SW-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/SW-scale-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی فروشگاهی جادور مدل JPG-6K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-جادور-مدل-JPG6K <img src='./Administrator/files/ProductPic/jpg-price-computing-scale.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی نوزاد بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نوزاد-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-نوزاد-بالاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 چاپگر حرارتی Meva مدل TP1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-حرارتی-Meva-مدل-TP1000b <img src='./Administrator/files/ProductPic/1518020.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 پوز اسکیل توزین صدر مدل KARA AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-اسکیل-توزین-صدر-مدل-KARA-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/Posifle3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 19, 2020 پول شمار هوشمند نیکیتا مدل LD-2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-هوشمند-نیکیتا-مدل-LD-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/LD-2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 برچسب زن 3D دایمو مدل Omega https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-3D-دایمو-مدل-Omega <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن 3D دایمو مدل Omega.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 28, 2019 باسکول نفرکش سهند مدل BMI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-مدل-BMI <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-مدل-BMI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی دیجیتال جادور 3 کیلویی مدل JK-01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-جادور-3-کیلویی-مدل-JK-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-جادور-3-کیلویی-مدل-JK-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 باسکول فرغونی چهار چرخ درب دار با نمایشگر A12 و A15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-چهار-چرخ-درب-دار-با-نمایشگر-A12-و-A15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a002_Hero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 باسکول پند تک 150 کیلوگرم مدل PTS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-تک-150-کیلوگرم-مدل-PTS <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-08-03_11-49-2412.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 3, 2019 پرینتر حرارتی Bixolon مدل SRP-330II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-حرارتی-Bixolon-مدل-SRP-330II <img src='./Administrator/files/ProductPic/1583427.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 24, 2022 ترازو صنعتی ضد آب 15 کیلویی سوپر اس اس Super SS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-ضد-آب-15-کیلویی-Super-SS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-ضد-آب-15-کیلویی-مدل-sw15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 18, 2024 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 25B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-25B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack25B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 24, 2023 ترازوی قطعه شمار جادِوِر مدل JCL-3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادِوِر-مدل-JCL-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/jcls.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 دستگاه پرفراژ چک مهر مدل MX-14 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پرفراژ-چک-مهر-مدل-MX-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/692160.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 30, 2020 ترازوی طلافروشی AND مدل EK1000i https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلافروشی-AND-مدل-EK1000i <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-04-23_17-06-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 23, 2020 کشوی پول 4 خانه Bixolon https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-4-خانه-Bixolon <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_img_bc_series_main_m_20130201111840.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 63X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-63X <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack63X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 2, 2021 ترازو دیجیتال اکسل 6 کیلویی مدل ABCH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-اکسل-6-کیلویی-مدل-ABCH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-اکسل-6-کیلویی-مدل-ABCH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی دیجیتالی ADAM مدل NBL-214I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-ADAM-مدل-NBL214I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaNBL124i-R.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 پول شمار جعل یاب مکث مدل BS-210 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-جعل-یاب-مکث-مدل-BS-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS - 210.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 18, 2018 ترازو دیجیتال آدام مدل NBL124I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آدام-مدل-NBL124I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-آدام-مدل-NBL124I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی توزین صدر 50 کیلویی مدل Azma P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-توزین-صدر-50-کیلویی-مدل-Azma-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/1136563.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 29, 2023 آبمیوه گیری خودکار زومکس مدل Minex https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-خودکار-زومکس-مدل-Minex <img src='./Administrator/files/ProductPic/archivo6883.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا مدل PACK 16B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-مینروا-مدل-PACK-16B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Confezionatrici-sottovuoto_pack16B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 5, 2020 ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی آدام مدل NBL823I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-آزمایشگاهی-آدام-مدل-NBL823I <img src='./Administrator/files/ProductPic/NBL823i-Fghjk.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 پول شمار رومیزی مکث مدل BS-510 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پول-شمار-رومیزی-مکث-مدل-BS-510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BS - 510.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 دستگاه پرفراژ چک MAX مدل EC-90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پرفراژ-چک-MAX-مدل-EC-90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Max Perforation Machine EC-90.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 30, 2020 ترازوی صنعتی جادور مدل JCL7515 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-JCL7515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-JCL7515.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 بارکد خوان انگشتی دلتا مدل R200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-انگشتی-دلتا-مدل-R200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/119985585059887bd39faa2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 دستگاه تست ارز دورس مدل 230 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تست-ارز-دورس-مدل-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dors230.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 ترازوی زرگری ADAM مدل PGW-6002I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زرگری-ADAM-مدل-PGW-6002I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-زرگری-ADAM-مدل-PGW-6002I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازو آدام مدل NBL423E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آدام-مدل-NBL423E <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0013551_220g-adam-nimbus-precision-balance.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی آزمایشگاهی ADAM مدل NBL4602I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-NBL4602I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-NBL4602I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 دستگاه آسیاب فیتزمیل توس شکن خراسان مدل TS9300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-فیتزمیل-توس-شکن-خراسان-مدل-TS9300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSK Industrial FitzMill.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 22, 2020 ترازوی گرمی کیا مدل KLB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-کیا-مدل-KLB <img src='./Administrator/files/ProductPic/61miJLe-N4L._SL1417_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 دستگاه کاتر میکسر براکس مدل BM-Q14 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کاتر-میکسر-براکس-مدل-BM-Q14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کاتر میکسر براکس مدل BM-Q14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 شیر گرمکن 5 لیتری Diamond https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیر-گرمکن-5-لیتری-Diamond <img src='./Administrator/files/ProductPic/a60730276_841655539549977_7168748115344262420_n.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 18, 2020 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT5000B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT5000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt5000b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 همزن برقی فاما مدل FM 650VV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=همزن-برقی-فاما-مدل-FM-650VV <img src='./Administrator/files/ProductPic/همزن برقی فاما مدل FM 650VV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازوی لمسی دیجی مدل SM-5300 P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-لمسی-دیجی-مدل-SM-5300-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm5300_WP07_17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 14, 2019 ترازوی آزمایشگاهی آدام مدل NBL254I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-آدام-مدل-NBL254I <img src='./Administrator/files/ProductPic/aNBL124i-R.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی آزمایشگاهی آدام مدل HCB123 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-آدام-مدل-HCB123 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-آدام-مدل-HCB123.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 چاپگر فاکتور دلتا مدل T80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-فاکتور-دلتا-مدل-T80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/147286356754cce1a5dec15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 22, 2022 ترازوی صنعتی جادور مدل JWA30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-JWA30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-JWA30K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 سرخ کن الکتروکار مدل HF7040-G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-الکتروکار-مدل-HF7040-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-18_12-45-40.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 اسلایسر تمام استیل دستی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-تمام-استیل-دستی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_16-45-34.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 اره استخوان بر الکتروکار مدل HLS-2020 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اره-استخوان-بر-الکتروکار-مدل-HLS-2020 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-16_11-52-07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 14, 2021 ترازوی جادور مدل JPG-30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جادور-مدل-JPG-30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aajpg-price-computing-scale.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 دستگاه روغن گیری تمام استیل ای جی مدل AG10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیری-تمام-استیل-ای-جی-مدل-AG10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/AG Oil Extraction Machine AG10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 شربت سرد کن 4 مخزن Bokni مدل BKN-9AX4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سرد-کن-4-مخزن-Bokni-مدل-BKN-9AX4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/18.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 باسکول 100 کیلویی CAS مدل BY-150-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلویی-CAS-مدل-BY-150-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-100-کیلویی-CAS-مدل-BY-150-B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 26, 2023 ترازوی هوشمند فراسو مدل FSP-1515 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-هوشمند-فراسو-مدل-FSP-1515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی هوشمند فراسو مدل FSP-1515.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 3, 2020 شرینک کابینی نادی پک مدل R80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شرینک-کابینی-نادی-پک-مدل-R80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569314549_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 بیفتک زن برقی براکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بیفتک-زن-برقی-براکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/بیفتک زن برقی براکس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 6, 2021 شیکر تک لیوان همیلتون مدل HMD 200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیکر-تک-لیوان-همیلتون-مدل-HMD-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/شیکر تک لیوان همیلتون مدل HMD 200.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 7, 2022 فیش پرینتر حرارتی بایامکس مدل BP250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-حرارتی-بایامکس-مدل-BP250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bayamax-bp250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 دستگاه روغن کشی ای جی مدل AG-13 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-کشی-ای-جی-مدل-AG-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-30_11-02-58.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 وزنه استاندارد کالیبراسیون کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-استاندارد-کالیبراسیون-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 29, 2018 ضد عفونی کننده دست پدالی مدل 2 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ضد-عفونی-کننده-دست-پدالی-مدل-2-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/2-1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 15, 2020 روغن گیر صنعتی AG مدل AG-200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=روغن-گیر-صنعتی-AG-مدل-AG-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaauntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه خمیر پهن کن FIMAR مدل FIM-42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-خمیر-پهن-کن-FIMAR-مدل-FIM-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/FIM_stendipizza_monorullo_fimar.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 18, 2023 صندوق فروشگاهی پوزیفلکس مدل PS-3315E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-پوزیفلکس-مدل-PS-3315E <img src='./Administrator/files/ProductPic/PS-3315-8_17062811179-PS-3315_copy_1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 6, 2020 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی زیرپایی کمری مدل 9313 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زیرپایی-کمری-مدل-9313 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-زیرپایی-کمری-مدل-9313--.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 صندوق فروشگاهی پوزیفلکس مدل PS-3415E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-پوزیفلکس-مدل-PS-3415E <img src='./Administrator/files/ProductPic/Posiflex-PS-3415E-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 11, 2020 ترازو خانگی سکا مدل 813 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-سکا-مدل-813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-خانگی-سکا-مدل-813.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان تک بعدی لیزری مترولاجیک مدل MK-9540 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-لیزری-مترولاجیک-مدل-MK-9540 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تک بعدی لیزری مترولاجیک مدل MK-9540.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 ترازوی بارکد پرینتر پند مدل PX 6500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-پرینتر-پند-مدل-PX-6500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/slider6-6500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول نفرکش سهند مدل BSR85 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-مدل-BSR85 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفرکش-سهند-مدل-bsr-85.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 صندوق فروشگاهی MSI مدل PRO 20E 6M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-MSI-مدل-PRO-20E-6M <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_0_20160418155334_5714927ef1a04.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 30, 2019 دستگاه قطعه شمار جادور مدل JWA-6K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA6K <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA6K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IN <img src='./Administrator/files/ProductPic/mw-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازو گرمی AND مدل EK3000H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-AND-مدل-EK3000H <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-04-24_13-35-48.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 بارکد خوان چند منظوره دلتا مدل KH900 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-منظوره-دلتا-مدل-KH900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1497538400583d192c838c5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 24, 2021 صندوق فروشگاهی لمسی پوزبانک مدل ANYSHOP Prime https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-لمسی-پوزبانک-مدل-ANYSHOP Prime <img src='./Administrator/files/ProductPic/ANYSHOP_PRIME_06.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 18, 2023 ترازوی قد و وزن بادی اسکیل مدل BS287 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قد-و-وزن-بادی-اسکیل-مدل-BS287 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 28, 2022 بارکد خوان دیتاکالکتور آکسیوم مدل PDT8223 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتاکالکتور-آکسیوم-مدل-PDT8223 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Axiom Wireless Barcode Scanner PDT8223 CCD (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی قطعه شمار اکسل 3 کیلویی مدل ABCH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-اکسل-3-کیلویی-مدل-ABCH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-قطعه-شمار-اکسل-3-کیلویی-مدل-ABCH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 قدسنج دیواری سکا مدل 216 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=قدسنج-دیواری-سکا-مدل-216 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قدسنج دیواری سکا مدل 216.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 6, 2022 دستگاه یخ ساز Enzo مدل BY-550F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخ-ساز-Enzo-مدل-BY-550F <img src='./Administrator/files/ProductPic/13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 18, 2020 ترازو شمارشگر صنعتی جادور مدل JWE3K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-شمارشگر-صنعتی-جادور-مدل-JWE3K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaترازو-شمارشگر-صنعتی-جادور-مدل-JWE3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 دستگاه چاپ کارت Smart 31 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چاپ-کارت-Smart-31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SMART-31-card-printer-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 31, 2021 دستگاه سوسیس پر کن اسمارت دستی 3 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-پر-کن-اسمارت-دستی-3-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پر کن اسمارت دستی 3 لیتری.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 چرخ گوشت تیغه 22 امگا مدل TE 22X https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تیغه-22-امگا-مدل-TE-22X <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_TE22X.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 13, 2023 ترازوی گرمی کیا مدل TS100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-کیا-مدل-TS100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-گرمی-کیا-مدل-TS100.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 باسکول ویلچری سهند https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ویلچری-سهند <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-07-19_16-59-35.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی نوزاد سکا مدل 334 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نوزاد-سکا-مدل-334 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-نوزاد-سکا-مدل-334.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 پوست گیر صنعتی الکتروکار مدل HLP-15 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست-گیر-صنعتی-الکتروکار-مدل-HLP-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_09-47-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 30, 2018 غذاساز 12 لیتری الکتروکار HR-12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=غذاساز-12-لیتری-الکتروکار-HR-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_13-56-17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 9, 2021 کباب پز تابشی گاز ایران مدل 10 سیخ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-پز-تابشی-گاز-ایران-مدل-10-سیخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب پز تابشی گاز ایران مدل 10 سیخ.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 وزنه تکی کالیبراسیون 10 کیلویی کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-تکی-کالیبراسیون-10-کیلویی-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apeso_pesa_de_calibraci_n_para_calibrar_b_scula_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 29, 2018 باسکول کفی پند تک 3 تن مدل PTS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کفی-پند-تک-3-تن-مدل-PTS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 30, 2021 گاوصندوق مکانیکی آرکا مدل MZ 600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-مکانیکی-آرکا-مدل-MZ-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 پشمک ساز صنعتی پاسارگاد https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پشمک-ساز-صنعتی-پاسارگاد <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-پشمکساز-پاسارگاد-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 22, 2020 ترازو کفی سکا مدل 876 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-کفی-سکا-مدل-876 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-کفی-سکا-مدل-876.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی طلا Medi Scale مدل EF3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلا-Medi-Scale-مدل-EF3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing EF3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 ترازوی رادین بدون علمک مدل W 1204 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رادین-بدون-علمک-مدل-W-1204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتال-W1204.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 محلول ضد عفونی کننده 3 لیتری سپتاتک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=محلول-ضد-عفونی-کننده-3-لیتری-سپتاتک <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2020-10-22_09-03-41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 26, 2020 ترازوی آزمایشگاهی جادور مدل SNUGIII-300g https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SNUGIII-300g <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SNUGIII-300g.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 باسکولت 300 کیلویی پند تک مدل PTS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکولت-300-کیلویی-پند-تک-مدل-PTS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-08-03_11-49-2412.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 پرینتر سوزنی Jolimark مدل BP-900KII https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-سوزنی-Jolimark-مدل-BP-900KII <img src='./Administrator/files/ProductPic/Jolimark-BP-900kii-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 18, 2022 ترازوی 30 کیلویی AND مدل UWA30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-30-کیلویی-AND-مدل-UWA30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-uwa30-دقت-1گرم-و-ظرفیت-30کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 آسیاب برقی ادویه ای جی مدل A50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-ادویه-ای-جی-مدل-A50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب برقی ادویه ای جی مدل A50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 3, 2023 دستگاه عرق گیری ای جی مدل AG-P4L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-عرق-گیری-ای-جی-مدل-AG-P4L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه عرق گیری ای جی مدل AG-P4L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 آسیاب دانه های سخت AG مدل A60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-دانه-های-سخت-AG-مدل-A60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2018-05-03_09-32-55.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 ترازو آنالیتیکال 6 صفر Radwag مدل XA 4Y https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آنالیتیکال-6-صفر-Radwag-مدل-XA-4Y <img src='./Administrator/files/ProductPic/analytical_balance-xa3y-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 چرخ گوشت تیغه 32 امگا مدل A/E32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تیغه-32-امگا-مدل-A/E32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTritacarne_32_AE32_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کشوی پول Bixolon مدل TopFlip https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-Bixolon-مدل-TopFlip <img src='./Administrator/files/ProductPic/afliptop-cash-drawer-rj11-silveseraph-1110-11-silveseraph@6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 9, 2022 باسکول نفرکش سهند مدل همراه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-مدل-همراه <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-مدل-همراه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ضد عفونی کننده دیواری آرتا مدل Mahan https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ضد-عفونی-کننده-دیواری-آرتا-مدل-Mahan <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2020-11-08 at 00.21.26 (1).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 8, 2020 باسکول بی نظیر 300 کیلویی صفحه استیل مدل MB 301 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-صفحه-استیل-مدل-MB-301-S-A12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaSTEEL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 دستگاه پرفراژ چک دستی MAX مدل RC-20S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پرفراژ-چک-دستی-MAX-مدل-RC-20S <img src='./Administrator/files/ProductPic/3077186.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 30, 2020 برچسب زن سیار دایمو مدل LetraTag LT-100H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-سیار-دایمو-مدل-LetraTag-LT-100H <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن سیار دایمو مدل LetraTag LT-100H.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 28, 2019 باسکول سکه ای دنا توزین مدل DT-101 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سکه-ای-دنا-توزین-مدل-DT-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سکه-ای-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT-102.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 21, 2020 کشوی پول بایامکس مدل BC410 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشوی-پول-بایامکس-مدل-BC410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bc410b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 19, 2023 ترازوی طلا فروشی Medi Scale مدل EF2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلا-فروشی-Medi-Scale-مدل-EF2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing EF2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 9, 2020 دستگاه ضد عفونی کننده دست پدالی مدل 5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ضد-عفونی-کننده-دست-پدالی-مدل-5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/4-1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 18, 2020 دستگاه روغن کشی اوئل تک مدل OPM-1.7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-کشی-اوئل-تک-مدل-OPM-1-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه روغن کشی اوئل تک مدل OPM-1.7.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 باسکول پند مدل دارا DW200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند مدل-دارا-DW200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-مدل-دارا-DW200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازو آشپزخانه پارچ دار بیورر مدل KS41 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-پارچ-دار-بیورر-مدل-KS41 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KS 41.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 ترازوی زیرپایی ساده بیورر مدل GS203-New York https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زیرپایی-ساده-بیورر-مدل-GS203-New-York <img src='./Administrator/files/ProductPic/GS 203.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 دستگاه ارده و کره AG مدل S120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-ارده-و-کره-AG-مدل-S120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/120 (2)-205.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 لیبل زن و بارکد زن صنعتی تی اس سی مدل 344M PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-و-بارکد-زن-صنعتی-تی-اس-سی-مدل-344M-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن و بارکد زن صنعتی تی اس سی مدل 344M PRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازو آشپزخانه سکا مدل 852 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-سکا-مدل-852 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آشپزخانه-سکا-مدل-852.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان تک بعدی اسکار مدل 60CBW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-اسکار-مدل-60CBW <img src='./Administrator/files/ProductPic/6dd82a31CBW-1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 دستگاه یخساز پولکی تدارک برودت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخساز-پولکی-تدارک-برودت <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_03271.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 6, 2019 اسپرسو ساز آستوریا مدل گرتا تک گروپ نیمه اتوماتیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسپرسو-ساز-آستوریا-مدل-گرتا-تک-گروپ-نیمه-اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسپرسو ساز آستوریا مدل گرتا تک گروپ نیمه اتوماتیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 21, 2021 باسکول سقفی 10 تن پند مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سقفی-10-تن-پند-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-10-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 باسکول دیجیتال پند ظرفیت 5 تن مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-پند-ظرفیت-5-تن-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-5-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-XE-H-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aXE-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازو آشپزخانه 5 کیلویی بیورر مدل DS61 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-5-کیلویی-بیورر-مدل-DS61 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_1119_1479125742_70340.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل KSL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KSL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-حساس-آزمایشگاه-کیا-مدل--KSL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 برچسب زن فروشگاهی دایمو مدل 1540 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-فروشگاهی-دایمو-مدل-1540 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن فروشگاه دایمو مدل 1540.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 ترازوی یک هزارم گرم CAS مدل XE300H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-یک-هزارم-گرم-CAS-مدل-XE300H <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-آزمایشگاهی-یک-هزارم-مدل-Cas-xe300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول نفرکش سهند مدل BS101 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-مدل-BS101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-سهند-مدل-bs-101.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازو آشپزخانه بیورر مدل KS29 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-بیورر-مدل-KS29 <img src='./Administrator/files/ProductPic/vesy-kuhonnye-elektronnye-beurer-ks-29-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازو لیبل پرینتر دیجی مدل SM-5300 EV PLUS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-پرینتر-دیجی-مدل-SM-5300-EV-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm5300_WP07_21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 22, 2018 دستگاه دوخت پدالی پی پک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-پدالی-پی-پک <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2018-07-29_08-58-56.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 پوز فروشگاهی HANASIS لمسی مدل HW 3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-HANASIS-لمسی-مدل-HW-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/printed-chiffon-dress.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 30, 2019 چاپگر لیبل دلتا مدل 8300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-لیبل-دلتا-مدل-8300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/211444117454ccdc452c8e4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 دستگاه کاتر میکسر براکس مدل BM-Q20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کاتر-میکسر-براکس-مدل-BM-Q20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کاتر میکسر براکس مدل BM-Q20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 گاوصندوق مکانیکی آرکا مدل MZ150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-مکانیکی-آرکا-مدل-MZ150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aahome-safes-150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازو آزمایشگاهی AND مدل GR https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-AND-مدل-GR <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-AND-مدل-GR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 21, 2023 دستگاه روغن گیر صنعتی فیلتردار AG مدل +AG13 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-روغن-گیر-صنعتی-فیلتردار-AG-مدل-AG13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/257335a7-0e34-4abe-ad19-496e0c8c8af4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 آسیاب مواد معدنی توس شکن خراسان مدل TS4300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-مواد-معدنی-توس-شکن-خراسان-مدل-TS4300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/شکر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 سنگ کالیبراسیون استیل کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سنگ-کالیبراسیون-استیل-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaprecision-weights-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 آبمیوه گیری زومکس مدل SPEED PRO SELF SERVISE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آبمیوه-گیری-زومکس-مدل-SPEED-PRO-SELF-SERVISE <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبمیوه گیری زومکس مدل SPEED PRO SELF SERVISE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 بارکد خوان تایسون مدل TY-2012 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تایسون-مدل-TY-2012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تایسون مدل TY-2012.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 19, 2019 ترازو چندکاره Radwag مدل PS R2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-چندکاره-Radwag-مدل-PS-R2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aps-r1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازو زیرپایی بیورر مدل BG55 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-زیرپایی-بیورر-مدل-BG55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BG 55.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 11, 2020 وزنه استاندارد کالیبره 20 کیلویی کلاس M1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-استاندارد-کالیبره-20-کیلویی-کلاس-M1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 18, 2023 بارکد خوان چند پرتو دلتا مدل 2200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-پرتو-دلتا-مدل-2200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان چند پرتو دلتا مدل 2200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 8, 2022 بارکد خوان دوبعدی اسکار مدل 80DBW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دوبعدی-اسکار-مدل-80DBW <img src='./Administrator/files/ProductPic/80DBW-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 باسکول پند تک 1.5 تن مدل PTS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-تک-1.5-تن-مدل-PTS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaUntitled.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 30, 2021 دستگاه آبمیوه گیری بزرگ ترکیبی آی تک 2000.RT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبمیوه-گیری-بزرگ-ترکیبی-آی-تک-2000.RT <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبمیوه گیری بزرگ ترکیبی آی تک 2000.RT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول آویز پند کاسپین مدل PX9400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویز-پند-کاسپین-مدل-PX9400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سقفی-پند-مدل-9400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 ترازو دیجیتال بیورر مدل KS69 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-بیورر-مدل-KS69 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-بیورر-مدل-KS69.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی فروشگاهی رادین مدل 1240 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-رادین-مدل-1240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-1240.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 بارکد خوان سیمی آکسیوم مدل 2290 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-آکسیوم-مدل-2290 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Axiom Corded Barcode Scanner 2290.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 آسیاب الاکلنگی AG مدل 2.5 کیلویی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-الاکلنگی-AG-مدل-5-2-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 ترازوی نقره Medi Scale مدل MK10000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نقره-Medi-Scale-مدل-MK10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing MK10000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 صندوق پول برقی بایامکس مدل Flip Top https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-پول-برقی-بایامکس-مدل-Flip-Top <img src='./Administrator/files/ProductPic/bayamax-flip-top-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 ترازوی طلا AND مدل LT3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلا-AND-مدل-LT3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-lt3000-دقت-001گرم-و-ظرفیت-3000-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MBH 303 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-مدل-MBH-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی مدل MBH 303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازو 70 کیلویی اعتماد مدل ED 2000 F1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-70-کیلویی-اعتماد-مدل-ED-2000-F1L <img src='./Administrator/files/ProductPic/9887 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 7, 2020 چاپگر حرارتی بایامکس مدل BP206 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-حرارتی-بایامکس-مدل-BP206 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bp206.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 3, 2024 لیبل پرینتر دایمو مدل LabelManager PC ll https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-دایمو-مدل-LabelManager-PC-ll <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر دایمو مدل LabelManager PC ll.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 28, 2019 گاو صندوق دیپلمات BF130EHK88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاو-صندوق-دیپلمات-BF130EHK88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاوصندوق-BF130EHK88-دیپلمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 شربت سردکن براس ایتالیا دو مخزن مدل EXTRA 12.2 A/P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سردکن-براس-ایتالیا-دو-مخزن-مدل-EXTRA-12.2-A/P <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سردکن براس ایتالیا دو مخزن مدل EXTRA 12.2 AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ضد عفونی کننده پدالی دست 5 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ضد-عفونی-کننده-پدالی-دست-5-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/5-1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 18, 2020 کشو پول الکترونیکی دلتا مدل 410 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کشو-پول-الکترونیکی-دلتا-مدل-410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2734653054ccd78625cf1.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 22, 2022 پرینتر موبایلی بیکسلون مدل SPP-R200III https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-موبایلی-بیکسلون-مدل-SPP-R200III <img src='./Administrator/files/ProductPic/پرینتر موبایلی بیکسلون مدل SPP-R200III.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 صندوق فروشگاهی SAM4S مدل TITAN-500/I3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-SAM4S-مدل-TITAN-500/I3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2017103114545_pdt(0).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 دستگاه اسانس گیر 15 لیتری AG مدل AG-15L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسانس-گیر-15-لیتری-AG-مدل-AG-15L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسانس گیر 15 لیتری AG مدل AG-15L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال رادوگ مدل XA 4Y.F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-آنالیتیکال-رادوگ-مدل-XA-4Y.F <img src='./Administrator/files/ProductPic/analytical-balance-xa3yf-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازو آشپزخانه جادور 500 گرمی مدل JK-01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-جادور-500-گرمی-مدل-JK-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آشپزخانه-جادور-500-گرمی-مدل-JK-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 آب پرتقال گیر Citrocasa مدل Fantastic 8000 SB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-پرتقال-گیر-Citrocasa-مدل-Fantastic-8000-SB <img src='./Administrator/files/ProductPic/citrocasa-juicer-heavy-duty.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 پوستر دیجیتال بایامکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوستر-دیجیتال-بایامکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوستر دیجیتال بایامکس1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 2, 2023 باسکول 4 لودسل اعتماد مدل +4L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-4-لودسل-اعتماد-مدل-4L <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 4 لودسل اعتماد مدل 4L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 24, 2023 ترازوی پرینتردار پند 50 کیلویی مدل 8600S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پرینتردار-پند-50-کیلویی-مدل-8600S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی--علمکدار-پند-مدل-8600S-پرینتر-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازو دیجیتال آزمایشگاهی کیا مدل DCT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-کیا-مدل-DCT <img src='./Administrator/files/ProductPic/ES-50N-opt-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی آشپزخانه جادور 1 کیلویی مدل JK-01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-جادور-1-کیلویی -مدل-JK-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آشپزخانه-جادور-1-کیلویی -مدل-JK-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 بارکدخوان دیتالاجیک کوئیک اسکن مدل Lite QW2120 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکدخوان-دیتالاجیک-کوئیک-اسکن-مدل-Lite-QW2120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Datalogic-QuickScan-Lite-QW2120-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 چرخ گوشت 32 آرتکس مدل A/E32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-32-آرتکس-مدل-A/E32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne-da-banco-AE32-Artex.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 بارکد خوان سیمی یک بعدی زبکس مدل Z-3190 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-یک-بعدی-زبکس-مدل-Z-3190 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان سیمی یک بعدی زبکس مدل Z3190.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 2, 2021 ترازوی پزشکی کودک بیورر مدل BY80 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پزشکی-کودک-بیورر-مدل-BY80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BY 80.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 3, 2020 باسکول سکه ای سهند مدل BS101 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سکه-ای-سهند-مدل-BS101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-سکه-ای-موسسات-خیریه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 کالباس بر 30 سانت فاما مدل ECO 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کالباس-بر-30-سانت-فاما-مدل-ECO-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر 30 سانت فاما مدل ECO 300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 10, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل DT5000HW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-DT5000HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دناتوزین-مدل-پریسا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 پوز فروشگاهی دلتا مدل BABY POS 280 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-دلتا-مدل-BABY-POS <img src='./Administrator/files/ProductPic/156742163454e18b71e9df9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 30, 2024 ترازو حساس آزمایشگاهی کیا مدل KSL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-حساس-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KSL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو--حساس-آزمایشگاه-کیا-مدل-KSL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-XE-H <img src='./Administrator/files/ProductPic/XE-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 دستگاه فیش زن بایامکس مدل BP260 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-فیش-زن-بایامکس-مدل-BP260 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bayamax-bp-260.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 چرخ گوشت صنعتی میکسر دار KT سایز 42 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-میکسر-دار-KT-سایز-42 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-گوشت-میکسر-دار-صنعتی-KT-سایز-42.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 18, 2020 چاقوی کباب ترکی لاتک مدل شارژی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاقوی-کباب-ترکی-لاتک-مدل-شارژی <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاقوی کباب ترکی لاتک مدل شارژی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 ترازوی صنعتی جادور مدل JWE6K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-جادور-مدل-JWE6K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaترازو-شمارشگر-صنعتی-جادور-مدل-JWE3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 سیل وکیوم رومیزی نادی پک مدل NPR100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سیل-وکیوم-رومیزی-نادی-پک-مدل-NPR100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569316730_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی قطعه شمار جادور مدل JKH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادور-مدل-JKH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-قطعه-شمار-جادور-مدل-JKH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی 0.1 گرم Medi Scale مدل MK2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-0.1-گرم-Medi-Scale-مدل-MK2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing MK2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 باسکول آویز پند مدل PT3000 H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویز-پند-مدل-PT3000-H <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-آویز-پند-مدل-pt3000h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 برچسب ساز دوقلو دایمو مدل Duo Turbo 400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-دوقلو-دایمو-مدل-Duo-Turbo-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز دوقولو دایمو مدل Duo Turbo 400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 26, 2019 یخ در بهشت ساز بکنی مدل Ks-12A*1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-در-بهشت-ساز-بکنی-مدل-Ks-12A*1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/p201701181617574150751.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 قدسنج قابل حمل سکا مدل 217 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=قدسنج-قابل-حمل-سکا-مدل-217 <img src='./Administrator/files/ProductPic/csm_seca-217_feature_PNG_b1464f4cb7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 19, 2022 فیش پرینتر حرارتی Sewoo مدل SLK-TS400EB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-حرارتی-Sewoo-مدل-SLK-TS400EB <img src='./Administrator/files/ProductPic/1672451(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 دستگاه شربت سرد کن 3 مخزنه کوفریمل مدل 3S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-شربت-سرد-کن-3-مخزنه-کوفریمل-مدل-3S <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه شربت سرد کن 3 مخزنه کوفریمل مدل 3S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 دستگاه دوخت ریلی عمودی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-دوخت-ریلی-عمودی <img src='./Administrator/files/ProductPic/palastic-road-athgaon-guwahati-packing-material-supplier-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 12, 2020 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل FHB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-FHB <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-FHB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-350PlusIII https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-حرارتی-بیکسلون-مدل-SRP-350PlusIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-350PlusIII.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 3, 2021 پرینتر بارکد زن Sewoo مدل LK-B24 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-بارکد-زن-Sewoo-مدل-LK-B24 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1740059.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 چرخ گوشت 22 قصابی AMB مدل TC 22 SL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-22-قصابی-AMB-مدل-TC-22-SL <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت 22 قصابی AMB مدل TC 22 SL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 5, 2021 صندوق فروشگاهی All in one پوزبانک مدل DCR X86 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-All-in-one-پوزبانک-مدل-DCR-X86 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DCR_x86_main_01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 4, 2020 ترازوی طلاکشی ADAM مدل PGW-3502E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلاکشی-ADAM-مدل-PGW-3502E <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-طلاکشی-ADAM-مدل-PGW-3502.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 باسکول پند مدل دارا DW400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-مدل-دارا-DW400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-مدل-دارا-DW400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 بارکدخوان ماجلان دیتالاجیک مدل 3450 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکدخوان-ماجلان-دیتالاجیک-مدل-3450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکدخوان ماجلان دیتالاجیک مدل 3450-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 آب پرتقال گیر Citrocasa مدل Fantastic F-SB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-پرتقال-گیر-Citrocasa-مدل-Fantastic-F-SB <img src='./Administrator/files/ProductPic/fantastic_f_sb_advance_tischger_t_frontansicht_mit_glas__1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 پرینتر موبایلی دلتا مدل BABY 280 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-موبایلی-دلتا-مدل-BABY-280 <img src='./Administrator/files/ProductPic/13702124854e06ee1bc95e.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 9, 2021 باسکول بی نظیر 300 کیلویی ضد آب تمام استیل مدل MB 301 SS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-صفحه-استیل-مدل-MB-301-S-HW <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 300 کیلویی ضد آب تمام استیل مدل MB 301 SS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 دستگاه بارکد خوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5013 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-خوان-دو-بعدی-اسکوپ-مدل-SP-5013 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد خوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5013 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 19, 2019 بارکد خوان بی سیم رمو مدل QuickScan QR3100 Plus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-رمو-مدل-QuickScan QR3100-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان بی سیم رمو مدل QuickScan QR3100 Plus.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 فیش پرینتر Brother مدل QL-700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-Brother-مدل-QL-700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/169625.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 شربت سردکن براس ایتالیا سه مخزن مدل EXTRA 12.3 A/P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شربت-سردکن-براس-ایتالیا-سه-مخزن-مدل-EXTRA-12.3-A/P <img src='./Administrator/files/ProductPic/شربت سردکن براس ایتالیا سه مخزن مدل EXTRA 12.3 AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 دستگاه آب میوه گیری سایز کوچک آی تک مدل R.T400 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-میوه-گیری-سایز-کوچک-آی-تک-مدل-R.T400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیری سایز کوچک آی تک مدل R.T400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول دامکش کارا توزین 1200 کیلویی مدل L4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-کارا-توزین-1200-کیلویی-مدل-L4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدامکش-L4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 12, 2020 ترازو آزمایشگاهی یک صدم AND مدل ZH300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-یک-صدم-AND-مدل-ZH300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-zh300-دقت-001گرم-و-ظرفیت-300-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 29, 2020 باسکول دام کش 2200 کیلویی کارا توزین مدل L4 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-2200-کیلویی-کارا-توزین-مدل-L4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دامکش-L4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 12, 2020 بارکد خوان دو بعدی نیولند مدل HR200C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-نیولند-مدل-HR200C <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی نیولند مدل HR200C .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 باسکول پند تک 600 کیلوگرم مدل PTS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-تک-600-کیلوگرم-مدل-PTS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2019-08-03_11-49-2412.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 30, 2020 باسکول 1200 کیلوگرم پیام توزین مدل TS1200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1200-کیلوگرم-پیام-توزین-مدل-TS1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_1200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 9, 2020 برچسب ساز دستی دایمو مدل LabelPoint 250 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-دستی-دایمو-مدل-LabelPoint-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز دستی دایمو مدل LabelPoint 250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 27, 2019 فیش پرینتر ضدآب بیکسلون مدل SRP-F310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-ضدآب-بیکسلون-مدل-SRP-F310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر ضدآب بیکسلون مدل SRP-F310.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 دستگاه لیبل پرینتر Brother مدل QL-810W https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-پرینتر-Brother-مدل-QL-810W <img src='./Administrator/files/ProductPic/2127676(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 وزنه کالیبراسیون 20 کیلویی کلاس F2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-20-کیلویی-کلاس-F2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 29, 2018 فیش زن حرارتی بیکسلون مدل SRP-F312 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-زن-حرارتی-بیکسلون-مدل-SRP-F312 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش زن حرارتی بیکسلون مدل SRP-F312.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 آسیاب 2 کیلویی مفصلی Oilset مدل 02 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-2-کیلویی-مفصلی-Oilset-مدل-02 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3_آسیاب_عطاریOilSet-1-768x696.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 18, 2023 وزنه 20 کیلوگرم کالیبراسیون کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-20-کیلوگرم-کالیبراسیون-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3lv1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 29, 2018 ترازو آزمایشگاهی پیشرفته Radwag مدل PS X2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-پیشرفته-Radwag-مدل-PS-X2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PS-X2-128.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازوی دیجیتال آدام مدل ACB PLUS 600H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-آدام-مدل-ACB-PLUS-600H <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-آدام-مدل-ACB-PLUS-600H.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی قطعه شمار جادور مدل JWA-3K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA3K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 بارکد خوان لیزری رمو مدل QR3100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-لیزری-رمو-مدل-QR3100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRemo QuickScan Barcode Scanner QR3100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 1, 2021 بارکد اسکنر دیتالاجیک مدل QUICK SCAN QW 2420 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-اسکنر-دیتالاجیک-مدل-QUICK-SCAN-QW-2420: <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPLP-QW2100-BK-LF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 بارکد خوان تک بعدی نیولند مدل HR11 Aringa https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-نیولند-مدل-HR11-Aringa <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تک بعدی نیولند مدل HR11Aringa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 ترازوی زیر پایی دیجیتال سکا مدل 804 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زیر-پایی-دیجیتال-سکا-مدل-804 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1576563061_3_737.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 16, 2020 باسکول 300 کیلویی پند مدل PX9000P3 STORM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-پند-مدل-Px9000P-STORM <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۴ (2)-9876.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 گاوصندوق دیجیتالی آرکا مدل MZ150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گاوصندوق-دیجیتالی-آرکا-مدل-MZ150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaahome-safes-150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 13, 2023 ترازوی آشپزخانه کاسه دار بیورر مدل KS45 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-کاسه-دار-بیورر-مدل-KS45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KS 45.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 16, 2020 ترازو خانگی بیورر مدل GS36 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-بیورر-مدل-GS36 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Beurer GS36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 31, 2019 بارکد پرینتر دلتا مدل 3150T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-پرینتر-دلتا-مدل-3150T <img src='./Administrator/files/ProductPic/117045496754cc9461e2d48.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 صندوق فروشگاهی Sam4s مدل SPT-7500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-Sam4s-مدل-SPT-7500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/985881.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 ترازوی 50 کیلویی پند مدل Px7500 SP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-پند-مدل-Px7500-SP <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-07-23_10-48-34.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 بارکد خوان سیمی تایسون مدل Ty-2216 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-تایسون-مدل-Ty-2216 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tyson-Ty-2216-Barcode-Scanner.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 19, 2019 بارکد خوان دیتاکالکتور دلتا مدل KH600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دیتاکالکتور-دلتا-مدل-KH600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/14131268785810b5a20b4ee.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 ترازو قطعه شمار جادور مدل JWA15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-قطعه-شمار-جادور-مدل-JWA15K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی آشپزخانه تاشوی بیورر مدل KS52 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آشپزخانه-تاشوی-بیورر-مدل-KS52 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KS 52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 ترازو نفرکش تحلیلگر بیورر مدل BG64 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-نفرکش-تحلیلگر-بیورر-مدل-BG64 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BG 64.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 ترازوی طلاکشی AND مدل LT5000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-طلاکشی-AND-مدل-LT5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-lt5000-دقت-001گرم-و-ظرفیت-5000-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 قدسنج مکانیکی دیواری سکا مدل 206 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=قدسنج-مکانیکی-دیواری-سکا-مدل-206 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قدسنج مکانیکی دیواری سکا مدل 206.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 10, 2021 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10000-1-3 SB 51 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10000-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 لیبل پرینتر Brother مدل PT-E200VP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-Brother-مدل-PT-E200VP <img src='./Administrator/files/ProductPic/1205828(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 پرینتر چاپ کارت Smart 31S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-چاپ-کارت-Smart-31S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSMART-31-card-printer-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 14, 2021 ترازوی صنعتی قطعه شمار اکسل مدل TBCH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-قطعه-شمار-اکسل-مدل-TBCH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-قطعه-شمار-اکسل-60-کیلویی-TBCH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 5, 2023 ترازوی دیجیتالی صدر 30 کیلویی مدل DS8000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-صدر-30-کیلویی-مدل-DS8000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتالی-صدر-30-کیلویی-مدل-DS8000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 11, 2023 بارکد خوان PDA دلتا مدل 550 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-PDA-دلتا-مدل-550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Delta PDA Barcode Scanner 550.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 بارکد خوان بلوتوثی دلتا مدل BT10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بلوتوثی-دلتا-مدل-BT10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/149634678654cc97ac24ccd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 14, 2023 باسکول بی نظیر 600 کیلویی صفحه استیل مدل MB 601 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-صفحه-استیل-مدل-MB-303-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/STEEL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی پزشکی سکا مدل 807 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پزشکی-سکا-مدل-807 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پزشکی-کفی-سکا-مدل-807.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 باسکول دیجیتال پند 20 تن مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-پند-20-تن-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-20-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 بارکد خوان بی سیم تایسون مدل TY-2115W https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-تایسون-مدل-TY-2115W <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکدخوان-بی-سیم-tyson-ty-2115w.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 26, 2021 باسکول 2 تنی پند مدل Px9800 S-2T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-2-تنی-پند-مدل-Px9800-S-2T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-07-23_11-14-57-009 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 ترازوی اطفال بادی اسکیل مدل BS 334 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-اطفال-بادی-اسکیل-مدل-BS-334 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBS 334.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول بی نظیر 20 تن مدل MB 20000-1,3 MBH3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-20-تن-مدل-MB-20000-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 بارکد پرینتر موبایلی مدل BABY 380B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-پرینتر-موبایلی-مدل-BABY-380B <img src='./Administrator/files/ProductPic/25772787598878d172a7a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 1, 2022 ترازوی گرمی جادور مدل JCL1530 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-جادور-مدل-JCL1530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-گرمی-جادور-مدل-JCL1530.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 صندوق فروشگاهی لمسی Aures مدل سانگو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-لمسی-Aures-مدل-سانگو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aures-sango-pos-epos-terminal-470-p.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 باسکول محک دیجیتال مدل 13000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-محک-مدل-13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-دیجیتال-محک-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT1200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/jo9pie55sbemc05ravgv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 باسکول آویز پند ظرفیت 3 تن مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-آویز-پند-ظرفیت-3-تن-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-3-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 دستگاه میکسر برقی فاما مدل FM 450VV https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میکسر-برقی-فاما-مدل-FM-450VV <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میکسر برقی فاما مدل FM 450VV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازوی دیجیتال خانگی بیورر مدل PS240 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-خانگی-بیورر-مدل-PS240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مدل PS240.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 29, 2020 وزنه کالیبراسیون 10 کیلویی کلاس F1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=وزنه-کالیبراسیون-10-کیلویی-کلاس-F1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/peso_pesa_de_calibraci_n_para_calibrar_b_scula_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 29, 2018 برچسب ساز سخنگوی دایمو مدل Cool Clicks https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-سخنگوی-دایمو-مدل-Cool-Clicks <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز سخنگوی دایمو مدل Cool Clicks.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 باسکول نیم تنی متحرک اعتماد مدل 501MS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیم-تنی-متحرک-اعتماد-مدل-501MS <img src='./Administrator/files/ProductPic/501S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 پرینتر سوزنی Jolimark مدل DP550 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-سوزنی-Jolimark-مدل-DP550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1501713213716.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 9, 2019 دستگاه گوشت کوب برقی فیمار مدل FX42F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گوشت-کوب-برقی-فیمار-مدل-FX42F <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گوشت کوب برقی فیمار مدل FX42F.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 ترازو 50 کیلویی اعتماد مدل 2000F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-50-کیلویی-اعتماد-مدل-2000F <img src='./Administrator/files/ProductPic/Etemad Shopping Scale 2000F 50kg (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 6, 2020 ترازو آزمایشگاهی ADAM مدل NBL-124E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-ADAM-مدل-NBL124E <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaNBL124i-R.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 ترازوی تحلیلگر Radwag مدل AS X2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-تحلیلگر-Radwag-مدل-AS-X2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/AS-X2-90-01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 بارکد خوان بی سیم نیولند مدل BS8050 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-نیولند-مدل-BS8050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان بی سیم نیولند مدل BS8050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 کیوسک ثبت سفارش 32 اینچ بایامکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کیوسک-ثبت-سفارش-32-اینچ-بایامکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-سفارشگیر-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 19, 2020 شیرینگ پلی اتیلن نادی پک مدل NPM90 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیرینگ-پلی-اتیلن-نادی-پک-مدل NPM90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569316411_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازو خانگی هوشمند بیورر مدل BF800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-هوشمند-بیورر-مدل-BF800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_1079_1511345247_19633.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-DX220 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بیکسلون-مدل-SLP-DX220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-DX220.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 برچسب ساز دایمو مدل LabelManager 450D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-دایمو-مدل-LabelManager-450D <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز دایمو مدل LabelManager 450D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 27, 2019 برچسب ساز الکترونیکی دایمو مدل LetraTag LT-100T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-ساز-الکترونیکی-دایمو-مدل-LetraTag-LT-100T <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب ساز الکترونیکی دایمو مدل LetraTag LT-100T.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 28, 2019 باسکول پند 500 کیلویی مدل PX9000P3 STORM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-500-کیلویی-مدل-Px9000P-STORM <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۴ (2)-9876.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 باسکول 1000 کیلویی استیل پند مدل Px9800 S-1T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1000-کیلویی-استیل-پند-مدل-Px9800-S-1T <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-07-23_11-14-57-009 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 14, 2022 بارکد خوان جیبی زبکس مدل Z-1170 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-جیبی-زبکس-مدل-Z-1170 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان جیبی زبکس مدل Z-1170.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 20, 2019 ترازوی خانگی دیجیتال بیورر مدل PS07 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-خانگی-دیجیتال-بیورر-مدل-PS07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مدل PS07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ترازو آزمایشگاهی AND مدل JA310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-AND-مدل-JA310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-07-22_13-40-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 میله قد سنج تلسکوپی سکا مدل 220 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میله-قد-سنج-تلسکوپی-سکا-مدل-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/میله قد سنج تلسکوپی سکا مدل 220.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 10, 2021 ترازوی 50 کیلویی پند مدل Px7500PW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-پند-مدل-Px7500PW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۴.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازو گرمی جادور مدل SNUGIII-600g https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-جادور-مدل-SNUGIII-600g <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-گرمی-جادور-مدل-SNUGIII-600g.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 لیبل زن دلتا مدل 58T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-دلتا-مدل-58T <img src='./Administrator/files/ProductPic/58949424654cc93bce1263.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10000-1-3 MBH 1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10000-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 چاپگر لیبل زن Zebra مدل GC420T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-لیبل-زن-Zebra-مدل-GC420T <img src='./Administrator/files/ProductPic/126373(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 ترازو 30 کیلویی پند مدل Px7500P PW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-30-کیلویی-پند-مدل-Px7500P-PW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۴ (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی آزمایشگاهی Medi Scale مدل MK6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-Medi-Scale-مدل-MK6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Laboratory Weighing MK6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 ترازوی قپانی قد و وزن سکا مدل 700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قپانی-قد-و-وزن-سکا-مدل-700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قپانی قد و وزن سکا مدل 700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 دستگاه چاپ لیبل صنعتی TSC مدل 246M PRO با شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چاپ-لیبل-صنعتی-TSC-مدل-246M-PRO-با-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/tsc-ttp-344m-4-min-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 بارکد خوان دستی نتوم مدل NT-2028 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دستی-نتوم-مدل-NT-2028 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دستی نتوم مدل NT-2028 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 ترازوی نفرکش بیورر مدل BF710 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نفرکش-بیورر-مدل-BF710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_1124_1479129247_41846.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 بارکد خوان 7 اینچی PDA دلتا مدل KH740 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-7-اینچی-PDA-دلتا-مدل-KH740 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Delta 7 PDA Barcode Scanner KH740.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IIN-D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IIN-D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaamw-ii-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوِي گرمي AND مدل JA510 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوِي-گرمي-AND-مدل-JA510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2018-07-22_13-40-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 چاپگر سیار تی اس سی مدل Alpha-4L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-سیار-تی-اس-سی-مدل-Alpha-4L <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر سیار تی اس سی مدل Alpha-4L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازو جادور آزمایشگاهی مدل JCL1530 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-جادور-آزمایشگاهی-مدل-JCL1530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-جادور-آزمایشگاهی-مدل-JCL1530.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازو لیبل زن جدید دیجی مدل SM-5300 B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-زن-جدید-دیجی-مدل-SM-5300-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/sm5300_WP07_15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 14, 2019 ترازو ویلچری سکا مدل 952 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-ویلچری-سکا-مدل-952 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-ویلچری-سکا-مدل-952.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 15, 2020 دستگاه آب میوه گیر صنعتی الوین مدل Jxplus https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-میوه-گیر-صنعتی-الوین-مدل-Jxplus <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیر صنعتی الوین مدل Jxplus.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی دقیق رادوگ مدل WLC C/2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دقیق-رادوگ-مدل-WLC-C/2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/wlca1-1b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازوی صنعتی آزمایشگاهی AND مدل SK15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-آزمایشگاهی-AND-مدل-SK15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-04-13_18-38-25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 دستگاه تستر اسکناس سیار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تستر-اسکناس-سیار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تستر اسکناس سیار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 7, 2021 ترازوی قطعه شمار جادور مدل JCL-30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادِوِر-مدل-JCL-30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaajcls.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 بارکد خوان یک بعدی نوری اسکوپ مدل SP3080G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-یک-بعدی-نوری-اسکوپ-مدل-SP3080G <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان یک بعدی نوری اسکوپ مدل SP3080G.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 فیش پرینتر Epson مدل TM-T20II 002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-Epson-مدل-TM-T20II-002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1573631(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 30, 2019 بارکد خوان بی سیم لیزری اسکار مدل 70LBS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-لیزری-اسکار-مدل-70LBS <img src='./Administrator/files/ProductPic/70LBS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 باسکول دیجیتال پند 30 تن مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-پند-30-تن-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-پند-30-تن.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 19, 2023 ترازوی خانگی بیورر مدل PS891 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-خانگی-بیورر-مدل-PS891 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مدل PS891.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 19, 2020 کاسه آبمیوه گیری 1 اسب هلال مدل G50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کاسه-آبمیوه-گیری-1-اسب-هلال-مدل-G50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکاسه-ی-آبمیوه-گیری-هلال-25-اسب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 12, 2021 یخ در بهشت ساز الکتروکار دو مخزن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-در-بهشت-ساز-الکتروکار-دو-مخزن <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخ در بهشت ساز الکتروکار دو مخزن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 18 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-غذاساز-الکتروکار-مدل-18-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه غذاساز الکتروکار مدل 18 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 17, 2022 باسکول پند آویز مدل PT4000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-آویز-مدل-PT4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند-1-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 6, 2023 صندوق فروشگاهی سم 4 اس مدل SPT-4800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-سم-4-اس-مدل-SPT-4800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2017110214255_pdt(0).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 5, 2020 آب گوجه گیری صنعتی الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-گوجه-گیری-صنعتی-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/آب گوجه گیری صنعتی الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 3, 2021 پوز فروشگاهی Sam4s مدل TITAN_560/i5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-Sam4s-مدل-TITAN-560/i5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2017103114544_pdt(0).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT1100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT1100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt1100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازو خانگی بیورر مدل GS27-Happy Stripes https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-بیورر-مدل-GS27-Happy-Stripes <img src='./Administrator/files/ProductPic/GS 27.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 11, 2020 باسکول پند 500 کیلو مدل Px9000 ECO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-500-کیلو-مدل-Px9000-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۵-99.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 22, 2020 بارکد خوان بی سیم اچ پی مدل E6P34AA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-اچ-پی-مدل-E6P34AA <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تفنگی اچ پی مدل E6P34AA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 19, 2019 موبایل پرینتر دلتا مدل BABY 210 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=موبایل-پرینتر-دلتا-مدل-BABY-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/170655918354e06d2c2dc00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 بارکد خوان Symcode مدل MJ-1932 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-Symcode-مدل-MJ-1932 <img src='./Administrator/files/ProductPic/235.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 18, 2021 فیش پرینتر حرارتی توزین صدر مدل Ever One https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-حرارتی-توزین-صدر-مدل-Ever-One <img src='./Administrator/files/ProductPic/800225.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 4, 2020 دستگاه پرفراژ چک برقی کاتیگا مدل Cl-458 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پرفراژ-چک-برقی-کاتیگا-مدل-Cl-458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Catiga Perforation Machine Cl-458.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 30, 2020 دستگاه پاستا پز گازی رومیزی BURAX مدل BM-6035G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پاستا-پز-گازی-رومیزی-BURAX-مدل-BM-6035G <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پاستا پز گازی رومیزی BURAX مدل BM-6035G.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 3, 2021 پرینتر لیبل زن Honeywell مدل PC42T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-لیبل-زن-Honeywell-مدل-PC42T <img src='./Administrator/files/ProductPic/1078203.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 ترازو دیجیتالی جادور مدل JCL7515 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتالی-جادور-مدل-JCL7515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو دیجیتالی جادور مدل JCL7515.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی آدام مدل ACB PLUS 300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-آدام-مدل-ACB-PLUS-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی-آدام-مدل-ACB-PLUS-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 باسکول 300 کیلویی پند مدل Px9000 ECO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-پند-مدل-Px9000-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۵-99.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 8, 2020 پوست گیر سیب زمینی الکتروکار مدل HLP-50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوست گیر سیب زمینی الکتروکار مدل HLP-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-17_11-08-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 30, 2018 چرخ گوشت نیمه صنعتی امگا مدل C/E 22N https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-نیمه-صنعتی-امگا-مدل-C/E-22N <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tritacarne_CE22N_big.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 شیرینگ لیبل سشواری نادی پک مدل TS100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیرینگ-لیبل-سشواری-نادی-پک-مدل-TS100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimg_1569313607_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT5000W https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-DT5000W <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفرکش-دناتوزین-مدل-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی آزمایشگاهی Radwag مدل WLY 1/D2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-Radwag-مدل-WLY-1/D2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/precision-balance-wly-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازوی خانگی بیورر مدل BF530 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-خانگی-بیورر-مدل-BF530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_1122_1479128417_90727.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 بارکد خوان یک بعدی زبکس مدل Z3220 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-یک-بعدی-زبکس-مدل-Z3220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان یک بعدی زبکس مدل Z3220.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 آسیاب قهوه فاما دو مخزن مدل CD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-قهوه-فاما-دو-مخزن-مدل-CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب قهوه فاما دو مخزن مدل CD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 صندوق فروشگاهی لمسی سم 4 اس مدل TITAN-100C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-لمسی-سم-4-اس-مدل TITAN-100C <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAM4s-TITAN-360-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 باسکول قدسنج سهند مدل BS88 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قدسنج-سهند-مدل-BS88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-سهند-مدل-BS88.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی شمارشگر جادور مدل LGCN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-شمارشگر-جادور-مدل-LGCN <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-شمارشگر-جادور-مدل-LGCN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی آزمایشگاهی سکا مدل 856 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-سکا-مدل-856 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Electronic organ and diaper scales with stainless steel cover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 27, 2021 باسکول 2.5 تن نیکو مدل EMPW1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تک-لودسل-نیکو-مدل-EMPW1L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-6 copy.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 بارکد خوان اسکن لاجیک مدل Q-10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-اسکن-لاجیک-مدل-Q-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Scanlogic 1D Barcode Scanner Q-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 ترازو خانگی شیشه ای بیورر مدل GS485 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-خانگی-شیشه-ای-بیورر-مدل-GS485 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GS485.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 پوز فروشگاهی لمسی سم 4 اس مدل SPT-7000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-لمسی-سم-4-اس-مدل-SPT-7000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/spt-7000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 دستگاه پاستا پز گازی براکس مدل BM-7040 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پاستا-پز-گازی-براکس-مدل-BM-7040 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-7040.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 17, 2020 باسکول پند 150 کیلویی مدل PX9000P3 STORM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-150-کیلویی-مدل-Px9000P-STORM <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۴ (2)-9876.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 بارکد خوان بی سیم اسکار مدل 60CBS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-اسکار-مدل-60CBS <img src='./Administrator/files/ProductPic/a670873.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 ترازوی تحلیلی Radwag مدل AS 3Y https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-تحلیلی-Radwag-مدل-AS-3Y <img src='./Administrator/files/ProductPic/analytical-balance-as3y.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 دستگاه تقطیر صنعتی AG مدل AG-80L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-صنعتی-AG-مدل-AG-80L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر صنعتی AG مدل AG-80L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 صندوق فروشگاهی لمسی توزین صدر مدل Pos Scale Kara B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-لمسی-توزین-صدر-مدل-Pos-Scale-Kara-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/POS-Scale-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 4, 2020 ترازو آزمایشگاهی صنعتی AND مدل LT10000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-صنعتی-AND-مدل-LT10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-lt10000-دقت-01گرم-و-ظرفیت-10کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 بارکد خوان لیزری ای پوز مدل EC301 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-لیزری-ای-پوز-مدل-EC301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان ای پوز مدل EC301.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 بارکد خوان دو بعدی سیمی زبکس مدل Z-3192 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-سیمی-زبکس-مدل-Z-3192 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی سیمی زبکس مدل Z-3192.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی جادور مدل SKY3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SKY3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجیتال-گرمی-جادور-مدل-SKY3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 قدسنج مکانیکی سکا مدل 222 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=قدسنج-مکانیکی-سکا-مدل-222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/seca-222_Produkthauptbild_01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 6, 2019 ترازو دیجیتال آزمایشگاهی آدام مدل HCB1002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-آدام-مدل-HCB1002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61YCOry-9oL._SL1200_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 23, 2023 هاپر دیجیتال اعتماد مدل WH https://tajhizat.co/index.aspx?Product=هاپر-دیجیتال-اعتماد-مدل-WH <img src='./Administrator/files/ProductPic/WH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 16, 2019 ترازوی زیرپایی هوشمند بیورر مدل BF700 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-زیرپایی-هوشمند-بیورر-مدل-BF700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_1123_1479128854_17719.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 11, 2020 چاپگر برچسب SNBC مدل BTP-3210E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-برچسب-SNBC-مدل-BTP-3210E <img src='./Administrator/files/ProductPic/733944.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 25, 2022 بارکد خوان تک بعدی لیزری سی بن مدل CB-N200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-لیزری-سی-بن-مدل-CB-N200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تک بعدی لیزری سی بن مدل CB-N200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 بارکد خوان دو بعدی هانیول مدل Voyager 1450G 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-هانیول-مدل-Voyager-1450G-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی هانیول مدل Voyager 1450G 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 فیش پرینتر همراه TSC مدل Alpha-2R https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-همراه-TSC-مدل-Alpha-2R <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر همراه TSC مدل Alpha-2R.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 میکرو ترازوی رادوگ مدل MYA 4Y.F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکرو-ترازوی-رادوگ-مدل-MYA-4Y.F <img src='./Administrator/files/ProductPic/mikro4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 11, 2020 ترازو 30 کیلویی پند مدل Px6500P PW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-30-کیلویی-پند-مدل-Px6500P-PW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۴۳.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 پوز فروشگاهی سم 4 اس مدل TITAN-160C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوز-فروشگاهی-سم-4-اس-مدل-TITAN-160C <img src='./Administrator/files/ProductPic/2017103114544_pdt.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 برچسب زن صنعتی دایمو مدل Rhino 101 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-صنعتی-دایمو-مدل-Rhino-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن صنعتی دایمو مدل Rhino 101.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 29, 2019 بارکد خوان تک بعدی نوری سی بن مدل CB-H100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-نوری-سی-بن-مدل-CB-H100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تک بعدی نوری سی بن مدل CB-H100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H-E https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-XE-H-E <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaXE-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول کفی بیمارستانی بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کفی-بیمارستانی-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1482658810_kafi-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 15, 2020 باسکول بی نظیر 20 تن مدل MB 20000-1,3 SB 51 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-20-تن-مدل-MB-20000-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20170305085925.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی 30 کیلویی پند مدل Px7500 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-30-کیلویی-پند-مدل-Px7500-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-07-23_10-48-34 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IIN-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IIN-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/amw-ii-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول نفرکش سهند 200 کیلوگرم مدل BS85 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-200-کیلوگرم-مدل-BS85 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-مدل-BS85.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل DT1100H https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-DT1100H <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt110h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IIN-C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IIN-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/aamw-ii-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل DT5000HB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-DT5000HB <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دنا-توزین-مدل-dt5000hb.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 14, 2023 ترازوی ضد آب دیجیتال جادور مدل JWG-30K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-ضد-آب-دیجیتال-جادور-مدل-JWG30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-ضد-آب-دیجیتال-جادور-مدل-JWG30K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10001-1,3 MBH 3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10001-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول بی نظیر 20 تن مدل MB 20000-1,3 MBH 1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-20-تن-مدل-MB-20000-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa20170305085925.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول ورزشی بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-ورزشی-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-ورزشی-همراه-بالاس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 12, 2022 دستگاه غذاساز صنعتی براکس مدل BMR12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-غذاساز-صنعتی-براکس-مدل-BMR12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه غذاساز صنعتی براکس مدل BMR12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 25, 2021 ترازو آزمایشگاهی جادور مدل JCL3075 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-جادور-مدل-JCL3075 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-شمارنده-جادور-مدل-JCL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی کودک بیورر مدل JPS11 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-کودک-بیورر-مدل-JPS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/JPS 11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 3, 2020 بارکد خوان دوبعدی رابین مدل RS2100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دوبعدی-رابین-مدل-RS2100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان رابین مدل RS2100 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 20, 2019 بارکد خوان لیزری زونریچ مدل ZQ-LS6000II https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-لیزری-زونریچ-مدل-ZQ-LS6000II <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان لیزری زونریچ مدل ZQ-LS6000II.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 باسکول 1 تنی پند مدل Px9800S-1T استیل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1-تنی-پند-مدل-Px9800S-1T-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-07-23_11-14-57-009.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 27, 2021 بارکد خوان دو بعدی اچ پی مدل K3L28AA https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-اچ-پی-مدل-K3L28AA <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی اچ پی مدل K3L28AA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 بارکد خوان تک بعدی بی سیم زبکس مدل Z-3190BT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-بی-سیم-زبکس-مدل-Z-3190BT <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان تک بعدی بی سیم زبکس مدل Z-3190BT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 باسکول پند دارا الکترونیک مدل DW600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول پند دارا الکترونیک مدل DW600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-پند مدل-dw.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازو قطعه شمار 60 کیلویی دنا توزین مدل DT-60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-60-کیلویی-دنا-توزین-مدل-DT-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو قطعه شمار 30 کیلویی دنا توزین مدل DT-60.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 6, 2021 بارکد اسکنر دیتالاجیک مدل ماجلان 1500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-اسکنر-دیتالاجیک-مدل-ماجلان-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد اسکنر دیتالاجیک مدل ماجلان 1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 29, 2022 اسکین فرمینگ نادی پک مدل 50×35 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسکین-فرمینگ-نادی-پک-مدل-50-35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569314352_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 یخساز مکعبی الکتروکار مدل LB-55 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخساز-مکعبی-الکتروکار-مدل-LB-55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخساز مکعبی الکتروکار مدل LB-55.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 20, 2022 صندوق لمسی فروشگاهی Sam4s مدل TITAN-560/I7 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-لمسی-فروشگاهی-Sam4s-مدل-TITAN-560/I7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GetImage.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 ترازو آشپزخانه آویزدار بیورر مدل KS37 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آشپزخانه-آویزدار-بیورر-مدل-KS37 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KS 37 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 12, 2020 چاپگر صنعتی TSC مدل ME240 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-صنعتی-TSC-مدل-ME240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر صنعتی TSC مدل ME240.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10001-1-3 SB 53 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10001-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی قطعه شمار جادور مدل JCL-15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادِوِر-مدل-JCL-15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/aajcls.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازو آزمایشگاهی جادور مدل SNUGIII-150g https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SNUGIII-150g <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-جادور-مدل--SNUGIII-150g.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 باسکول نفرکش سهند مدل BSR101 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سهند-نفرکش-مدل-bsr-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سهند-مدل-bs-101.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 چاپگر رسید دلتا مدل T50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رسید-دلتا-مدل-T50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/68236045654cc93620d560.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 30, 2020 باسکول پند ظرفیت 30 تن مدل PT3000 U https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-پند-ظرفیت-20-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند ظرفیت 20 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 دستگاه آسیاب دانه های سخت ای جی مدل AG-500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-دانه-های-سخت-ای-جی-مدل-AG-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-30_12-00-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 باسکول نفرکش سهند مدل BS100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-سهند-مدل-BS100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-سهند-مدل-BS-100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 7, 2023 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IN-B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IN-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/amw-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 بارکد خوان لیزری اسکار مدل 60LBW https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-لیزری-اسکار-مدل-60LBW <img src='./Administrator/files/ProductPic/60LW-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 بارکد خوان زبکس مدل Z-3100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-زبکس-مدل-Z-3100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان زبکس مدل Z-3100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 22, 2019 برچسب زن دو موتوره دایمو مدل Twin Turbo https://tajhizat.co/index.aspx?Product=برچسب-زن-دو-موتوره-دایمو-مدل-Twin-Turbo <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب زن دو موتوره دایمو مدل Twin Turbo.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 26, 2019 باسکول بی نظیر 20 تن مدل MB 20000-1,3 SB 53 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-20-تن-مدل-MB-20000-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20170305085925.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 فیتزمیل گرانول ساز توس شکن خراسان مدل TS4600 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیتزمیل-گرانول-ساز-توس-شکن-خراسان-مدل-TS4600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TS-4600-min.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 28, 2022 دستگاه پاستا میکر فیمار مدل MPF 2.5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-پاستا-میکر-فیمار-مدل-MPF-2.5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه پاستا میکر فیمار مدل MPF 2.5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 باسکول بی نظیر 600 کیلویی ضد آب تمام استیل مدل MB 601 SS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلویی-صفحه-استیل-مدل-MBH-301-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 600 کیلویی ضد آب تمام استیل مدل MB 601 SS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی تحت لیسانس AND مدل jy6002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-تحت-لیسانس-AND-مدل-jy6002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-jy6002-دقت-001گرم-و-ظرفیت-600-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 4, 2019 دستگاه اسپرسو ساز آستوریا مدل تانیا اتوماتیک 1 گروپ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسپرسو-ساز-آستوریا-مدل-تانیا-اتوماتیک-1-گروپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسپرسو ساز آستوریا مدل تانیا اتوماتیک 1 گروپ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 22, 2021 شیرینگ لیبل بخار نادی پک مدل STS84 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیرینگ-لیبل-بخار-نادی-پک-مدل-STS84 <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569312823_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 14, 2020 ترازوی آزمایشگاهی جادور مدل SKY100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SKY100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SKY100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازوی رطوبت سنج Medi Scale مدل MA50T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-رطوبت-سنج-Medi-Scale-مدل-MA50T <img src='./Administrator/files/ProductPic/Medi Scale Moisture Analyzer MA50T.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 16, 2020 بارکد خوان لیزری دیتا اسکن مدل IP-2050 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-لیزری-دیتا-اسکن-مدل-IP-2050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان لیزری دیتا اسکن مدل IP-2050 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 ترازوی قطعه شمار جادور مدل JCL-6000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-جادِوِر-مدل-JCL-6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ajcls.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 ترازوی 30 کیلویی پند مدل Px6500LP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-30-کیلویی-پند-مدل-Px6500LP <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo ۲۰۱۹-۰۷-۱۳ ۰۹-۱۹-۲۲-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 17, 2024 باسکول 500 کیلوگرم استیل پند مدل Px9800 S-0.5T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلوگرم-استیل-پند-مدل-Px9800-S-0.5T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2019-07-23_11-14-57-009 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 14, 2022 اسکین فرمینگ نادی پک مدل 70×50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسکین-فرمینگ-نادی-پک-مدل-70-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimg_1569314352_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 باسکول باشگاهی بالاس مدل میراکل https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-باشگاهی-بالاس-مدل-میراکل <img src='./Administrator/files/ProductPic/1482658319_miracle-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 5, 2020 ترازوی جادور گرمی مدل SKY300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-جادور-گرمی-مدل-SKY300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-جادور-گرمی-مدل-SKY300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازو جادور مدل JPG-15K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-جادور-مدل-JPG15K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ajpg-price-computing-scale.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 باسکول تخت بیمار بالاس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تخت-بیمار-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/1470434287_product_4_1400326661_22014.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 15, 2020 دستگاه شیرینگ تونلی پایا پک مدل VPS-ST-4553A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-شیرینگ-تونلی-پایا-پک-مدل-VPS-ST-4553A <img src='./Administrator/files/ProductPic/Factory-Price-Jet-Heat-Shrink-Tunnel-Wrapping-Machine(2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 صندوق فروشگاهی لمسی SAM4S مدل TITAN-560i3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-لمسی-SAM4S-مدل-TITAN-560i3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2017103114544_pdt(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 میکسر اسپیرال فیمار مدل MI30SN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میکسر-اسپیرال-فیمار-مدل-MI30SN <img src='./Administrator/files/ProductPic/میکسر اسپیرال فیمار مدل MI30SN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 22, 2024 بارکد خوان سیمی ای پوز مدل CCD20 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-ای-پوز-مدل-CCD20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان سیمی ای پوز مدل CCD20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 صندوق فروش مکانیزه بایامکس مدل K3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروش-مکانیزه-بایامکس-مدل-K3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pos-cash-bayamax-k3-shenasegostar1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 17, 2021 ترازوی 3 کیلویی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل MH-639 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-3-کیلویی-آزمایشگاهی-مینگ-هنگ-مدل-MH-639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 3 کیلویی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل MH-639.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 بارکد خوان چند پرتو زبکس مدل Z-6182 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-چند-پرتو-زبکس-مدل-Z-6182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/331478691e438cd6641c16495c1a4d56.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 آسیاب یک کیلویی الاکلنگی بازار طلایی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-یک-کیلویی-الاکلنگی-بازار-طلایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب یک کیلویی الاکلنگی بازار طلایی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 19, 2022 کارت پرینتر SMART 31D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کارت-پرینتر-SMART-31D <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSMART-31-card-printer-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 27, 2020 لیبل زن رومیزی تی اس سی مدل TE200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-رومیزی-تی-اس-سی-مدل-TE200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن رومیزی تی اس سی مدل TE200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 دستگاه لیبل زن تی اس سی مدل TTP-244 PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-تی-اس-سی-مدل-TTP-244-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه لیبل زن تی اس سی مدل TTP-244 PRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 بارکد خوان سیمی تک بعدی نیولند مدل HR1550 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-تک-بعدی-نیولند-مدل-HR1550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان سیمی تک بعدی نیولند مدل HR1550.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 23, 2019 دستگاه لیبل زن TSC مدل TA210 با شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-TSC-مدل-TA210-با-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/ta210_1-min-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 چرخ گوشت تمام استیل 3 اسب فاما مدل TI32 RS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-تمام-استیل-3-اسب-فاما-مدل-TI32-RS <img src='./Administrator/files/ProductPic/TI32RSinoxUngerTotale-416x482.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 23, 2023 دستگاه بارکد خوان دستی Heroje مدل H 180u https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-خوان-دستی-Heroje-مدل-H-180u <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد خوان دستی Heroje مدل H 180u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 21, 2021 بارکد خوان سیمی رابین مدل RS1200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-سیمی-رابین-مدل-RS1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان سیمی رابین مدل RS1200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 20, 2019 ترازو دیجیتالی جادور مدل SKY1000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتالی-جادور-مدل-SKY1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتالی-جادور-مدل-SKY1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 موبایل کامپیوتر صنعتی یوروو مدل DT50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=موبایل-کامپیوتر-صنعتی-یوروو-مدل-DT50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/موبایل کامپیوتر صنعتی یوروو مدل DT50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 18, 2021 باسکول 500 کیلوگرمی پند مدل Px9800-0.5T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلوگرمی-پند-مدل-Px9800-0.5T <img src='./Administrator/files/ProductPic/Pand Industrial BasculePx9800-0.5T.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 14, 2022 باسکول 3 تنی پند تمام استیل مدل Px9800 S-3T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-3-تنی-پند-تمام-استیل-مدل-Px9800-S-3T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-07-23_11-14-57-009.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 14, 2022 آسیاب برقی اسمارت مدل 750 گرم https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-برقی-اسمارت-مدل-750-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aآسیاب برقی اسمارت مدل 750 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 22, 2022 دستگاه آسیاب قهوه رومیزی لاتینا مدل T60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-قهوه-رومیزی-لاتینا-مدل-T60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب قهوه رومیزی لاتینا مدل T60 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه لیبل زن دایمو مدل LabelManager 350D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-دایمو-مدل-LabelManager-350D <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه لیبل زن دایمو مدل LabelManager 350D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 27, 2019 ترازو فروشگاهی اعتماد 70 کیلو مدل ED 2000 BP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-اعتماد-10-کیلو-مدل-ED-2000-BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/96.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 5, 2020 ترازوی گرمی جادور مدل SNUGIII-1500g https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-جادور-مدل-SNUGIII-1500g <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-گرمی-جادور-مدل-SNUGIII-1500g.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازوی فروشگاهی اعتماد مدل 2000F1L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-اعتماد-مدل-2000F1L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aEtemad Shopping Scale 2000F 50kg (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 6, 2020 بارکد خوان یک بعدی رابین مدل RS1100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-یک-بعدی-رابین-مدل-RS1100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان رابین مدل RS 1100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 20, 2019 توستر رومیزی نان فیمار مدل TOP-6D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=توستر-رومیزی-نان-فیمار-مدل-TOP-6D <img src='./Administrator/files/ProductPic/توستر رومیزی نان فیمار مدل TOP-6D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 سوپ گرم کن استیل براکس مدل BM-8000S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوپ-گرم-کن-استیل-براکس-مدل-BM-8000S <img src='./Administrator/files/ProductPic/BM-8000s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازو دیجیتال گرمی جادور مدل SKY200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-گرمی-جادور-مدل-SKY200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتال-گرمی-جادور-مدل-SKY200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 بارکد خوان تک بعدی دلتا مدل CCD10 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-دلتا-مدل-CCD10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/204185010154cc96aa7b534.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 21, 2024 باسکول تخت بیمارستانی سکا مدل 984 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-تخت-بیمارستانی-سکا-مدل-984 <img src='./Administrator/files/ProductPic/unnamed.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 22, 2020 ترازوی فروشگاهی دیجیتال جادور مدل JPL-3K https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-دیجیتال-جادور-مدل-JPL3K <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-دیجیتال-جادور-مدل-JPL3K.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 بارکد خوان همراه زبکس مدل Z-1160 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-همراه-زبکس-مدل-Z-1160 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان همراه زبکس مدل Z1160.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 20, 2019 لیبل پرینتر رومیزی گینشا مدل 2406-TM https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-رومیزی-گینشا-مدل-2406-TM <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر رومیزی گینشا مدل 2406-TM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 13, 2021 بارکدخوان رومیزی دیتالاجیک مدل Magellan 800i https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکدخوان-رومیزی-دیتالاجیک-مدل-Magellan-800i <img src='./Administrator/files/ProductPic/c4d610ff1a2244bf96cc81c9cb3a3bfd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 باسکول 500 کیلویی پند مدل Px9800 S-0.5T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلویی-پند-مدل-Px9800-S-0-5T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_2019-07-23_11-14-57-009.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 20, 2020 بارکد خوان اسکوپ مدل SP-6003B/V-USB-AT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-اسکوپ-مدل-SP-6003B/V-USB-AT <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان اسکوپ مدل SP-6003BV-USB-AT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 بارکد خوان تک بعدی اوکوم مدل OCBS-C380 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-تک-بعدی-اوکوم-مدل-OCBS-C380 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان اوکوم مدل OCBS-C380.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 آسیاب نیمه صنعتی ای جی مدل A50 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-نیمه-صنعتی-ای-جی-مدل-A50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-05-03_09-32-55.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 دستگاه برچسب زن دایمو مدل LabelManager 210D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-برچسب-زن-دایمو-مدل-LabelManager-210D <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه برچسب زن دایمو مدل LabelManager 210D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 27, 2019 چاپگر لیبل و بارکد TSC مدل TTP-344M PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-لیبل-و-بارکد-TSC-مدل-TTP-344M-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلیبل زن و بارکد زن صنعتی تی اس سی مدل 344M PRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 توستر نان رومیزی فیمار مدل TOP-3D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=توستر-نان-رومیزی-فیمار-مدل-TOP-3D <img src='./Administrator/files/ProductPic/توستر نان رومیزی فیمار مدل TOP-3D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی مایکرو Radwag مدل MYA 4Y https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-مایکرو-Radwag-مدل-MYA-4Y <img src='./Administrator/files/ProductPic/microbalance-mya4y.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 28, 2019 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10001-1,3 MBH 1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10001-1-3-MBH-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 دستگاه تقطیر 25 لیتری AG مدل AG-25L2C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-25-لیتری-AG-مدل-AG-25L2C <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر 25 لیتری AG مدل AG-25L2C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon GD4132 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکدخوان-دیتالاجیک-مدل-Gryphon-GD4132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1274162.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 21, 2021 دستگاه آب میوه گیری الوین مدل JX2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-میوه-گیری-الوین-مدل-JX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیری الوین مدل JX2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی اعتماد 50 کیلویی مدل 2000F2L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-اعتماد-50-کیلویی-مدل-2000F2L <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaEtemad Shopping Scale 2000F 50kg (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 10, 2020 ترازوی دیجیتالی جادور مدل JCL3075 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-جادور-مدل-JCL3075 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتالی-جادور-مدل-JCL3075.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 13, 2023 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10000-1-3 SB 53 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10000-1-3-SB-53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10000-1-3 MBH 3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10000-1-3-MBH-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 دستگاه اسانس گیر 150 لیتری AG مدل AG-150L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسانس-گیر-150-لیتری-AG-مدل-AG-150L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسانس گیر 150 لیتری AG مدل AG-150L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 باسکول بی نظیر 10 تن مدل MB 10001-1-3 SB 51 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-10-تن-مدل-MB-10001-1-3-SB-51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa4-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 ترازوی 70 کیلویی اعتماد مدل ED 2000 AP https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-70-کیلویی-اعتماد-مدل-ED-2000-AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 16, 2020 ترازوی بارکد زن توزین صدر مدل TPLUS 60 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-بارکد-زن-توزین-صدر-مدل-TPLUS-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی بارکد زن توزین صدر مدل TPLUS 60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 16, 2022 ترازو اعتماد 70 کیلو مدل ED 2000F https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-اعتماد-70-کیلو-مدل-ED-2000F <img src='./Administrator/files/ProductPic/thumb-lg-b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 16, 2020 دستگاه فر گازی پیتزایی فیمار مدل FGI 6 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-فر-گازی-پیتزایی-فیمار-مدل-FGI-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه فر گازی پیتزایی فیمار مدل FGI 6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 12, 2021 ترازوی اعتماد 70 کیلویی مدل ED 2000 F2L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-اعتماد-70-کیلویی-مدل-ED-2000-F2L <img src='./Administrator/files/ProductPic/a9887 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 16, 2020 ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل MW-IIN https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-CAS-مدل-MW-IIN <img src='./Administrator/files/ProductPic/mw-ii-21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 دستگاه آبمیوه گیری صنعتی الوین مدل JX1 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آبمیوه-گیری-صنعتی-الوین-مدل-JX1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آبمیوه گیری صنعتی مدل JX1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه تقطیر AG مدل نیمه صنعتی AG-65L2C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-تقطیر-AG-مدل-نیمه-صنعتی-AG-65L2C <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه تقطیر AG مدل نیمه صنعتی AG-65L2C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MBH 63 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-60-کیلویی-مدل-MBH-63-MBH-153 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول بی نظیر 60 کیلویی مدل MBH 63.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول معلولین سکا مدل 664 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-معلولین-سکا-مدل-664 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سکا-مخصوص-معلولین-مدل-664.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 دیتا کالکتور صنعتی UROVO مدل I6300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دیتا-کالکتور-صنعتی-UROVO-مدل-I6300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیتا کالکتور صنعتی UROVO مدل I6300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 12, 2021 میلک شیکر دو لیوان فیمار مدل FP2I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=میلک-شیکر-دو-لیوان-فیمار-مدل-FP2I <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میلک شیکر دو لیوان فیمار مدل FP2I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 7, 2022 باسکول بیمارستانی سکا مدل 684 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-بیمارستانی-سکا-مدل-684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-سکا-مخصوص-بیمارستان-مدل-684.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 دستگاه عرق گیر 17 لیتری AG مدل AG-17L2C https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-عرق-گیر-17-لیتری-AG-مدل-AG-17L2C <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه عرق گیر 17 لیتری AG مدل AG-17L2C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 شیرینگ لیبل تمام اتوماتیک نادی پک مدل SL https://tajhizat.co/index.aspx?Product=شیرینگ-لیبل-تمام-اتوماتیک-نادی-پک-مدل-SL <img src='./Administrator/files/ProductPic/img_1569312582_2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 ترازوی دیجیتال جادور مدل SKY1500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-SKY1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-SKY1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 سوسیس پر کن برقی 20 لیتری الکتروکار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سوسیس-پر-کن-برقی-20-لیتری-الکتروکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/سوسیس پر کن برقی 20 لیتری الکتروکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 فر گازی پیتزایی فیمار مدل FGI 9 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فر-گازی-پیتزایی-فیمار-مدل-FGI-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aفر گازی پیتزایی فیمار مدل FGI 9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 24, 2022 هندهلد صنعتی UROVO مدل DT40 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=هندهلد-صنعتی-UROVO-مدل-DT40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/هندهلد صنعتی UROVO مدل DT40.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 12, 2021 دستگاه یخساز 150 کیلویی برما مدل CB-1565 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخساز-150-کیلویی-برما-مدل-CB-1565-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه یخساز 150 کیلویی برما مدل CB-1565 A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 23, 2021 کباب پز تابشی گاز ایران مدل 6 سیخ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-پز-تابشی-گاز-ایران-مدل-6-سیخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب پز تابشی گاز ایران مدل 6 سیخ.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 ترازوی دیجیتال جادور مدل SNUGIII-3000g https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-SNUGIII-3000g <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-جادور-مدل-SNUGIII-3000g.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 ترازو قطعه شمار 30 کیلویی دنا توزین مدل DT-30 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-30-کیلویی-دنا-توزین-مدل-DT-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو قطعه شمار 30 کیلویی دنا توزین مدل DT-30.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 6, 2021 یخ ساز 100 کیلویی برما مدل CB-955 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-ساز-100-کیلویی-برما-مدل-CB-955-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخ ساز 100 کیلویی برما مدل CB-955 A.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 23, 2021 لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل ME240 با پورت شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل پرینتر-صنعتی-TSC-مدل-ME240-با-پورت-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل ME240 با پورت شبکه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 چاپگر بارکد و لیبل TSC مدل MX240 با ریوایندر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-بارکد-و-لیبل-TSC-مدل-MX240-با-ریوایندر <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر بارکد و لیبل TSC مدل MX240 با ریوایندر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازو آزمایشگاهی جادور مدل SKY150 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SKY150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-آزمایشگاهی-جادور-مدل-SKY150.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 12, 2023 چاپگر لیبل بارکد زن گینشا مدل GI-2408T Empower https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-لیبل-بارکد-زن-گینشا-مدل-GI-2408T-Empower <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر لیبل بارکد زن گینشا مدل GI-2408T Empower.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 26, 2021 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل P8 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-P8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aWhatsApp Image 2020-12-24 at 10.52.360-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 27, 2020 دستگاه بارکد زن آرگوکس مدل CP-2140 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-زن-آرگوکس-مدل-CP-2140 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد زن آرگوکس مدل CP-2140.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 چاپگر بی سیم تی اس سی مدل Alpha-3R B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-بی-سیم-تی-اس-سی-مدل-Alpha-3R-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Alpha-3Rjpg-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازوی صنعتی آزمایشگاهی کیا مدل KTB نوع 3 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KTB-نوع-3-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی آزمایشگاهی کیا مدل KTB نوع 3 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 11, 2021 چاپگر رومیزی برچسب و بارکد TSC مدل TX200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رومیزی-برچسب-و-بارکد-TSC-مدل-TX200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tsc-te200-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 دستگاه بخار پز برقی مدل S3000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بخار-پز-برقی-مدل-S3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بخار پز برقی مدل S3000.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 قد سنج پرتابل 213 سکا https://tajhizat.co/index.aspx?Product=قد-سنج-پرتابل-213-سکا <img src='./Administrator/files/ProductPic/قد سنج پرتابل 213 سکا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 10, 2021 آب میوه گیری آی تک سایز بزرگ مدل R.T1200 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آب-میوه-گیری-آی-تک-سایز-بزرگ-مدل-R.T1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب میوه گیری آی تک سایز بزرگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 دستگاه کانتر گرم براکس مدل BM-165BT-2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-کانتر-گرم-براکس-مدل-BM-165BT-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه کانتر گرم براکس مدل BM-165BT-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 13, 2021 لیبل زن رومیزی TSC مدل TE300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-رومیزی-TSC-مدل-TE300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن رومیزی TSC مدل TE300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 لیبل بارکد زن TSC مدل TTP-244M PRO https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-بارکد-زن-TSC-مدل-TTP-244M-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل بارکد زن TSC مدل TTP-244M PRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 دستگاه آب پرتقال گیری ای جی مدل AG-PGS106 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آب-پرتقال-گیری-ای-جی-مدل-AG-PGS106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آب پرتقال گیری ای جی مدل AG-PGS106.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 ترازوی 1 کیلویی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل MH-639 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-1-کیلویی-آزمایشگاهی-مینگ-هنگ-مدل-MH-639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 1 کیلویی آزمایشگاهی مینگ هنگ مدل MH-639.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 25, 2023 دستگاه لیبل زن آرگوکس مدل CP-3140L https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-آرگوکس-مدل-CP-3140L <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه لیبل زن آرگوکس مدل CP-3140L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 ترازو کیا آزمایشگاهی صنعتی مدل KTB https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-کیا-آزمایشگاهی-صنعتی-مدل-KTB <img src='./Administrator/files/ProductPic/ktb2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 30, 2020 ترازوی پنج صفر کیا مدل KF3004 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-پنج-صفر-کیا-مدل-KF3004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پنج صفر کیا مدل KF3004.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 2, 2021 دستگاه لیبل پرینتر TSC مدل MX240 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-پرینتر-TSC-مدل-MX240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچاپگر بارکد و لیبل TSC مدل MX240 با ریوایندر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترازو گرمی دیجیتال لوترون مدل GM-5000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-دیجیتال-لوترون-مدل-GM-5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو گرمی دیجیتال لوترون مدل GM-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 دستگاه میلک شیکر فیمار مدل FP1I https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میلک-شیکر-فیمار-مدل-FP1I <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میلک شیکر فیمار مدل FP1I.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 7, 2022 بارکد اسکنر دو بعدی سیم کد مدل MJ-6708 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-اسکنر-دو-بعدی-سیم-کد-مدل-MJ-6708-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد اسکنر دو بعدی سیم کد مدل MJ-6708 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 22, 2021 بارکد اسکنر دیتاکالکتور Heroje مدل T5 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-اسکنر-دیتاکالکتور-Heroje-مدل-T5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد اسکنر دیتاکالکتور Heroje مدل T5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 16, 2021 دستگاه آسیاب قهوه برقی لاتینا مدل X60-M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-قهوه-برقی-لاتینا-مدل-X60-M <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب قهوه برقی لاتینا مدل X60-M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 یخ ساز 50 کیلویی برما مدل CB-425 A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=یخ-ساز-50-کیلویی-برما-مدل-CB-425-A <img src='./Administrator/files/ProductPic/یخ ساز 50 کیلویی برما مدل CB-425 A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 23, 2021 دستگاه لیبل زن صنعتی تی اس سی مدل MH240P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-لیبل-زن-صنعتی-تی-اس-سی-مدل-MH240P <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSC-MH240P-1-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 دستگاه اسلایسر سبزیجات ای جی مدل SL05 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسلایسر-سبزیجات-ای-جی-مدل-SL05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر سبزیجات ای جی مدل SL05.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 9, 2023 باسکول 300 کیلوگرمی اعتماد مدل 301-S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلوگرمی-اعتماد-مدل-301-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 300 کیلوگرمی اعتماد مدل 301-S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 15, 2021 پرینتر صنعتی TSC مدل 2410MT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پرینتر-صنعتی-TSC-مدل-2410MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/ttp-2410mt-1-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 لیبل زن صنعتی تی اس سی مدل ME340 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-صنعتی-تی-اس-سی-مدل-ME340 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaTSC-ME340-2-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 چاپگر رومیزی گودکس مدل G530 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رومیزی-گودکس-مدل-G530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر رومیزی گودکس مدل G530.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 ترازو دیجیتال صنعتی اعتماد مدل DJ 4000-S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-صنعتی-اعتماد-مدل-DJ-4000-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو دیجیتال صنعتی اعتماد مدل DJ 4000-S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 14, 2021 دستگاه گریل صنعتی 120 مکث سیلور ترکیبی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-صنعتی-120-مکث-سیلور-ترکیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل صنعتی 120 مکث سیلور ترکیبی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 بارکد اسکنر رومیزی هانیول مدل Solaris 7980G 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-اسکنر-رومیزی-هانیول-مدل-Solaris-7980G-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد اسکنر رومیزی هانیول مدل Solaris 7980G 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 22, 2021 باسکول نیم تنی اعتماد مدل 501 WI https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-نیم-تنی-اعتماد-مدل-501-WI <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول نیم تنی اعتماد مدل 501 WI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 14, 2021 دستگاه چاپگر صنعتی TSC مدل ME340 با پورت شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-چاپگر-صنعتی-TSC-مدل-ME340-با-پورت-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/TSC-ME340-2-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 3, 2021 چاپگر لیبل زن زبرا مدل GT800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-لیبل-زن-زبرا-مدل-GT800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر لیبل زن زبرا مدل GT800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 لیبل بارکد زن رومیزی زبرا مدل GT820 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-بارکد-زن-رومیزی-زبرا-مدل-GT820 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل بارکد زن رومیزی زبرا مدل GT820.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 دستگاه آسیاب AG مدل CFS180 تک فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-AG-مدل-CFS180-تک-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب AG مدل CFS 180 تک فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 صندوق مکانیزه فروش بایامکس مدل K4 j19 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-مکانیزه-فروش-بایامکس-مدل-K4-j19 <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق مکانیزه فروش بایامکس مدل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 12, 2022 دستگاه سوسیس پرکن الکتروکار مدل EC-29 نوع 25 لیتری https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-پرکن-الکتروکار-مدل-EC-29-نوع-25-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس پرکن الکتروکار مدل EC-29 نوع 25 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 12, 2023 چاپگر بارکد و لیبل صنعتی گینشا مدل GI-2408T استاندارد https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-بارکد-و-لیبل-صنعتی-گینشا-مدل-GI-2408T <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچاپگر بارکد و لیبل صنعتی گینشا مدل GI-2408T استاندارد.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 26, 2021 هندهلد صنعتی یوروو مدل I6310 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=هندهلد-صنعتی-یوروو-مدل-I6310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/هندهلد صنعتی یوروو مدل I6310 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 12, 2021 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل PS https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-PS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی کیا مدل PS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 11, 2021 چاپگر کمری UROVO مدل K319 3 inch https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-کمری-UROVO-مدل-K319-3-inch <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر کمری UROVO مدل K319 3 inch.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 30, 2021 باسکول 1500 کیلویی اعتماد مدل ED-1500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-1500-کیلویی-اعتماد-مدل-ED-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 1500 کیلویی اعتماد مدل ED-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 6, 2023 ترازوی گرمی کیا مدل KD50002 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-کیا-مدل-KD50002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی گرمی کیا مدل KD50002.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 11, 2021 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KY60001 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-KY60001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی کیا مدل KY60001.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 11, 2021 بارکد خوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452G 2D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بیسیم-هانی-ول-مدل-Voyager-1452G-2D <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452G 2D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 دستگاه اسپرسوساز آستوریا مدل گرتا تک گروپ اتوماتیک https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسپرسوساز-آستوریا-مدل-گرتا-تک-گروپ-اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه اسپرسوساز آستوریا مدل گرتا تک گروپ اتوماتیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 21, 2021 صندوق مکانیزه فروش بایامکس مدل K2 i3 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-مکانیزه-فروش-بایامکس-مدل-K2-i3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق مکانیزه فروش بایامکس مدل K2 i3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 12, 2022 باسکول کپه کش و لیفتراک کش اعتماد https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-کپه-کش-و-لیفتراک-کش-اعتماد <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول کپه کش و لیفتراک کش اعتماد.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 14, 2021 کباب پز ریلی تابشی رومیزی نگین https://tajhizat.co/index.aspx?Product=کباب-پز-ریلی-تابشی-رومیزی-نگین <img src='./Administrator/files/ProductPic/کباب پز ریلی تابشی رومیزی نگین.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 دستگاه آسیاب صنعتی AG مدل CFS180 سه فاز https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-آسیاب-صنعتی-AG-مدل-CFS-180-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه آسیاب صنعتی AG مدل CFS180 سه فاز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 باسکول سکا بزرگسال مدل 763 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=باسکول-سکا-بزرگسال-مدل-763 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول سکا بزرگسال مدل 763.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 24, 2022 ترازوی فروشگاهی پرینتردار اعتماد مدل 2000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-پرینتردار-اعتماد-مدل-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی فروشگاهی پرینتردار اعتماد مدل 2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 19, 2023 ترازوی صنعتی 70 کیلویی اعتماد مدل DJ-7000 S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-70-کیلویی-اعتماد-مدل-DJ-7000-S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی 70 کیلویی اعتماد مدل DJ-7000 S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 14, 2021 لیبل پرینتر رومیزی گودکس مدل G500 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-رومیزی-گودکس-مدل-G500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر رومیزی گودکس مدل G500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 23, 2021 دستگاه گریل روغنی مکث سیلور 60 سانت تخت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-روغنی-مکث-سیلور-60-سانت-تخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل روغنی مکث سیلور 60 سانت تخت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 چرخ گوشت صنعتی ای ام بی 32 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-گوشت-صنعتی-ای-ام-بی-32 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ گوشت صنعتی ای ام بی 32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 20, 2022 چاپگر حرارتی کمری UROVO مدل K419 4 inch https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-حرارتی-کمری-UROVO-مدل-K419-4-inch <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر حرارتی کمری UROVO مدل K419 4 inch.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 30, 2021 دستگاه شربت سرد کن 2 مخزنه کوفریمل مدل M2 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-شربت-سرد-کن-2-مخزنه-کوفریمل-مدل-M2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه شربت سرد کن 2 مخزنه کوفریمل مدل M2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 31, 2022 چاپگر بارکد و لیبل گینشا مدل 2406-TE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-بارکد-و-لیبل-گینشا-مدل-2406-TE <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر بارکد و لیبل گینشا مدل 2406-TE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 13, 2021 صندوق فروشگاهی توزین صدر با تاچ بایومکس https://tajhizat.co/index.aspx?Product=صندوق-فروشگاهی-توزین-صدر-با-تاچ-بایومکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق فروشگاهی توزین صدر با تاچ بایومکس (2).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 15, 2022 دستگاه گریل مکث سیلور 90 سانت مدل ذغالی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-مکث-سیلور-90-سانت-مدل-ذغالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل مکث سیلور 90 سانت مدل ذغالی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 پوستر دیجیتالی بایامکس مدل 32 اینچ https://tajhizat.co/index.aspx?Product=پوستر-دیجیتالی-بایامکس-مدل-32-اینچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوستر دیجیتالی بایامکس مدل 32 اینچ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 26, 2023 لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403 شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بیکسلون-مدل-SLP-TX403-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403 شبکه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 دستگاه بارکد خوان دستی سیم کد مدل MJ-6708 1D https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-خوان-دستی-سیم-کد-مدل-MJ-6708-1D <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد خوان دستی سیم کد مدل MJ-6708 1D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 22, 2021 گریل 120 سانت ترکیبی مکث سیلور https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گریل-120-سانت-ترکیبی-مکث-سیلور <img src='./Administrator/files/ProductPic/گریل 120 سانت ترکیبی مکث سیلور.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 19, 2021 دستگاه گریل صنعتی ترکیبی مکث سیلور 90 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-صنعتی-ترکیبی-مکث-سیلور-90-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل صنعتی ترکیبی مکث سیلور 90 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 ترازوی سروین مدل S-200SA نوع 70 کیلو https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-سروین-مدل-S-200SA-نوع-70-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی سروین مدل S-200SA نوع 70 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 2, 2022 ترازو آزمایشگاهی کیا ارس مدل KJT https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-ارس-مدل-KJT <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی کیا ارس مدل KJT.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 12, 2021 دستگاه گریل 90 سانت مکث سیلور مدل روغنی تخت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-90-سانت-مکث-سیلور-مدل-روغنی-تخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 90 سانت مکث سیلور مدل روغنی تخت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 19, 2021 ترازوی آزمایشگاه لوترون مدل GM-300P https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاه-لوترون-مدل-GM-300P <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاه لوترون مدل GM-300P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 گریل صنعتی 120 سانتی مکث سیلور نصف شیاردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گریل-صنعتی-120-سانتی-مکث-سیلور-نصف-شیاردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/گریل صنعتی 120 سانتی مکث سیلور نصف شیاردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 ترازو صنعتی تمام استیل سروین 70 کیلویی مدل S-200S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-تمام-استیل-سروین-70-کیلویی-مدل-S-200S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو صنعتی تمام استیل سروین 70 کیلویی مدل S-200S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 30, 2021 دستگاه گریل ذغالی مکث سیلور 60 سانتی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-ذغالی-مکث-سیلور-60-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل ذغالی مکث سیلور 60 سانتی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 دستگاه گریل مکث سیلور 30 سانت مدل روغنی تخت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-مکث-سیلور-30-سانت-مدل-روغنی-تخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل مکث سیلور 30 سانت مدل روغنی تخت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 آسیاب قهوه نوا مدل 021 (3021) https://tajhizat.co/index.aspx?Product=معرفی-آسیاب-قهوه-نوا-مدل-021-(3021) <img src='./Administrator/files/ProductPic/معرفی آسیاب قهوه نوا مدل 021 (3021).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 14, 2023 دستگاه گریل 30 سانت مکث سیلور مدل روغنی شیاردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-30-سانت-مکث-سیلور-مدل-روغنی-شیاردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 30 سانت مکث سیلور مدل روغنی شیاردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 ترازوی تمام استیل سروین 40 کیلویی مدل S-200S https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-تمام-استیل-سروین-40-کیلویی-مدل-S-200S <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی تمام استیل سروین 40 کیلویی مدل S-200S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 30, 2021 دستگاه بلندر براکس به همراه پارچ نشکن https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بلندر-براکس-به-همراه-پارچ-نشکن <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بلندر براکس به همراه پارچ نشکن.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 1, 2022 دستگاه گریل ترکیبی مکث سیلور 90 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-ترکیبی-مکث-سیلور-90-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل ترکیبی مکث سیلور 90 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 دستگاه گریل 120 سانت مکث سیلور مدل روغنی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-120-سانت-مکث-سیلور-مدل-روغنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 120 سانت مکث سیلور مدل روغنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 اسلایسر دستی گوجه بست مدل JG-12 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-دستی-گوجه-بست-مدل-JG-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسلایسر دستی گوجه بست مدل JG-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 12, 2022 دستگاه اسلایسر میوه AG-SL00 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسلایسر-AG-SL00 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر AG_SL00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 26, 2023 گریل روغنی 60 سانتی مکث سیلور شیاردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گریل-روغنی-60-سانتی-مکث-سیلور-شیاردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/گریل روغنی 60 سانتی مکث سیلور شیاردار (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 گریل مکث سیلور روغنی 60 سانتی نصف شیاردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گریل-مکث-سیلور-روغنی-60-سانتی-نصف-شیاردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/گریل مکث سیلور روغنی 60 سانتی نصف شیاردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 دستگاه گریل 60 سانتی ترکیبی مکث سیلور https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-60-سانتی-ترکیبی-مکث-سیلور <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 60 سانتی ترکیبی مکث سیلور.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 ترازوی نقره AND مدل WT5000 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-نقره-AND-مدل-WT5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-wt5000-دقت-01گرم-و-ظرفیت-5000-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 4, 2019 دستگاه گریل ترکیبی مکث سیلور 120 سانت https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-ترکیبی-مکث-سیلور-120-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل ترکیبی مکث سیلور 120 سانت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 دستگاه گریل 120 ذغالی مکث سیلور https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-120-ذغالی-مکث-سیلور <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 120 ذغالی مکث سیلور.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 لیبل زن بیکسلون مدل XT5-43S-STD https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-بیکسلون-مدل-XT5-43S-STD <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن بیکسلون مدل XT5-43S-STD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 27, 2022 دستگاه گریل 30 سانت مکث سیلور مدل ذغالی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-گریل-30-سانت-مکث-سیلور-مدل-ذغالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه گریل 30 سانت مکث سیلور مدل ذغالی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021 لیبل پرینتر بیکسلون مدل XT5-409S-STD با ریواندر https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بیکسلون-مدل-XT5-409S-STD-با-ریواندر <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر بیکسلون مدل XT5-409S-STD با ریواندر (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 27, 2022 سرخ کن گازی براکس مدل BM-7040 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=سرخ-کن-گازی-براکس-مدل-BM-7040 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سرخ کن گازی براکس مدل BM-7040.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 24, 2022 فیش پرینتر بیکسلون مدل SRP-B300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فیش-پرینتر-بیکسلون-مدل-SRP-B300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فیش پرینتر بیکسلون مدل SRP-B300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 23, 2022 لیبل زن بیکسلون مدل SLP-TX423 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-زن-بیکسلون-مدل-SLP-TX423 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل زن بیکسلون مدل SLP-TX423.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 27, 2022 لیبل پرینتر بیکسلون مدل XD3-40T https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بیکسلون-مدل-XD3-40T <img src='./Administrator/files/ProductPic/لیبل پرینتر بیکسلون مدل XD3-40T.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 27, 2022 رسید پرینتر بیکسلون مدل SRP-330ll پورت شبکه https://tajhizat.co/index.aspx?Product=رسید-پرینتر-بیکسلون-مدل-SRP-330ll-پورت-شبکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/رسید پرینتر بیکسلون مدل SRP-330.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 23, 2022 لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX420 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=لیبل-پرینتر-بیکسلون-مدل-SLP-TX420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX420 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 27, 2022 دستگاه یخ ساز Bokni مدل BKN-500B https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخ-ساز-Bokni-مدل-BKN-500B <img src='./Administrator/files/ProductPic/a17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 5, 2019 دستگاه اسلایسر نگینی AG-SL06 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسلایسر-نگینی-AG-SL06 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر نگینی AG-SL06.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 ترازوی قطعه شمار وارداتی توزین صدر مدل SCALE HOPE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-وارداتی-توزین-صدر-مد- SCALE-HOPE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار وارداتی توزین صدر مدل SCALE HOPE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 7, 2024 دستگاه میوه خشک کن 20 سینی ای جی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میوه-خشک-کن-20-سینی-ای-جی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میوه خشک کن 20 سینی ای جی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 15, 2023 اسلایسر خلالی AG https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسلایسر-خلالی-AG <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر خلالی AG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 1, 2023 دستگاه بسته بندی وکیوم AG-vacuum w https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بسته-بندی-وکیوم-AG-vacuum-w <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بسته بندی وکیوم AG-vacuum w.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 16, 2023 دستگاه اسلایسر AG-SL01 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-اسلایسر-AG-SL01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه اسلایسر AG-SL01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 دستگاه میوه خشک کن 6 سینی ای جی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میوه-خشک-کن-6-سینی-ای-جی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میوه خشک کن 6 سینی ای جی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 دستگاه میوه خشک کن 8 سینی ای جی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میوه-خشک-کن-8-سینی-ای-جی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میوه خشک کن 8 سینی ای جی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 بارکد خوان راینو مدل PASSPORT RM1962 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-راینو-مدل-PASSPORT-RM1962 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان راینو مدل PASSPORT RM1962 11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 3, 2022 اسپرسو ساز جیمبالی دو گروپ اتومات مدل M23 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=اسپرسو-ساز-جیمبالی-دو-گروپ-اتومات-مدل-M23 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اسپرسو-ساز-جیمبالی-دو-گروپ-اتومات-مدل-M23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 14, 2023 دستگاه میوه خشک کن 16 سینی ای جی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-میوه-خشک-کن-16-سینی-ای-جی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه میوه خشک کن 16 سینی ای جی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 15, 2023 فر کانوکشن برقی فیمار ایتالیا مدل FIMAR CMP 423 M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فر-کانوکشن-برقی-فیمار-ایتالیا-مدل-FIMAR-CMP-423-M <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-کانوکشن-برقی-فیمار-ایتالیا-مدل-FIMAR-CMP-423-M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 21, 2023 بارکد خوان راینو مدل RM1800 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=بارکد-خوان-راینو-مدل-RM1800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان راینو مدل RM1800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 4, 2022 آسیاب قهوه فاما مدل FMX https://tajhizat.co/index.aspx?Product=آسیاب-قهوه-فاما-مدل-FMX <img src='./Administrator/files/ProductPic/آسیاب-قهوه-فاما-مدل-FMX.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 25, 2023 دستگاه بارکد خوان رومیزی هانیول مدل 7980G https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-خوان-رومیزی-هانیول-مدل-7980G <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد خوان رومیزی هانیول مدل 7980G.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 2, 2022 ترازوی کیا 600 گرمی مدل KE https://tajhizat.co/index.aspx?Product=ترازوی-کیا-600-گرمی-مدل-KE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی کیا 600 گرمی مدل KE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 24, 2022 دستگاه بارکد خوان راینو مدل RM1960 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-بارکد-خوان-راینو-مدل-RM1960 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه بارکد خوان راینو مدل RM1960 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 4, 2022 دستگاه سوسیس ساز اسمارت 7 لیتری دستی https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-سوسیس-ساز-اسمارت-7-لیتری-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه سوسیس ساز اسمارت 7 لیتری دستی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 چاپگر رومیزی برچسب حرارتی زبرا مدل GC420d https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رومیزی-برچسب-حرارتی-زبرا-مدل-GC420d <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر رومیزی برچسب حرارتی زبرا مدل GC420d.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 9, 2022 چاپگر رومیزی برچسب و بارکد زبرا مدل HC100 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رومیزی-برچسب-و-بارکد-زبرا-مدل-HC100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر رومیزی برچسب و بارکد زبرا مدل HC100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 10, 2022 چاپگر رومیزی زبرا مدل GK420t https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چاپگر-رومیزی-زبرا-مدل-GK420t <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپگر رومیزی زبرا مدل GK420t.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 9, 2022 دستگاه یخ در بهشت ساز براس BRAS مدل X300 https://tajhizat.co/index.aspx?Product=دستگاه-یخ-در-بهشت-ساز-براس-BRAS-مدل-X450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-یخ-در-بهشت-ساز-براس-BRAS-مدل-X450.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 1, 2023 فر کامبی آون برقی FIMAR مدل TOP4M https://tajhizat.co/index.aspx?Product=فر-کامبی-آون-برقی-FIMAR-مدل-TOP4M <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-کامبی-آون-برقی-FIMAR-مدل-TOP4M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 2, 2023 چرخ سر کیسه دوز نیولانگ چین NP 7A https://tajhizat.co/index.aspx?Product=چرخ-سر-کیسه-دوز-نیولانگ-چین-NP-7A <img src='./Administrator/files/ProductPic/چرخ-سر-کیسه-دوز-نیولانگ-چین-NP-7A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 27, 2023 گریل صنعتی روغنی مکث سیلور 90 سانتی نصف شیاردار https://tajhizat.co/index.aspx?Product=گریل-صنعتی-روغنی-مکث-سیلور-90-سانتی-نصف-شیاردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/گریل صنعتی روغنی مکث سیلور 90 سانتی نصف شیاردار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 18, 2021